Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

Goniądz: Budowa punktu widokowego z zabezpieczeniem fundamentów w Goniądzu.
Numer ogłoszenia: 204015 - 2011; data zamieszczenia: 27.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biebrzański Park Narodowy , Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 0-85 738 0620, faks 0-85 738 30 21.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa punktu widokowego z zabezpieczeniem fundamentów w Goniądzu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie punktu widokowego z zabezpieczeniem fundamentów w Goniądzu. W celu wykorzystania tego miejsca planuje się roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu istniejących fundamentów tj. naprawie ścian fundamentowych, stropu i wyburzeniu tarasów oraz wykonanie punktu widokowego i jednocześnie uporządkowanie skarpy. Punkt widokowy usytuowany będzie na koronie fundamentów o konstrukcji drewnianej, który ma służyć do prowadzenia obserwacji przyrodniczych na rozlewiskach rzeki Biebrzy ptaków wodno- błotnych. Planowany punkt widokowy usytuowany jest w części działki 468 i 469 w Goniądzu przy ulicy Stary Rynek. 2 Zakres robót/prac do wykonania obejmuje w szczególności: Rozebranie podłoża z betonu o grubości ponad 15 cm łącznej pojemności - 54 m3 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o wielkości od 0,2 i głębokości minimum 10 cm w stropach i ścianach - 50 sztuk Jednowarstwowe wykonanie izolacji poziomej murów z papy asfaltowej na sucho o powierzchni - 456 m2 Plantowanie gruntu ze ścięciem krzewów dookoła fundamentów na powierzchni - 1240 m2 Wykonanie rusztów drewnianych pod osłonę fundamentów - 37,5 m2 Wykonanie boazerii płycinowej na ścianach o wielkości 10 m2 w jednym miejscu o grubości do 37.5 mm na powierzchni - 37,50 m2 Okrycie skarp i grobli torfowych ziemią mineralną o grubości 10 cm na powierzchni -. 210 m2. Wykonanie podłogi na gotowym belkowaniu z bali o grubości 50 mm o powierzchni ok. 48,0 m2 Wykonanie balustrady z poręczami na długości ok. 37,5 mb Wykonanie schodów drewnianych o stopniach nasadzanych o długości - 3,0 m Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki (pojemność - 54,0 m3) Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm na powierzchni - 456,0 m2 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm układanej na podsypce piaskowej. Powierzchnia - 456,0 m2 Wykonanie podsypki piaskowej na pow. -. 456,00 m2. Zagęszczanie ręczne. Grubość po zagęszczeniu 3 cm. Dodatkowe wymagania : Zamawiający wymaga na wykonane roboty (materiały i robociznę) minimum 24 miesięcy gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca Złącznik nr 7 oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca Załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.11.12.91-4, 45.21.13.20-8, 45.23.31.61-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1 Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3000,00 PLN słownie trzy tysiące złotych 00/100 groszy 2 Wadium wnosi się w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3 Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 49 1010 1049 0003 9013 9120 0000, z dopiskiem na przelewie- Wadium w postępowaniu na robotę budowlaną polegającą na budowie punktu widokowego z zabezpieczeniem fundamentów w Goniądzu. 4 Natomiast dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w innej formie niż pieniężna (oryginał dokumentu) należy dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie z dopiskiem -Wadium w postępowaniu na robotę budowlaną polegającą na budowie punktu widokowego z zabezpieczeniem fundamentów w Goniądzu. 5 Zamawiający zaleca aby w przypadku wniesienia wadium w formie: - pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, - innej niż pieniądz oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie 6 Wykonawcę, który wniesie wadium w pieniądzu prosimy o podanie nr rachunku bankowego, na który należało będzie zwrócić wniesione wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane Dz.U.2003, Nr 207 , poz. 2016 z póżn. zm. w zakresie: kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającymi aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwych izbach samorządu zawodowego.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna że w/w warunek będzie spełniony przez Wykonawcę kiedy wykaże, że: 1) posiada środki finansowe na rachunku bankowym bądź w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50 000, 00 zł. 2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 50 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający na podstawie art. 144 dopuści zmianę umowy dotyczącą przedmiotu lub umówionego terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: - z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, - z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego - z powodów wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę, robót. - z powodów okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wykluczają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biebrza.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biebrzański Park Narodowy z siedzibą w Osowcu Twierdzy 8, 19-110 Goniądz Godziny pracy 7:30-15:30, pokój 23 lub 21..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2011 godzina 09:30, miejsce: Biebrzański Park Narodowy w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz na I piętrze w sekretariacie w pokoju nr 14..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-07-27 14:35

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-07-27 14:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1696
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-27 14:44:55