Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

Goniądz: Dostawa materiałów do instalacji kolektorów solarnych, podgrzewu c.w.u. oraz kotłów c.o. z armaturą i osprzętem dla potrzeb budynków Biebrzańskiego Parku Narodowego
Numer ogłoszenia: 296158 - 2010; data zamieszczenia: 17.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gospodarstwo Pomocnicze przy Biebrzańskim Parku Narodowym , Osowiec - Twierdza 8, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 0-85 738 0620, faks 0-85 738 30 21.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biebrza.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów do instalacji kolektorów solarnych, podgrzewu c.w.u. oraz kotłów c.o. z armaturą i osprzętem dla potrzeb budynków Biebrzańskiego Parku Narodowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa fabrycznie nowych materiałów do instalacji kolektorów słonecznych i podgrzewania c.w.u obejmuje: dostawę zasobników c.w.u., kolektorów solarnych i niezbędnej armatury i automatyki od punktów włączenia do istniejących rurociągów ciepłej wody użytkowej oraz rozdzielaczy c.o. Projektowana dostawa kolektorów słonecznych ma za zadanie pozyskiwać ciepło z promieniowania słonecznego, które ma być wykorzystane do uzyskania ciepłej wody użytkowej. Dostawa fabrycznie nowych kotłów c.o. o mocy od 25 kW do 35 kW z osprzętem i automatyką niezbędną do modernizacji ogrzewania c.o. Budynki Biebrzańskiego Parku Narodowego zlokalizowane są na terenie Parku - 14 lokalizacji.

1.Elementy w obrębie instalacji solarnej tj. kolektory, zasobniki c.w.u., grupy pompowe, termometry odpowietrzniki oraz sterowniki muszą być kompatybilne. Zamawiający wymaga aby cały zestaw kompatybilny obejmowała gwarancja producenta na podzespoły i działanie systemu.

   1.1.Zestaw pojedynczego kolektora próżniowego składający się z 30 rur o łącznej powierzchni brutto nie mniejsze niż 3,9 m2 i powierzchni netto czynnej absorbera min 2,40 m2 (rurka heat-pipe miedziana o długości minimum 1700mm, średnica zewnętrzna min 58mm i wewnętrznej min 47mm) oraz współczynniku absorpcji większym niż 90% i emisji mniejszej niż 10%. Absorber pokryty powłoką wysoko-selektywną na wewnętrznej powierzchni rury szklanej od strony próżni otulający rurkę heat pipe po jej obwodzie i umieszczony wewnątrz tuby szklanej. Tuba szklana wykonana z testerem próżni.

   1.2.Łączna powierzchnia brutto kolektorów słonecznych (20 zestawów po 30 rur) nie mniejsza niż 78 m2 oraz łącznej i powierzchni netto czynnej absorbera nie mniejszej niż 48,00 m2.

   1.3.Parametry kolektora muszą być potwierdzone badaniami na zgodność z normą EN 12975-2 i poświadczone sprawozdaniem z badań akredytowanego laboratorium badawczego z UE.

   1.4.Kolektory muszą posiadać certyfikat Solar Keymark wystawiony na polskiego producenta.

2.Kotły c.o. w ilości 9 szt. na paliwo stałe o mocy od 25 kW do 35 kW z dużą komorą załadowczą o długości maksymalnej 550 mm dla kotłów o mocy od 30 kW do 35 kW oraz 500mm dla kotłów o mocy min 25 kW z możliwością spalania dużych kawałków drewna oraz pojemności wodną kotła od 102 do 110 litrów. Kotły dostarczone jako osobny korpus kotła oraz osobne obudowy z izolacją termiczną do montażu. Kotły przystosowane do instalacji sterownika z obsługą pomp C.O. i C.W.U., czujników temperatury kotła C.O., zasobnika C.W.U., dmuchawy i wyjściem na termostat pokojowy. Korpus kotła powinien być wykonany z blachy o grubości 3-8 mm. Parametry kotła C.O. muszą być potwierdzone badaniami na zgodność z normą PN-EN 303-5 i poświadczone sprawozdaniem z badań akredytowanego laboratorium badawczego z UE.

3.Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków jakościowych i technicznych produktów oraz terminów ważności oraz dopuszczenia do sprzedaży na dostarczony przedmiot zamówienia.

4.Wszystkie produkty powinny być nowe, klasy pierwszej (I gatunek). Opakowanie jednostkowe powinno być oznakowane i zawierać informację dotyczącą min.: nazwy i adresu producenta, nazwy towaru, jego klasy, jakości, daty produkcji, terminu użycia, dopuszczenia do sprzedaży. Zaoferowane wyroby muszą posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (atesty, aprobaty, dopuszczenia).

5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja produktów, formularz cenowy- Załącznik nr 7

6.Zamawiający informuje że ilości podane w Załączniku nr 7 są wartościami szacunkowymi, których ilość może się zmniejszyć (maksymalnie o 20% wartości zamówienia podstawowego)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67ust.1 pkt. 7.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.33.11.00-9, 44.62.12.20-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załacznik nr 2.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna że Wykonawca spełnia warunek posiadają wiedzę i doświadczenie tj:- wykonali w ostatnich 3 latach przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum jedną dostawę odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 PLN brutto każda.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załacznik nr 2.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załacznik nr 2.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załacznik nr 2.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykaz wykonanych dostaw, (co najmniej jedna dostawa odpowiadająca swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 PLN brutto każda) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu do składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie - Załącznik nr 5.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biebrza.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Biebrzańskiego Parku Narodowego Osowiec Twierdza 8 19-110 Goniądz pokój nr 21.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.09.2010 godzina 08:00, miejsce: siedziba Biebrzańskiego Parku Narodowego Osowiec Twierdza 8 19-110 Goniądz pokój nr 14 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-17 12:27

Pytania i odpowiedzi z dn. 21.09.2010

 

Dostawa materiałów do instalacji kolektorów solarnej, podgrzewu c.w.u.
kotłów c.o. z armaturą i osprzętem dla potrzeb budynków Biebrzańskiego Parku
Narodowego
znak ZP 8/10 .
 
Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego przy BPN
udziela odpowiedzi na zadane pytania o zmianie treści SIWZ
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 4 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz, 759, z późn. zm.) Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego przy BPN informuje, że w dniu 20. 09.2010r. w wyniku uwzględnienia zapytania dotyczącego zapisów SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. „Dostawę materiałów do instalacji kolektorów solarnej, podgrzewu c.w.u. kotłów c.o. z armaturą i osprzętem dla potrzeb budynków Biebrzańskiego Parku Narodowego znak ZP 8/10 odpowiada na pytania:
 
Pytanie nr 1
a) Kotły powinny być dostarczane jako oddzielnie korpus oraz osobno obudowa z izolacją
termiczną.
Czy dopuszcza się zastosowanie kotłów z zamontowaną fabrycznie obudową ?
b) Dalej czytamy, iż kotły powinny posiadać pojemność wodną od 102 do 110 litrów.
Czy popuszcza się zastosowanie kotłów z większą pojemnością wodną ? Np. 125 -150 litrów ?.
Dotyczy odpowiedzi na pytanie 1
a) Nie dopuszcza się.
b) Nie dopuszcza się.
 
Pytanie nr 2
W zestawieniu materiałów czytamy:
a) Poz. 39
Glikol propylenowy o temp. zamarzania -350 C w ilości 400 litrów.
Czy dopuszcza się zastosowanie Glikolu o tych parametrach w zbiornikach 20 litrowych ?
b) Poz. 49 – 52
„Rury kominkowe 2 mm grubości x 150 mm średnicy x …..”
Proszę o podanie materiału z jakiego mają zostać wykonane rury kominowe?
c) Czy poz. 60
Manometr ma być pionowy czy poziomy ?
d) Poz. 130 i 132
Proszę o sprecyzowanie jakie to mają być rury, w jakich odcinkach.
e) Poz. 131
Proszę o podanie typu przewodu (OMYp lub OMY).
f) Poz. 145
Proszę o wyjaśnienie nazwy „farmer”.
g) Poz. 170-175
Czy dopuszcza się zastosowanie zaworów kulowych o tych samych parametrach bądź podobnych
jak COMAP, np. Valvex, Ferro ?
h) Poz. 43
Czy dopuszcza się zastosowanie kotła o parametrach: Głębokość komory 370 mm i szerokość 610
mm całkowitej ?
i) Poz. 44
Czy dopuszcza się zastosowanie kotła o parametrach: Głębokość komory 420 mm i szerokość 700
mm całkowitej ?
j) Poz. 45
Czy dopuszcza się zastosowanie kotła o parametrach: Głębokość komory 470 mm i szerokość
750 mm całkowitej?
 
Dotyczy odpowiedzi na pytanie 2.
a) Tak
b) Stalowa nieocynkowana
c) Pionowy lub poziomy
d) Min 20 mb
e) OMY
f) Blachowkręty do blachy
g) COMAP lub równoważne
h) Nie
i) Nie
j) Nie
Pytanie nr 3
Proszę o wyjaśnienie kwestii:
1. Czy Wykonawca w wykazie wykonanych dostaw może wymienić referencje, które w swoim
zakresie zawierają dostawę i montaż materiałów instalacyjnych oraz robót budowlanych ?
Dotyczy odpowiedzi na pytanie 3
a) Nie dopuszcza się
 
Kierownik
Gospodarstwa
Pomocniczego
przy BPN

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-21 10:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-09-22 08:30

Pytania i odpowiedzi z dn. 22.09.2010

 

Dostawę materiałów do instalacji kolektorów solarnej, podgrzewu c.w.u.
 kotłów c.o. z armaturą i osprzętem dla potrzeb budynków Biebrzańskiego Parku Narodowego
  znak ZP 8/10    .
Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego przy BPN
udziela odpowiedzi na zadane pytania o zmianie treści SIWZ
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr  113 poz, 759, z późn. zm.) Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego przy BPN informuje, że w dniu 20. 09.2010r. w wyniku uwzględnienia zapytania dotyczącego zapisów SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. „Dostawę materiałów do instalacji kolektorów solarnej, podgrzewu c.w.u. kotłów c.o. z armaturą i osprzętem dla potrzeb budynków Biebrzańskiego Parku Narodowego znak ZP 8/10   odpowiada na pytania:
 
Pytanie nr 1
                „Kotły co. w ilości 9 szt. na paliwo stałe o mocy od 25 kW do 35 kW z dużą komorą załadowczą o długości maksymalnej 550mm dla kotłów o mocy od 30 kW do 35kW oraz 500mm dla kotłów o mocy min 25kW z możliwością spalania dużych kawałków drewna..."
 
a.       oznacza że dla kotłów 30-35kW maksymalna długość opału jaki zmieści się w komorze powinna mieć wymiar 550mm ?
b.       Jak również dla kotłów 25kW maksymalna długość opału mieszczącego się w komorze spalania powinna mieć wymiar 500mm ?       
 
Dotyczy odpowiedzi na pytanie 1
a.        tak
b.       tak
 
 
Osowiec-Twierdza, dn. 22.09.10
 
Kierownik Gospodarstwa   Pomocniczego przy BPN

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-22 08:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1268
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-09-22 08:30:14