Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

Udrożnienie koryta rzeki Jegrzni wraz z budową jazu, progów i drogi technologicznej

Udrożnienie koryta rzeki Jegrzni wraz z budową jazu, progów i drogi technologicznej
Numer ogłoszenia: 302152 - 2012; data zamieszczenia: 14.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 I. 1) NAZWA I ADRES: Biebrzański Park Narodowy , Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 85 738 0620, faks 85 738 30 21.

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.biebrza.org.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa osoba prawna.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udrożnienie koryta rzeki Jegrzni wraz z budową jazu, progów i drogi technologicznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 zm) poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy oraz aktów wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. Przedmiot zamówienia jest wykonanie robót budowlanych określonych dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót związanych z udrożnieniem koryta rzeki Jegrzni na odcinku pomiędzy Kanałem Woźnawiejskim, a rzeką Martwy Ełk, odcinek rzeki o długości L=11,455km. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie jazu rozdzielczego wraz przepławką, projektowanego w km 7+103 biegu Kanału Woźnawiejskiego, sześciu progów oraz drogi technologiczno - dojazdowej do w/w budowli. Budowle zlokalizowane są w gm. Goniądz na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Zadanie jest realizowane w ramach projektu LIFE09 NAT/PL/00258 Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap I., współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE Wspólnoty Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2. W ramach projektowanych robót budowlanych przewiduje się: 2.1 usunięcie z koryta rzeki starych pali podporowych przy istniejących mostach, 2.2 wykoszenie lewostronnej skarpy rzeki na odcinkach przewidzianych do rozbudowy, 2.3 jednostronną (lewostronną) rozbudowę koryta, polegającą na odcinkowym oczyszczeniu brzegów rzeki z namułów, 2.4 usunięcie pływających wysp z koryta rzeki, utworzonych na skutek lokalnych obrywów skarp rzeki zbudowanych z torfu, przemieszczających się w dół rzeki w czasie wezbrań, 2.5 rozplantowanie wydobytego urobku (namułów) wzdłuż lewego brzegu rzeki. 2.6 Roboty budowlane przygotowawcze i konstrukcyjne. 2.7 Roboty drogowe. 2.8 Roboty montażowe. 3. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych do wykonania całego przedmiotu zamówienia, stawiane tym robotom wymagania jakościowo techniczne, rozmiar rzeczowy robót budowlanych określa dokumentacja projektowa wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiąca integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Dołączone do dokumentacji projektowej przedmiary robót stanowią wyłącznie poglądowy obraz zakresu robót. Przedmiary nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia z uwagi na określony charakter ryczałtowej ceny. 5. Biorąc pod uwagę, że inwestycja zlokalizowana jest na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz obszarach Natura 2000, szczególną uwagę należy położyć na aspekty związane z ochroną środowiska oraz wymagania zawarte w decyzji środowiskowej, w tym: 5.1 Zamawiający wymaga by wszelkie prace i roboty budowlane prowadzone były poza okresem lęgowym ptaków, który trwa od 1 marca do 31 sierpnia, 5.2 Zamawiający zakazuje palenia na miejscu wykoszonych traw i porostów; wykoszone i wygrabione trawy i porosty mają być wywiezione poza teren parku w ramach określonej ceny ryczałtowej, 5.3 Zamawiający wymaga wykorzystania istniejących szlaków komunikacyjnych jako dróg dojazdowych do terenu prowadzonych prac i robót budowlanych, 5.4 Zamawiający wymaga zastosowania technologii wykonania prac i robót budowlanych mającej na celu maksymalną ochronę istniejącego terenu. 6. Zamawiający wymaga by wszelkie prace i roboty budowlane związane z kształtowaniem koryta rzeki były prowadzone pod nadzorem dwóch specjalistów w zakresie botaniki i mięczaków. W przypadku zlokalizowania siedlisk mięczaków w korycie rzeki Jegrzni w miejscu prowadzenia robót, należy dokonać przeniesienia mięczaków w miejsce wskazane przez wskazanych specjalistów. 7. Zamawiający informuje, że prace i roboty budowlane prowadzone będą na terenie podmokłym - bagiennym, przystępujący do ich wykonania musi mieć świadomość trudnych warunków prowadzenia robót, w tym o zmienności położenia wód gruntowych okresowo uniemożliwiających ich prowadzenie. 8. Wszystkie materiały podlegające wbudowaniu muszą posiadać dopuszczenie do obrotu poświadczone odpowiednim dokumentem, między innymi takim jak certyfikatem lub deklaracje zgodności z PN lub aprobatę techniczną. 9. O ile w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub przedmiarach robót stanowiących opis przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub określenia wskazujące na określone pochodzenie produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń materiałów lub rozwiązań technologicznych należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe, a oznaczeniom tym towarzyszą słowa: wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalnym rozwiązania oferowanego. 10. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia (równoważnych), które to winny być wykazane na etapie składania oferty przetargowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający w oparciu o art.30 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga złożenia w treści oferty stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów technicznych i jakościowych, dobór rodzaj i formę dokumentów potwierdzających równoważność rozwiązań Zamawiający pozostawia do decyzji Wykonawcy. 11. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, na okres 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zadania. 12. Wykonawca przyjmuje na siebie między innymi następujące obowiązki: 12.1 Pełnienie funkcji koordynujących w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców, którym powierzył wykonanie części zamówienia; 12.2 Prowadzenie przez osoby pełniące samodzielne funkcje wpisów w Dzienniku budowy wymaganych ustawą Prawo budowlane; 12.3 Informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikowych; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego na własny koszt. Wykonawca jest zwolniony od ponoszenia kosztów, jeżeli Zamawiający nie odbierze tych robót w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia; 12.4 W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych elementów, ich części lub urządzeń w toku realizacji robót budowlanych - naprawiania ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt; 12.5 Wykonywania dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień z autorem projektu; 12.6 Wykonania instrukcji obsługi i eksploatacji obiektów w zakresie wykonanych robót; 12.7 Zakupu materiałów, transport elementów i materiałów budowlanych; 12.8 Wywiezienia materiałów pochodzących z rozbiórki i ich utylizacji; 12.9 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót i utrzymania terenu budowy w zakresie mu powierzonym, wykonania obiektów tymczasowego zaplecza budowy oraz ich rozbiórki po zakończeniu budowy w uzgodnieniu z Zamawiającym; 12.10 Wykonania projektu zagospodarowania placu budowy; 12.11 Sporządzenia planu BIOZ; 12.12 Wykonania projektu zabezpieczenia BHP; 12.13 Wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z dokonaniem stosownych uzgodnień; 12.14 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym porządku dróg dojazdowych do placu budowy; 12.15 Zapewnienia dozoru, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż; 12.16 Udzielania wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych przez jednostki finansujące przy realizacji i rozliczeniu inwestycji; 12.17 Wykonania dokumentacji fotograficznej z realizacji przedmiotu umowy. Dokumentację fotograficzną Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni po upływie każdego miesiąca; 12.18 Doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy po wykonaniu robót; 13. Wykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwołanych przez Zamawiającego. 14. Wykonania badań, prób, testów, odbiorów technicznych; 15. Zaleca się by Wykonawca zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i prawidłowego wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia z uwzględnieniem wszelkich utrudnień oraz kosztów mogących wpłynąć na cenę składanej oferty..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.24.00.00-1, 45.24.36.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) na okres związania ofertą. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy: 37 1130 1059 0017 3397 2620 0005 prowadzony w Banku BGK Odział Białystok

 

III.2) ZALICZKI

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie określa żadnych w tym zakresie wymagań;

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 2. Za Wykonawcę posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie Zamawiający uzna takiego, który w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem upływu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykaże się posiadanym doświadczeniem w realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu robót związanych z regulacją wód, cieków, rzek oraz co najmniej jednego zamówienia związanego z wykonaniem budowli piętrzących wody oraz co najmniej wykonali jedno zamówienie związane z budową drogi technologicznej na gruntach nienośnych (terenach podmokłych). W celu wykazania się niezbędnym doświadczeniem zawodowym wykonawcy, Zamawiający dopuszcza łączenie kilku zamówień. Wykazane przez Wykonawcę roboty budowlane muszą być zakończone i odebrane przez ich zleceniodawców. W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu należy złożyć wykaz wykonanych zamówień z podaniem daty wykonania, miejsca, opisu przedmiotu zamówienia i zakresu zamówienia, wartości oraz zleceniodawców - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty wymienione w wykazie zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawca załączy do oferty metodą spełnia/nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 3. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Za Wykonawcę dysponującego odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający uzna takiego, który złoży pisemne oświadczenie, iż dysponuje lub będzie dysponować niezbędnym potencjałem technicznym do należytego wykonania przedmiotu zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawca załączy do oferty metodą spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za Wykonawcę dysponującego osobami zdolnymi do wykonania zamówienia uznany zostanie taki, który dysponuje lub będzie dysponować osobami o następujących kwalifikacjach zawodowych uprawniających do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. Nr.243, poz. 1623 z późn. zm.) lub uprawniających do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa 1 Osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w specjalizacji techniczno-budowlanej - obiekty budowlane melioracji wodnych lub budowle hydrotechniczne lub posiadającą uprawnienia w specjalności melioracje wodne wydane na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. Nr.243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawniają do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, posiadającą minimum 4 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu obowiązków kierownika budowy oraz posiada doświadczenie w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem minimum jednej budowli wodnej w postaci jazu, stopni wodnych lub bardziej skomplikowanych budowli hydrotechnicznych; Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawca załączy do oferty metodą spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 5 Za Wykonawcę znajdującego się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia uzna się takiego, który: 1. Posiada zdolność kredytową lub wykaże się posiadaniem środków na rachunku bankowym w wysokości minimum 500.000,00 zł słownie: pięćset tysięcy złotych; 2 Posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości minimum 1.000.000,00 zł słownie: jeden milion złotych; Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawca załączy do oferty metodą spełnia/nie spełnia.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1 Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia podaną cyfrą i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT, 2. Wyceniony załącznik nr 10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiący zestawienie elementów robót, 3. Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym - Załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 4. Wykaz części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcom, 5. Dowód wniesienia wadium,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy o przedmiotowe zamówienie publiczne w trybie przewidzianym art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych w sytuacji: a) zmiany wynagrodzenia wykonawcy na skutek zmiany ustawowej stawki podatku VAT, zmiana ta będzie konsekwencją zmiany stawek podatku VAT. b) Konieczności zmiany umowy w zakresie ograniczenia rzeczowego zamówienia do wysokości środków, którymi dysponuje Zamawiający. Zmiana nastąpi w chwili odstąpienia od części robót z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia wykonawcy w oparciu o treść złożonej oferty. c) Konieczności zmiany terminu zakończenia wykonania zamówienia, wskazanego we wzorze umowy, spowodowanego wstrzymaniem realizacji robót ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy, zmiana terminu nastąpi o okres występowania okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót; d) Konieczności zmiany wyznaczonych w umowie inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy; e) Konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia lub terminów płatności będących następstwem zaistnienia siły wyższej, zmiana ta nastąpi o okres występowania okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót; f) Zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy o zamówienie publiczne, spowodowanych działaniem osób trzecich; g) Konieczności zmiany terminów związanej z zapewnieniem finansowania zamówienia; h) Konieczności wprowadzenia zmian, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego, zmiany umowy nastąpią odpowiednio z uwzględnieniem obniżenia wartości wynagrodzenia wykonawcy; i) Wystąpienia koniecznych zamiennych rozwiązań podyktowanych obiektywną koniecznością zmiany technologii wykonania robót budowlanych potwierdzoną przez Inspektora nadzoru danej branży, które nie wpływają na zmianę wynagrodzenia wykonawcy i terminy wykonania zamówienia.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biebrza.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec Twierdza 8, 19-110 Goniądz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.08.2012 godzina 12:30, miejsce: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec Twierdza 8, 19-110 Goniądz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 2. Zamawiający wymaga przedłożenia przez wykonawcę, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy do przedłożenia w 1 egzemplarzu sporządzonego kosztorysu w stopniu szczegółowości i formie odzwierciedlającego przedmiary robót. 3. Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy przedstawienia uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo - finansowego z podziałem na elementy według załącznika nr 10 oraz zgodnego z składanym przed podpisaniem umowy kosztorysem. 4. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 5. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących zatrudnienia osób, utworzenia funduszu szkoleniowego, zwiększenia wpłat pracowników na rzecz funduszu szkoleniowego, o których mowa w treści art.29 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Zamawiający informuje, że niniejsza inwestycja jest przedsięwzięciem współfinansowanym ze środków Projektu LIFE09 NAT/PL/000258 pn. Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy Etap I, współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE Wspólnoty Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W przypadku narażenia Zamawiającego na utratę dofinansowania spowodowanym przez niedotrzymanie obowiązków umownych, a w szczególności terminów realizacji na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie dochodził pełnego odszkodowania związanego z utratą środków pomocowych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-14 21:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-08-14 21:09

SIWZ

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-14 21:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-08-14 22:10

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-14 22:11

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-21 08:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1896
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-08-29 14:25:53