Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

Remont drewnianego mostu na rzece Jegrzni

Goniądz: Remont drewnianego mostu na rzece Jegrzni
Numer ogłoszenia: 294674 - 2012; data zamieszczenia: 09.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biebrzański Park Narodowy , Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 85 738 0620, faks 85 738 30 21.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drewnianego mostu na rzece Jegrzni.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy oraz aktów wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych określonych dokumentacją projektową związanych z remontem drewnianego mostu na rzece Jegrzni w okolicach miejscowości Kuligi, gmina Goniądz powiat Moniecki. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu mostu stalowego z pomostem drewnianym w okolicy miejscowości Kuligi gmina Goniądz powiat Moniecki w ciągu drogi gminnej Kuligi -gr. Gminy. Zadanie jest realizowane w ramach projektu LIFE09 NAT/PL/00258 Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap I. , współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE Wspólnoty Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 1. Zamówienie obejmuje swym zakresem remont pomostu drewnianego i polega w szczególności na następujących działaniach: a) wykonanie robót rozbiórkowych: - rozebranie barierek ochronnych drewnianych - rozebranie pomostu drewnianego (pokład dolny i pokład górny), b) wykonanie robót montażowych i budowlanych: - montaż pomostu drewnianego/pokład dolny i pokład górny, c) rozbiórka chodnika i poręczy. 2. Charakterystyka podstawowych elementów przedmiotu zamówienia. 2.1. Roboty rozbiórkowe. W zakres robót rozbiórkowych wchodzi: a) rozbiórka pokładu górnego b) rozbiórka pokładu dolnego c) rozbiórka chodnika i poręczy. 2.2. Zamawiający nie przewiduje odzysku drewna z rozbiórki do ponownego wbudowania. Materiał z rozbiórki staje się własnością Wykonawcy robót. Materiał z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest usunąć z placu budowy, przy czym koszty transportu i utylizacji ponosi Wykonawca. 2.3. Roboty montażowe. W zakres prac montażowych wchodzi: a) wbudowanie w miejscu chodników, poprzecznic wykonanych bali płazowych wysokości 16 cm x 30 długości 77 cm układanych co 95 cm, b) wbudowanie pokładu dolnego wykonanego z krawędziaków 10 x 20 układanych co 2 - 3 cm, c) wbudowanie pokładu górnego wykonanego z desek 6 x 15 cm, d) wbudowanie chodników z: - krawędziaków 10 x 21 cm układanych co poprzecznice - krawędziaków 10 x 15 cm układanych po długości; e) wbudowanie poręczy z - krawędziaków 15 x 15 cm - słupki i pochwyt poręczy - krawędziaków 12 x 12 cm - zastrzałów - krawędziaków 10 x 5 cm - listwy podporęczowe. 3. Wszystkie prace remontowe należy wykonać przy zamkniętym ruchu. Na czas robót wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni projekt tymczasowej organizacji ruchu. 4. Charakterystyka podstawowych materiałów, dodatkowe wymagania, określa dokumentacja projektowa. 5. Wszystkie materiały zastosowane podczas remontu mostu muszą posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności z PN lub aprobatę techniczną. 6. Rodzaj i ilość robót przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia zostały podane w tabeli przedmiaru robót. 7. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. 8. Wykonanie robót budowlanych nastąpi zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu zgodnie z przepisami prawa. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót. 10. O ile w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub przedmiarach robót stanowiących opis przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub określenia wskazujące na określone pochodzenie produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń materiałów lub rozwiązań technologicznych należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe, a oznaczeniom tym towarzyszą słowa: wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny . Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane w treści dokumentacji projektowej przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalnym rozwiązania oferowanego. 11. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia (równoważnych), które to winny być wykazane na etapie składania oferty przetargowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający w oparciu o art.30 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga złożenia w treści oferty stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów technicznych i jakościowych, dobór rodzaj i formę dokumentów potwierdzających równoważność rozwiązań Zamawiający pozostawia do decyzji Wykonawcy. 12. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, na okres 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zadania. 13. Wykonawca przyjmuje na siebie między innymi następujące obowiązki: 13.1 Pełnienie funkcji koordynujących w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców, którym powierzył wykonanie części zamówienia; 13.2 Prowadzenie przez osoby pełniące samodzielne funkcje wpisów w Dzienniku budowy wymaganych ustawą Prawo budowlane; 13.3 Informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikowych; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego na własny koszt. Wykonawca jest zwolniony od ponoszenia kosztów, jeżeli Zamawiający nie odbierze tych robót w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia; 13.4 W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych elementów, ich części lub urządzeń w toku realizacji robót budowlanych - naprawiania ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt; 13.5 Wykonywania dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień z autorem projektu; 13.6 Wykonania instrukcji obsługi i eksploatacji obiektów w zakresie wykonanych robót; 13.7 Zakupu materiałów, transport elementów i materiałów budowlanych; 13.8 Wywiezienia materiałów pochodzących z rozbiórki i ich utylizacji; 13.9 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót i utrzymania terenu budowy w zakresie mu powierzonym, wykonania obiektów tymczasowego zaplecza budowy oraz ich rozbiórki po zakończeniu budowy w uzgodnieniu z Zamawiającym; 13.10 Wykonania projektu zagospodarowania placu budowy; 13.11 Sporządzenia planu BIOZ; 13.12 Wykonania projektu zabezpieczenia BHP; 13.13 Wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z dokonaniem stosownych uzgodnień; 13.14 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym porządku dróg dojazdowych do placu budowy; 13.15 Zapewnienia dozoru, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż; 13.16 Udzielania wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych przez jednostki finansujące przy realizacji i rozliczeniu inwestycji; 13.17 Wykonania dokumentacji fotograficznej z realizacji przedmiotu umowy. Dokumentację fotograficzną Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni po upływie każdego miesiąca; 13.18 Doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy po wykonaniu robót; 13.19 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem robót do wysokości 10.000,00 zł. 14. Wykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwołanych przez Zamawiającego. 15. Zaleca się by Wykonawca zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i prawidłowego wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia z uwzględnieniem wszelkich utrudnień oraz kosztów mogących wpłynąć na cenę składanej oferty..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.24.11-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na okres związania ofertą. 2. Wadium w wymaganej przez Zamawiającego wysokości należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późń. zm.). 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta / poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji / poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) termin ważności gwarancji/poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji / poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: -odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub -nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub -zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, f) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji / poręczenia jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie, g) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe. Gwarancja lub poręczenie winny przewidywać termin bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 21 dni od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium, h) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. i) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. j) w przypadku wniesienia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający uzna wadium za wniesione skutecznie, o ile odpowiadać będzie postanowieniom niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wniesione zostało przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w wymaganej wysokości i wymaganym terminie. 5. Miejsce i sposób wniesienia wadium. a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy: 37 1130 1059 0017 3397 2620 0005 prowadzony w Banku BGK Odział Białystok b) Do oferty należy dołączyć kopię potwierdzenia wniesienia wadium. c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wadium może być wniesione przez Pełnomocnika Wykonawców lub jednego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. 6.Termin wniesienia wadium. a) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego będzie skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. b) Wniesienie wadium w innej formie niż pieniężnej poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem jego przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed upływem terminu do jej złożenia. 7. Zwrot wadium. a) Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na zasadach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych. b) Wadium zatrzymuje się wraz z odsetkami na zasadach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie określa żadnych w tym zakresie wymagań;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W okresie ostatnich pięciu lat przed terminem upływu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykaże się posiadanym doświadczeniem w realizacji robót co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu robót budowlanych związanych z robotami stolarskimi lub ciesielskimi na obiekcie budowlanym, budynku lub budowli. Wykazane przez Wykonawcę roboty budowlane muszą być zakończone i odebrane przez ich zleceniodawców. W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu należy złożyć wykaz wykonanych zamówień z podaniem daty wykonania, miejsca, opisu przedmiotu zamówienia i zakresu zamówienia, wartości oraz zleceniodawców - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty wymienione w wykazie zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawca załączy do oferty metodą spełnia/nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za Wykonawcę dysponującego odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający uzna takiego, który złoży pisemne oświadczenie, iż dysponuje lub będzie dysponować niezbędnym potencjałem technicznym do należytego wykonania przedmiotu zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawca załączy do oferty metodą spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za Wykonawcę dysponującego osobami zdolnymi do wykonania zamówienia uznany zostanie taki, który dysponuje lub będzie dysponować osobami o następujących kwalifikacjach zawodowych uprawniających do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. Nr.243, poz. 1623 z późn. zm.) lub uprawniających do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa: Osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub specjalności drogowo-mostowej wydane na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. Nr.243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawniają do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawca załączy do oferty metodą spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za Wykonawcę znajdującego się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia uzna się takiego, który posiada zdolność kredytową lub wykaże się posiadaniem środków na rachunku bankowym w wysokości minimum 20.000,00 zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych; Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawca załączy do oferty metodą spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1 Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym - Załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2 Wykaz części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcom stanowi załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3 Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia podaną cyfrą i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT; 4 Kosztorys ofertowy sporządzony w formie uproszczonej w stopniu szczegółowości odpowiadający przedmiarom robót opracowany na ich podstawie załącznik nr 10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Sporządzony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy stanowi treść oferty i będzie podlegał weryfikacji. Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie dodatkowe z tytułu pominięcia w wycenie robót poszczególnych elementów robót, a Zamawiający uznaje, iż pominięte elementy robót lub wyposażenia zostały wliczone w ryczałtową cenę jednostkową innych elementów robót, a koszt ich wykonania lub dostawy i montażu uwzględnione zostały w innych pozycjach zestawienia ceny elementów robót. Kosztorys ofertowy stanowić będzie podstawę do rozliczenia wykonanych robót budowlanych. 5 Dowód wniesienia wadium;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy o przedmiotowe zamówienie publiczne w trybie przewidzianym art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych w sytuacji: a) zmiany wynagrodzenia wykonawcy na skutek zmiany ustawowej stawki podatku VAT, zmiana ta będzie konsekwencją zmiany stawek podatku VAT. b) Konieczności zmiany umowy w zakresie ograniczenia rzeczowego zamówienia do wysokości środków, którymi dysponuje Zamawiający. Zmiana nastąpi w chwili odstąpienia od części robót z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia wykonawcy w oparciu o treść złożonej oferty. c) Konieczności zmiany terminu zakończenia wykonania zamówienia, wskazanego we wzorze umowy, spowodowanego wstrzymaniem realizacji robót ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy, zmiana terminu nastąpi o okres występowania okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót; d) Konieczności zmiany wyznaczonych w umowie inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy; e) Konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia lub terminów płatności będących następstwem zaistnienia siły wyższej, zmiana ta nastąpi o okres występowania okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót; f) Zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy o zamówienie publiczne, spowodowanych działaniem osób trzecich; g) Konieczności zmiany terminów związanej z zapewnieniem finansowania zamówienia; h) Konieczności wprowadzenia zmian, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego, zmiany umowy nastąpią odpowiednio z uwzględnieniem obniżenia wartości wynagrodzenia wykonawcy; i) Wystąpienia koniecznych zamiennych rozwiązań podyktowanych obiektywną koniecznością zmiany technologii wykonania robót budowlanych potwierdzoną przez Inspektora nadzoru danej branży, które nie wpływają na zmianę wynagrodzenia wykonawcy i terminy wykonania zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biebrza.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biebrzański Park Narodowy Osowiec Twierdza 8 19-110 Goniądz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2012 godzina 12:30, miejsce: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec Twierdza 8, 19-110 Goniądz, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty internetowej. 2 Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących zatrudnienia osób, utworzenia funduszu szkoleniowego, zwiększenia wpłat pracowników na rzecz funduszu szkoleniowego, o których mowa w treści art.29 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3 Zamawiający informuje, że niniejsza inwestycja jest przedsięwzięciem współfinansowanym ze środków Projektu LIFE09 NAT/PL/000258 pn. Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy Etap I , współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE Wspólnoty Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W przypadku narażenia Zamawiającego na utratę dofinansowania spowodowanym przez niedotrzymanie obowiązków umownych, a w szczególności terminów realizacji na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie dochodził pełnego odszkodowania związanego z utratą środków pomocowych. 4 Zamawiający żąda od wykonawcy, którego ofertę wybrano, przed podpisaniem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-09 15:03

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-09 15:04

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-23 09:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2524
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-08-23 09:29:59