Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

 

Goniądz: Sukcesywna dostawa paliw do samochodów i urządzeń Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Numer ogłoszenia: 208760 - 2012; data zamieszczenia: 19.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biebrzański Park Narodowy , Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 85 738 0620, faks 85 738 30 21.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa paliw do samochodów i urządzeń Biebrzańskiego Parku Narodowego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa polegająca na tankowaniu paliwa: benzyny bezołowiowej Pb-95, oleju napędowego ON, gazu LPG do samochód służbowych Zamawiającego w ilości zestawionej w Tabeli nr 1 SIWZ. Podane ilości zawarte w Tabeli nr 1 są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zakupu w każdej pozycji asortymentowej do 50% wartości zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu. Przedmiot zamówienia będzie odbierany przez Zamawiającego sukcesywnie, stosownie do jego potrzeb i jest podzielony na 7 części w zależności od lokalizacji stacji paliw: 2.1 Dla pierwszej, drugiej, trzeciej części zamówienia stacja paliw ma być w promieniu nie większym niż 15km od siedziby Zamawiającego, liczone najkrótszą droga publiczną. Zamówienie obejmuje asortyment w następującej ilości: Część I -Benzyna bezołowiowa Pb 95 w ilości 6 000 litrów Część II- Olej napędowy ON w ilości 8 000 litrów Część III- Gaz LPG w ilości 1 000 litrów 2.2 Dla czwartej, piątej części zamówienia stacja paliw ma być w promieniu nie większym niż 20 km od miejscowości Tama k/Rajgrodu, liczone najkrótszą droga publiczną od budynku Dyrekcji Nadleśnictwa Rajgród w Tamie. Zamówienie obejmuje asortyment w następującej ilości: Część IV -Benzyna bezołowiowa Pb 95 w ilości 1 500 litrów Część V- Olej napędowy ON w ilości 2 500 litrów 2.3 Dla szóstej, siódmej części zamówienia stacja paliw ma być w promieniu nie większym niż 20 km od budynku leśniczówki usytuowanego w miejscowości Trzyrzeczki 1, 16-200 Dąbrowa -Białostocka, liczone najkrótszą droga publiczną. Zamówienie obejmuje asortyment w następującej ilości: Część VI -Benzyna bezołowiowa Pb 95 w ilości 5 00 litrów Część VII- Gaz LPG w ilości 1 500 litrów.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 09.12.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień jeżeli wykaże że posiada aktualną koncesję na obrotu paliwami płynnymi, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunku w postępowaniu o udzielenie zamówienia i wykaże że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną stacją paliw w której zamawiający będzie mógł realizować zakup paliw płynnych zlokalizowaną w odległościach: Dla pierwszej, drugiej, trzeciej części zamówienia stacja paliw ma być w promieniu nie większym niż 15km od siedziby Zamawiającego, liczone najkrótszą droga publiczną. Dla czwartej, piątej części zamówienia stacja paliw ma być w promieniu nie większym niż 20 km od miejscowości Tama k/Rajgrodu, liczone najkrótszą droga publiczną od budynku Dyrekcji Nadleśnictwa Rajgród w Tamie. Dla szóstej, siódmej części zamówienia stacja paliw ma być w promieniu nie większym niż 20 km od budynku leśniczówki usytuowanego w miejscowości Trzyrzeczki 1, 16-200 Dąbrowa -Białostocka, liczone najkrótszą droga publiczną.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • koncesję, zezwolenie lub licencję

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykaz minimum jednej stacji paliwowej z dokładną lokalizacją - wg. złącznika nr 7 do SIWZ, w której zamawiający będzie mógł realizować zakup paliw w zależności od wybranej części zamówienia tj.: Dla pierwszej, drugiej, trzeciej części zamówienia stacja paliw ma być w promieniu nie większym niż 15km od siedziby Zamawiającego, liczone najkrótszą droga publiczną. Dla czwartej, piątej części zamówienia stacja paliw ma być w promieniu nie większym niż 20 km od miejscowości Tama k/Rajgrodu, liczone najkrótszą droga publiczną od budynku Dyrekcji Nadleśnictwa Rajgród w Tamie. Dla szóstej, siódmej części zamówienia stacja paliw ma być w promieniu nie większym niż 20 km od budynku leśniczówki usytuowanego w miejscowości Trzyrzeczki 1, 16-200 Dąbrowa -Białostocka, liczone najkrótszą droga publiczną.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biebrza.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej SIWZ można uzyskać w siedzibie Zamawiającego- pokój nr 23 bezpłatnie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2012 godzina 09:00, miejsce: Biebrzański Park Narodowy w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz na I piętrze w sekretariacie w pokoju nr 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Cześć -I.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dla pierwszej części zamówienia stacja paliw ma być w promieniu nie większym niż 15km od siedziby Zamawiającego, liczone najkrótszą droga publiczną. Zamówienie obejmuje asortyment w następującej ilości: Część I -Benzyna bezołowiowa Pb 95 w ilości 6 000 litrów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dla drugiej części zamówienia stacja paliw ma być w promieniu nie większym niż 15km od siedziby Zamawiającego, liczone najkrótszą droga publiczną. Zamówienie obejmuje asortyment w następującej ilości: Część II- Olej napędowy ON w ilości 8 000 litrów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część III.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dla trzeciej części zamówienia stacja paliw ma być w promieniu nie większym niż 15km od siedziby Zamawiającego, liczone najkrótszą droga publiczną. Zamówienie obejmuje asortyment w następującej ilości: Część III- Gaz LPG w ilości 1 000 litrów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część IV.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dla czwartej, części zamówienia stacja paliw ma być w promieniu nie większym niż 20 km od miejscowości Tama k/Rajgrodu, liczone najkrótszą droga publiczną od budynku Dyrekcji Nadleśnictwa Rajgród w Tamie. Zamówienie obejmuje asortyment w następującej ilości: Część IV -Benzyna bezołowiowa Pb 95 w ilości 1 500 litrów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Część V.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dla piątej części zamówienia stacja paliw ma być w promieniu nie większym niż 20 km od miejscowości Tama k/Rajgrodu, liczone najkrótszą droga publiczną od budynku Dyrekcji Nadleśnictwa Rajgród w Tamie. Zamówienie obejmuje asortyment w następującej ilości: Część V- Olej napędowy ON w ilości 2 500 litrów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Część VI.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dla szóstej części zamówienia stacja paliw ma być w promieniu nie większym niż 20 km od budynku leśniczówki usytuowanego w miejscowości Trzyrzeczki 1, 16-200 Dąbrowa -Białostocka, liczone najkrótszą droga publiczną. Zamówienie obejmuje asortyment w następującej ilości: Część VI -Benzyna bezołowiowa Pb 95 w ilości 5 00 litrów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Część VII.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dla siódmej części zamówienia stacja paliw ma być w promieniu nie większym niż 20 km od budynku leśniczówki usytuowanego w miejscowości Trzyrzeczki 1, 16-200 Dąbrowa -Białostocka, liczone najkrótszą droga publiczną. Zamówienie obejmuje asortyment w następującej ilości: Część VII- olej napedowy ON w ilości 1 500 litrów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-06-19 10:51

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-06-19 10:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1517
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-06-19 10:55:22