Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

 

Goniądz: Sporządzenie studium wykonalności: Rozpoznanie możliwości i przygotowanie do wykupu lub zamiany prywatnych lub publicznych gruntów istotnych z punktu widzenia ochrony orlika grubodziobego Aquila clanga w celu odtworzenia żerowisk/miejsc lęgowych
Numer ogłoszenia: 156432 - 2011; data zamieszczenia: 14.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biebrzański Park Narodowy , Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 0-85 738 0620, faks 0-85 738 30 21.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biebrza.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka administracyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie studium wykonalności: Rozpoznanie możliwości i przygotowanie do wykupu lub zamiany prywatnych lub publicznych gruntów istotnych z punktu widzenia ochrony orlika grubodziobego Aquila clanga w celu odtworzenia żerowisk/miejsc lęgowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Studium wykonalności dotyczące wykupu gruntów przeprowadzone będzie poprzez badanie uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, analizę finansową rynku oraz analizę prawną. Studium wykonalności zostanie przeprowadzone dla każdej działki ewidencyjnej wskazanej przez Zamawiającego. Łączny obszar analiz to 650ha gruntów, obejmujących 420 działek ewidencyjnych leżących w Biebrzańskim Parku Narodowym oraz otulinie. W miarę możliwości, Biebrzański Park Narodowy udostępni Wykonawcy dane personalne właścicieli wskazanych działek ewidencyjnych, jedynie do przetwarzania w celu realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia (Wykonawca zostanie zobowiązany do podpisania oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych właścicieli gruntów jedynie do celów realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia). Wykonawca zbada stan formalno-prawny wskazanych działek ewidencyjnych oraz przeprowadzi badanie uwarunkowań społeczno-ekonomicznych wskazanych gruntów poprzez kontakt z właścicielami działek ewidencyjnych i rozpoznanie możliwości wykupu(zamiany) danych działek pod ochronę orlika grubodziobego. Większość właścicieli wskazanych gruntów jest mieszkańcami Kotliny Biebrzańskiej oraz bliskich okolic - w tym przypadku konieczne będą wizyty Wykonawcy u właścicieli gruntów. W przypadku kiedy właściciel(e )mieszkają poza Kotliną Biebrzańską, bądź poza granicami Polski, Wykonawca będzie się z danym właścicielem/właścicielami gruntów kontaktował telefonicznie, bądź drogą elektroniczną - jednak Biebrzański Park Narodowy nie dysponuje takimi danymi i z uwagi na to, Wykonawca będzie zobowiązany zdobyć takie dane we własnym zakresie (informacja telefoniczna itd.). Poza rozpoznaniem możliwości wykupu/zamiany, Wykonawca przeprowadzi analizy finansowe i prognozy rynku nieruchomości gruntowej na badanym terenie. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą/zamianą, Wykonawca przedstawi właścicielowi danej działki(ek) założenia projektu Zabezpieczenie populacji orlika grubodziobego w Polsce: opracowanie Krajowego Planu Ochrony i podstawowe działania ochronne oraz zachęci właściciela gruntu do podpisania porozumienia (przygotowanego i przekazanego przez pracownika Biebrzańskiego PN wyłonionemu Oferentowi) w sprawie użytkowania danego gruntu zgodnie z wymaganiami siedliskowymi orlika grubodziobego, jako gatunku priorytetowego. Ponadto, Zamawiający przeprowadzi z właścicielem ankietę, dotyczącą charakteru gospodarstwa rolnego oraz użytkowania trwałych użytków zielonych (opracowana ankieta zostanie przekazana Wykonawcy jako załącznik do umowy). Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania przedmiotu zamówienia w częściach, na zakończenie każdego kwartału przez okres trwania umowy między Wykonawcą z Zamawiającym. Częściowe raporty z efektów prowadzonych prac będą przekazywane Zamawiającemu w postaci elektronicznej bazy danych w pliku Excel (szablon bazy danych zostanie przygotowany przez Zamawiającego i przekazany Wykonawcy jako załącznik do umowy). Przedmiot zamówienia w wersji ostatecznej zostanie przekazany Zamawiającemu w wersji papierowej oraz elektronicznej jako dokument zawierający dane z wszystkich raportów częściowych, wszelkie wymagane analizy i wnioski. Szczegółowy raport umożliwi wystąpienie o fundusze na sfinalizowanie zakupu gruntów i ich włączenie do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Podsumowując, produktem niniejszego zamówienia będą: Kwartalne raporty (rezultaty rozpoznania sytuacji formalno-prawnej oraz rynku nieruchomości gruntowej na wskazanym terenie) przekazywane Zamawiającemu drogą elektroniczną w postaci bazy danych Excel w terminach określonych w umowie zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą; Końcowy raport zawierający wszystkie raporty kwartalne - rezultaty rozpoznania sytuacji formalno-prawnej oraz rynku nieruchomości gruntowej na wskazanym terenie, łącznie z analizami i prognozami rynku nieruchomości gruntowej na badanym terenie, wniosku końcowe (2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej przekazane Zamawiającemu na nośniku CD/DVD); Przeprowadzone z właścicielami nieruchomości gruntowej ankiety; Porozumienia zawarte z rolnikami ws. użytkowania gruntów zgodnie z przedstawionymi w porozumieniu wytycznymi..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP Dotyczyć to może zamówień polegających na opracowaniu studium wykonalności na wykup(zamianę gruntów), z zastrzeżeniem, że realizowane będzie w ramach projektu LIFE08 NAT/PL/000511

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.10.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 groszy) Wadium wnosi się w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 49 1010 1049 0003 9013 9120 000, z dopiskiem na przelewie Wadium w postępowaniu na Sporządzenie studium wykonalności: Rozpoznanie możliwości i przygotowanie do wykupu lub zamiany prywatnych lub publicznych gruntów istotnych z punktu widzenia ochrony orlika grubodziobego Aquila clanga w celu odtworzenia żerowisk/miejsc lęgowych Natomiast dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w innej formie niż pieniężna (oryginał dokumentu) należy dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie z dopiskiem Wadium w postępowaniu na Sporządzenie studium wykonalności: Rozpoznanie możliwości i przygotowanie do wykupu lub zamiany prywatnych lub publicznych gruntów istotnych z punktu widzenia ochrony orlika grubodziobego Aquila clanga w celu odtworzenia żerowisk/miejsc lęgowych, natomiast kopię zamieścić w ofercie.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiając uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - wykonał co najmniej 2 zamówienia na wykonanie studium wykonalności odpowiadające swoim rodzajem i wartością niniejszemu zamówieniu,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w zakresie sporządzania studium wykonalności, która opracuje wymaganą dokumentację

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w zakresie sporządzania studium wykonalności, która opracuje wymaganą dokumentację

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale X niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biebrza.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz na I piętrze w pokoju nr 21.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2011 godzina 11:00, miejsce: siedziba Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz na I piętrze w sekretariacie w pokoju nr 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-15 08:04

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-15 08:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1763
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-27 09:36:39