Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

Goniądz: LIFE09 NAT/PL/00025 Wykonanie Operatu rozpoznania stanu i waloryzacji szaty roślinnej wraz z określeniem wskazań ochronnych Numer ogłoszenia: 155738 - 2011; data zamieszczenia: 13.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biebrzański Park Narodowy , Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 0-85 738 0620, faks 0-85 738 30 21.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie Operatu rozpoznania stanu i waloryzacji szaty roślinnej wraz z określeniem wskazań ochronnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Operatu rozpoznania stanu i waloryzacji szaty roślinnej wraz z określeniem wskazań ochronnych (zwanego dalej Projektem planu zadań ochronnych) dla obszaru projektu LIFE09 NATPL000258 Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap I.(zwanego dalej Renaturyzacja) z wyłączeniem obszarów leśnych: Lasu Ciszewskiego, Jabłonki (obszary leśne w kierunku południowym od rzeki Ełk a znajdujące się w granicach projektu), obszarów leśnych oraz pożarzyska położonego na tzw. trójkącie wyznaczonym przez rzekę Ełk, Jegrznię i Kanał Woźnawiejski. Zamówienie należy wykonać w pasie o szerokości po 100m (po obu stronach) wzdłuż cieków wodnych: Kanał Woźnawiejski - rzeka Ełk od Modzelówki do ujścia Kanału Woźnawiejskiego, rzeka Jegrznia od połączenia z Kanałem Woźnawiejskim do ujścia do Ełku oraz na zidentyfikowanych siedliskach NATURA 2000 dla SOO Dolina Biebrzy leżących w granicach obszaru Renaturyzacja. Obszar Projektu Renaturyzacja znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 SOO Dolina Biebrzy. Wyniki wykonanego zamówienia włączone będą do powstającego Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 SOO Dolina Biebrzy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.70.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 08.07.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje: wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - co najmniej 1 inwentaryzacji siedliskowo-florystycznej/operatu ochrony siedlisk/roślin do planu ochrony krajowych form ochrony przyrody, m.in.: planu ochrony lub planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 lub planu ochrony parku narodowego lub parku krajobrazowego lub rezerwatu przyrody lub planów ochrony dla obszarów chronionych w innych krajach członkowskich UE, ustanowionych w oparciu o ich ustawodawstwo. Uznane może być także wykonanie planu rolnośrodowiskowego w zakresie siedlisk i roślinności lub ocena oddziaływania inwestycji na siedlisko/szatę roślinną w Polsce lub w innych krajach członkowskich UE, ustanowionych w oparciu o ich ustawodawstwo. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje lub protokół odbioru robót nie zawierający opinii negatywnych).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje, że: dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 4 osobami, wśród których jedna osoba będzie pełniła funkcję kierownika zespołu ekspertów a pozostałe będą specjalistami botanikami/fitosocjologami (kierownik zespołu botaników/fitosocjologów może być jednocześnie specjalistą botanikiem/fitosocjologiem) o kwalifikacjach wymienionych poniżej. Wykonawca dołączy do oferty wykaz osób według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, posiadających doświadczenie wystarczające do wykonania zamówienia, którym powierzone zostaną następujące funkcje w realizacji zamówienia: - kierownik zespołu botaników/fitosocjologów, - specjalista-botanik/fitosocjolog, -specjalista GIS

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za doświadczenie wystarczające do wykonania zamówienia uznaje się: - w przypadku kierownika zadania (kierownika zespołu botaników/fitosocjologów) - wykształcenie wyższe przyrodnicze, wskazany stopień naukowy doktora z zakresu fitosocjologii, autorstwo lub współautorstwo lub udział w pracach co najmniej 1 planu ochrony krajowych form ochrony przyrody z zakresu inwentaryzacji siedlisk ekosystemów otwartych, pracy badawczej (inwentaryzacyjnej) dotyczącej przedmiotu zamówienia opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie, posiadający doświadczenie w inwentaryzacji lub monitoringu siedlisk przyrodniczych lub gatunków Natura 2000; - w przypadku specjalisty botanika/fitosocjologa - posiadanie wykształcenia wyższego przyrodniczego oraz doświadczenia w inwentaryzacji lub monitoringu siedlisk przyrodniczych lub gatunków Natura 2000; - w przypadku specjalisty ds. GIS - znajomość GIS i doświadczenie w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych przestrzennych. Zamawiający zaakceptuje zagraniczne kwalifikacje uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biebrza.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biebrzański Park Narodowy Osowiec - Twierdza 8, 19-110 Goniądz woj. podlaskie Znak sprawy: REN/ZP-AW/A11-23.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2011 godzina 12:00, miejsce: Biebrzański Park Narodowy 19-110 Goniądz Osowiec Twierdza 8, pokój nr 14 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane w ramach realizacji projektu LIFE09 NATPL000258 Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap I., współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE Wspólnoty Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-13 21:42
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-13 21:44

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-15 09:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1851
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-21 15:22:30