Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

Goniądz: Usunięcie gatunków roślin inwazyjnych w ekosystemach leśnych i nieleśnych w 4-ch obwodach ochronnych :Osowiec, Brzeziny, Trzyrzeczki, Grzędy Biebrzańskiego Parku Narodowego
Numer ogłoszenia: 102334 - 2011; data zamieszczenia: 06.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biebrzański Park Narodowy , Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 0-85 738 0620, faks 0-85 738 30 21.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.biebrza.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usunięcie gatunków roślin inwazyjnych w ekosystemach leśnych i nieleśnych w 4-ch obwodach ochronnych :Osowiec, Brzeziny, Trzyrzeczki, Grzędy Biebrzańskiego Parku Narodowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na usunięciu gatunków roślin inwazyjnych w ekosystemach leśnych i nieleśnych w 4-ch obwodach ochronnych : Osowiec, Brzeziny, Trzyrzeczki, Grzędy Biebrzańskiego Parku Narodowego. W ramach zamówienia przewiduje się prace w ekosystemach leśnych i nieleśnych w 4-ch obwodach ochronnych: Osowiec, Brzeziny, Trzyrzeczki, Grzędy Biebrzańskiego Parku Narodowego polegające na usunięciu obcych, inwazyjnych gatunków roślin, takich jak: czeremcha amerykańska, klon jesionolistny, robinia pseudoakacja, dereń rozłogowy, karagana syberyjska, śnieguliczka biała, słonecznik bulwiasty, łubin trwały. Rośliny te są rozproszone na dużej powierzchni. Zasięg planowanych prac: 1) .O.O. Osowiec: usuwanie czeremchy amerykańskiej z powierzchni około 150 ha, wydzielenia: 309a,b,c,d,f,g, 310a,b,c, 311a,b,c, 316a,b,d, 317ab,c,d,f,g,h,i,j,k,l,m, 318a,b,d,c,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,r,s; 319a,b,c,d,f,g,h,i,j,k; 323a,b,d,c,f,g,h,i,j,k,l; Ścięcie ręczne (siekiera, sekator, tasak karczownik) lub mechaniczne (piła spalinowa) odrostów roślin oraz wyrywanie siewek. Pozostawienie gałęzi złożonych w kilku miejscach do naturalnego rozkładu. Miejsca do złożenia gałęzi zostaną wyznaczone przez leśniczego po wyłonieniu Wykonawcy usuwanie śnieguliczki białej z powierzchni 0,05 ha, wydzielenia: 558/2. Wycięcie odrostów oraz wykopanie części podziemnych krzewów (głębokość wykopów 1 do 2 m). Przesianie gleby, wybranie i kłączy, oczyszczona ziemię wykorzystać do zasypania dołów. Zabranie z powierzchni wykopanych części krzewów i ich utylizacja, np. poprzez rozdrobnienie. usuwanie klonu jesionolistnego z powierzchni 34 ha, wydzielenia: 318 g,h,k,m,n,o,p,r; oraz 319 d,g,i,k. Ścięcie ręczne lub mechaniczne odrostów roślin. Pozostawienie gałęzi złożonych w kilku miejscach do naturalnego rozkładu. Miejsca do złożenia gałęzi zostaną wyznaczone przez leśniczego po wyłonieniu Wykonawcy. usuwanie derenia rozłogowego na powierzchni 2,5 ha, działka nr 327 b. Ręczne wyrywanie siewek i odrostów derenia. Zebrana biomasa musi zostać usunięta i zutylizowana, np. poprzez złożenie wyrwanych siewek, odrostów i kłączy na folii polietylenowej do obumarcia roślin i ich późniejsze spalanie. Mechaniczne wykoszenie (kosiarka rotacyjna lub bijakowa) powierzchni 2,5 ha wraz ze zbiorem suchej biomasy i jej wywozem. Koszenie należy wykonać po wyrwaniu siewek i odrostów. usuwanie robinii i karagany z powierzchni 1,2 ha, oddział 331a. Ręczne (siekiera, sekator, tasak karczownik) wycinanie odrostów ich zbiór (np. worek foliowy) i utylizacja (np. przy pomocy rębaka/rozdrabniacza). 2).O.O. Brzeziny usuwanie śnieguliczki białej z powierzchni 0,01 ha, wydzielenia: 466a, 136. Wycięcie odrostów oraz wykopanie części podziemnych krzewów (głębokość wykopów 1 do 2 m). Przesianie gleby, wybranie korzeni i kłączy. Oczyszczoną ziemię wykorzystać do zasypania dołów. Zabranie z powierzchni wykopanych części krzewów i ich utylizacja, np. poprzez rozdrobnienie. usuwanie słonecznika bulwiastego z powierzchni 0,05 ha wydzielenie 466a. Ręczne (łopata, szpadel) wykopanie (głębokość wykopów do 1 m) bulw słonecznika. Wykopaną i oczyszczoną z bulw ziemię wykorzystać do zasypania dołów. Złożenie części nadziemnych i bulw na folii polietylenowej do obumarcia roślin. Zabranie wysuszonych części roślin z powierzchni, utylizacja (np. wykorzystanie jako pokarm dla zwierząt). 3).O.O. Trzyrzeczki usuwanie słonecznika bulwiastego z powierzchni 0,15 ha wydzielenie 20 a,b. Ręczne (łopata, szpadel) wykopanie (głębokość wykopów do 1 m) bulw słonecznika. Wykopaną i oczyszczoną z bulw ziemię wykorzystać do zasypania dołów. Złożenie części nadziemnych i bulw na folii polietylenowej do obumarcia roślin. Zabranie wysuszonych części roślin z powierzchni, utylizacja (np. wykorzystanie jako pokarm dla zwierząt). 4).O.O. Grzędy: usuwanie łubinu trwałego. Wyrywanie (cała roślina wraz z systemem korzeniowym) lub wykopywanie roślin na powierzchni 2 ha wzdłuż drogi. Pozostawienie wykopanych/zerwanych roślin do naturalnego rozkładu. Prace należy prowadzić w okresie kwitnienia lub bezpośrednio przed nim. usuwanie słonecznika bulwiastego z powierzchni 0,01 ha wydzielenie 167h. Ręczne (łopata, szpadel) wykopanie (głębokość wykopów do 1 m) bulw słonecznika. Wykopaną i oczyszczoną z bulw ziemię wykorzystać do zasypania dołów. Złożenie części nadziemnych i bulw na folii polietylenowej do obumarcia roślin. Zabranie wysuszonych części roślin z powierzchni, utylizacja (np. wykorzystanie jako pokarm dla zwierząt). Mapy z lokalizacją miejsca usługi zawierają załączniki nr: 6.1,6.2,6.3,6.4..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna,iż Wykonawca spełnia w/w warunek składając oświadczenie stanowiace zalącznik nr 2 do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna,iż Wykonawca spełnia w/w warunek składając oświadczenie stanowiace zalącznik nr 2 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna,iż Wykonawca spełnia w/w warunek składając oświadczenie stanowiace zalącznik nr 2 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna,iż Wykonawca spełnia w/w warunek składając oświadczenie stanowiace zalącznik nr 2 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna,iż Wykonawca spełnia w/w warunek składając oświadczenie stanowiace zalącznik nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biebrza.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biebrzański Park Narodowy Osowiec Twierdza 8 19-110 Goniądz, pokój nr 21.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.05.2011 godzina 08:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Biebrzański Park Narodowy Osowiec Twierdza 8 19-110 Goniądz, pokój nr 14 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: A-O.O. Osowiec.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: usuwanie czeremchy amerykańskiej z powierzchni około 150 ha, wydzielenia: 309a,b,c,d,f,g, 310a,b,c, 311a,b,c, 316a,b,d, 317ab,c,d,f,g,h,i,j,k,l,m, 318a,b,d,c,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,r,s; 319a,b,c,d,f,g,h,i,j,k; 323a,b,d,c,f,g,h,i,j,k,l; Ścięcie ręczne (siekiera, sekator, tasak karczownik) lub mechaniczne (piła spalinowa) odrostów roślin oraz wyrywanie siewek. Pozostawienie gałęzi złożonych w kilku miejscach do naturalnego rozkładu. Miejsca do złożenia gałęzi zostaną wyznaczone przez leśniczego po wyłonieniu Wykonawcy usuwanie śnieguliczki białej z powierzchni 0,05 ha, wydzielenia: 558/2. Wycięcie odrostów oraz wykopanie części podziemnych krzewów (głębokość wykopów 1 do 2 m). Przesianie gleby, wybranie i kłączy, oczyszczona ziemię wykorzystać do zasypania dołów. Zabranie z powierzchni wykopanych części krzewów i ich utylizacja, np. poprzez rozdrobnienie. usuwanie klonu jesionolistnego z powierzchni 34 ha, wydzielenia: 318 g,h,k,m,n,o,p,r; oraz 319 d,g,i,k. Ścięcie ręczne lub mechaniczne odrostów roślin. Pozostawienie gałęzi złożonych w kilku miejscach do naturalnego rozkładu. Miejsca do złożenia gałęzi zostaną wyznaczone przez leśniczego po wyłonieniu Wykonawcy. usuwanie derenia rozłogowego na powierzchni 2,5 ha, działka nr 327 b. Ręczne wyrywanie siewek i odrostów derenia. Zebrana biomasa musi zostać usunięta i zutylizowana, np. poprzez złożenie wyrwanych siewek, odrostów i kłączy na folii polietylenowej do obumarcia roślin i ich późniejsze spalanie. Mechaniczne wykoszenie (kosiarka rotacyjna lub bijakowa) powierzchni 2,5 ha wraz ze zbiorem suchej biomasy i jej wywozem. Koszenie należy wykonać po wyrwaniu siewek i odrostów. usuwanie robinii i karagany z powierzchni 1,2 ha, oddział 331a. Ręczne (siekiera, sekator, tasak karczownik) wycinanie odrostów ich zbiór (np. worek foliowy) i utylizacja (np. przy pomocy rębaka/rozdrabniacza)..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.09.2011.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: B- O.O. Brzeziny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: usuwanie śnieguliczki białej z powierzchni 0,01 ha, wydzielenia: 466a, 136. Wycięcie odrostów oraz wykopanie części podziemnych krzewów (głębokość wykopów 1 do 2 m). Przesianie gleby, wybranie korzeni i kłączy. Oczyszczoną ziemię wykorzystać do zasypania dołów. Zabranie z powierzchni wykopanych części krzewów i ich utylizacja, np. poprzez rozdrobnienie. usuwanie słonecznika bulwiastego z powierzchni 0,05 ha wydzielenie 466a. Ręczne (łopata, szpadel) wykopanie (głębokość wykopów do 1 m) bulw słonecznika. Wykopaną i oczyszczoną z bulw ziemię wykorzystać do zasypania dołów. Złożenie części nadziemnych i bulw na folii polietylenowej do obumarcia roślin. Zabranie wysuszonych części roślin z powierzchni, utylizacja (np. wykorzystanie jako pokarm dla zwierząt)..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.09.2011.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: C-O.O.Trzyrzeczki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: usuwanie słonecznika bulwiastego z powierzchni 0,15 ha wydzielenie 20 a,b. Ręczne (łopata, szpadel) wykopanie (głębokość wykopów do 1 m) bulw słonecznika. Wykopaną i oczyszczoną z bulw ziemię wykorzystać do zasypania dołów. Złożenie części nadziemnych i bulw na folii polietylenowej do obumarcia roślin. Zabranie wysuszonych części roślin z powierzchni, utylizacja (np. wykorzystanie jako pokarm dla zwierząt)..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.09.2011.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: D-O.O. Grzędy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: usuwanie łubinu trwałego. Wyrywanie (cała roślina wraz z systemem korzeniowym) lub wykopywanie roślin na powierzchni 2 ha wzdłuż drogi. Pozostawienie wykopanych/zerwanych roślin do naturalnego rozkładu. Prace należy prowadzić w okresie kwitnienia lub bezpośrednio przed nim. (Termin wykonania do 5 czerwca) usuwanie słonecznika bulwiastego z powierzchni 0,01 ha wydzielenie 167h. Ręczne (łopata, szpadel) wykopanie (głębokość wykopów do 1 m) bulw słonecznika. Wykopaną i oczyszczoną z bulw ziemię wykorzystać do zasypania dołów. Złożenie części nadziemnych i bulw na folii polietylenowej do obumarcia roślin. Zabranie wysuszonych części roślin z powierzchni, utylizacja (np. wykorzystanie jako pokarm dla zwierząt)..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.09.2011.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Chudek
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-06 10:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-06 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-06 10:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1663
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-05-06 10:14:06