Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

 

Goniądz: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego oraz satelitarnego urządzenia pomiarowego.
Numer ogłoszenia: 344620 - 2010; data zamieszczenia: 25.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biebrzański Park Narodowy , Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 0-85 738 0620, faks 0-85 738 30 21.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego oraz satelitarnego urządzenia pomiarowego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego oraz satelitarnego urządzenia pomiarowego. Zamówienie jest podzielone na następujące części: CZĘŚĆ 1. Dostawa satelitarnego urządzenia pomiarowego,szczegółowy opis w załączniku nr 6.1. CZĘŚĆ 2. Dostawa skanera A-0,szczegółowy opis w załączniku nr 6.2. CZĘŚĆ 3. Dostawa oprogramowania GIS,szczegółowy opis w załączniku nr 6.3. CZĘŚĆ 4. Dostawa oprogramowania do analiz teledetekcyjnych,szczegółowy opis w załączniku nr 6.4. CZĘŚĆ 5. Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem,szczegółowy opis w załączniku nr 6.5 CZĘŚĆ 6. Dostawa oprogramowania,szczegółowy opis w załączniku nr 6.6.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 30.23.70.00-9, 30.23.00.00-0, 30.21.61.10-0, 30.23.21.10-8, 48.42.20.00-2, 38.22.10.00-0, 38.29.50.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna iż Wykonawca spełnia w/w warunek jezeli złoży oświadczenie - Załącznik nr 2 do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna iż Wykonawca spełnia w/w warunek tj. wykonali w ostatnich 3-ech latach przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 2 dostawy z których każda odpowiada swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tj. odpowiednio dostawom określonym dla części zamówienia, na które wykonawca składa ofertę. Zamawiający przez dostawy odpowiadające rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia dla poszczególnych części rozumie: część 1 - dostawę odbiorników satelitarnych o wartości nie mniejszej niż 30 000 PLN brutto każda; część 2 - dostawę skanerów o wartości nie mniejszej niż 10 000 PLN brutto każda część 3 - dostawę oprogramowania GIS o wartości nie mniejszej nie mniejszej niż 15 000 PLN brutto każda. część 4 - dostawa oprogramowania do analiz teledetekcyjnych o wartości nie mniejszej nie mniejszej niż 25 000 PLN brutto każda. część 5 - dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem o wartości nie mniejszej nie mniejszej niż 30 000 PLN brutto każda. część 6 - dostawa oprogramowania o wartości nie mniejszej nie mniejszej niż 2 000 PLN brutto każda.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna iż Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli złoży oświadczenie - Załącznik nr 2 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna iż Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli złoży oświadczenie - Załącznik nr 2 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna iż Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli złoży oświadczenie - Załącznik nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w SIWZ, wykonawca musi załączyć do oferty opis techniczny zawierający dane umożliwiające porównanie parametrów technicznych oferowanych urządzeń i oprogramowania.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Długość okresu gwarancji - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biebrza.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz pokój nr 23..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2010 godzina 08:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Biebrzańskim Parku Narodowym w Osowcu Twierdzy 8, 19-110 Goniądz na I piętrze w sekretariacie w pokoju nr 14..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa satelitarnego urządzenia pomiarowego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa profesjonalnego odbiornika satelitarnego RTK, który ma możliwość odbierania sygnałów z trzech systemów satelitarnych: GPS, GLONASS, GALILEO oraz może współpracować z ogólnopolskim systemem ASG - EUPOS - szczegółowy opis w załączniku nr 6.1..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.29.50.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Długośc okresu gwaracji - 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa skanera A-0.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa kolorowego skanera formatu A-0 wraz z oprogramowaniem do edycji obrazów rastrowych - szczegółowy opis w załączniku nr 6.2..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.61.10-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1. Cena - 80
 • 2. Długość okresu gwaracji - 20

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa oprogramowania GIS.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Licencja dla parków ArcGIS ArcInfo sieciowa pierwsza v. 10 lub wyższa, ważność serwisu gwarancyjnego co najmniej 12 miesięcy od daty zakupu - szt.1 2. Licencja dla parków ArcGIS ArcInfo sieciowa dodatkowa v. 10 lub wyższa, ważność serwisu gwarancyjnego co najmniej 12 miesięcy od daty zakupu - szt.2 3. Licencja dla parków ArcGIS rozszerzenia Spatial Analyst sieciowa pierwsza v.10 lub wyższa - szt. 1 4. Licencja dla parków ArcGIS rozszerzenia Spatial Analyst sieciowa dodatkowa v.10 lub wyższa - szt.2 5. Licencja dla parków ArcGIS rozszerzenia 3D Analyst sieciowa pierwsza v.10 lub wyższa - szt.1 6. Licencja dla parków ArcGIS rozszerzenia 3D Analyst sieciowa dodatkowa v.10 lub wyższa - szt.2 7. Licencja dla parków ArcGIS rozszerzenia Geostatistical Analyst sieciowa pierwsza v.10 lub wyższa - szt.1 8. Licencja dla parków ArcGIS rozszerzenia Geostatistical Analyst sieciowa dodatkowa v.10 lub wyższa - szt.2 9. Licencja dla parków ArcGIS ArcView sieciowa pierwsza v.10 lub wyższa - szt.2 10. Licencja dla parków ArcGIS ArcView sieciowa dodatkowa v.10 lub wyższa - szt.13 szczegółowy opis w załączniku nr 6.3..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.22.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1. Cena - 80
 • 2. Długość okresu gwaracji - 20


 CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa oprogramowania do analiz teledetekcyjnych..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa oprogramowania ERDAS IMAGINE Professional 2010 - 1 licencja sieciowa z kluczem sprzętowym USB - szczegółowy opis w załączniku nr 6.4..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.22.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1. Cena - 80
 • 2. Długość okresu gwaracji - 20


 CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem Dostawa 3 szt. komputerów - stacja graficzna wraz z monitorem system operacyjnym w wersji 64bit i oprogramowaniem biurowym oraz programem antywirusowym. Dostawa 15 szt. komputerów - stacja robocza wraz z monitorem system operacyjnym w wersji 64bit i oprogramowaniem biurowym oraz programem antywirusowym. Dostawa notebooka 1 szt. o przekątnej monitora nie mniejszej jak 17 wraz z system operacyjnym w wersji 32bit, oprogramowaniem biurowym, programem antywirusowym Dostawa notebooka 1 szt. o przekątnej monitora nie mniejszej jak 15 wraz z system operacyjnym w wersji 32-bit, oprogramowaniem biurowym, programem antywirusowym Dostawa notebooka 1 szt. o przekątnej monitora nie mniejszej jak 12 wraz z napędem zewnętrznym DVD Recorder, system operacyjnym w wersji 32-bit, oprogramowaniem biurowym i programem antywirusowym. Dostawa drukarki laserowa z dupleksem oraz zasilacza awaryjnego. -szczegółowy opis w załączniku nr 6,5.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 30.23.21.10-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1. Cena - 80
 • 2. Długość okresu gwaracji - 20


 CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dostawa oprogramowania.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a. Visual Studio 2010 Professional - 1 licencja elektroniczna b. Microsoft Project Standard 2010 PL BOX - 2 licencje c. Platan CTI wersja wielostanowiskowa - 50 stanowisk d. Nero Burning ROM - 5 licencji e. Menadżer plików Total Comander - 10 stanowisk f. ABBYY FineReader 10 Corporate Edition - 1 licencja g. Przeglądarka grafiki Irfan view z licencją na 1 stanowisko h. Windows Serwer 2008 Client - dla 5 użytkowników - szczegółowy opis w załączniku nr 6.6.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.42.20.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1. Cena - 80
 • 2. Długość okresu gwaracji - 20


 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-10-25 17:26

Pytania i odpowiedzi z dn. 29 października 2010

W związku z otrzymaniem pytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr sprawy DA-ZP-10/10 na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego oraz satelitarnego urządzenia pomiarowego na podstawie art. 38 ust.1 i ust.4 ustawy z 29.01.2004r. Prawo Zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz,759, z późn. zm.)
Zamawiający przedstawia odpowiedzi na skierowane pytania oraz zmienia treść SIWZ

Pytanie nr 1
Dot. Formularza ofertowego (zał. Nr 1 do SIWZ)

Czy zamawiający wymaga dołączenia do oferty formularzy cenowych stanowiących załączniki nr 6.1 – 6.6 do SIWZ ?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty formularzy cenowych stanowiących załączniki od 6.1 do 6.6.

Pytanie nr 2
Dot. Projektu umowy (Zał. Nr 5 do SIWZ)

Par. 4 pkt. 1, 3-10 umowy odnosi się do dostawy urządzeń i warunków gwarancji na urządzenia. Proszę o sprecyzowanie warunków umowy dot. Dostawy i gwarancji w przypadku gdy przedmiotem dostawy ma być tylko oprogramowanie komputerowe.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zmienia załącznik Nr 5 do SIWZ, w ten sposób, że do treści załącznika Nr 5 (Wzór umowy) dodaje wzór umowy na dostawę licencji na oprogramowanie.
W załączeniu zmieniony Załącznik Nr 5.


 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-10-29 18:29

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-10-29 18:29

Pytania i odpowiedzi z dn. 2 listopada 2010

Nasz znak: DA-ZP-10/10/9/8527/2010; Data: 2010-11-02

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego oraz satelitarnego urządzenia pomiarowego.

W związku z otrzymaniem pytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr sprawy DA-ZP-10/10 na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego oraz satelitarnego urządzenia pomiarowego na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z 29.01.2004r. Prawo Zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz,759, z późn. zm.)
 

Zamawiający przedstawia odpowiedzi na skierowane pytania:

Pytanie nr 1
Zamawiający w pozycji Element: Odbiornik, Cecha: zasilanie, opisuje parametry odbiornika. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość pracy odbiornika z jedna wymienna baterią?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie nr 2
Zamawiający w pozycji Element: Kontroler (parametry minimum), Cecha: Oprogramowanie kontrolera, opisuje funkcje oprogramowania polowego. Czy Zamawiający pod pojęciem obsługa danych rastrowych rozumie możliwość posiadania przez oprogramowanie obsługi danych rastrowych?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie nr 3
Zamawiający w pozycji Element: Kontroler (parametry minimum), Cecha: Oprogramowanie kontrolera, opisuje funkcje oprogramowania polowego. Czy Zamawiający zamiast importu/eksportu wyników pomiarów do/z formatów danych: shp, DWG, dopuszcza konwertowanie tych formatów w programie zewnętrznym?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie nr 4
Zamawiający w pozycji Element: Oprogramowanie na komputer PC, Cecha: Funkcje minimum, opisuje funkcje oprogramowania biurowego. Czy zamawiający dopuszcza tworzenie raportów z wykonanych obliczeń w kontrolerze lub w oprogramowaniu na komputer PC?
Odpowiedź:
Parametrem minimum jest możliwość tworzenia raportów w oprogramowaniu na komputer PC.
 

                                                                            DYREKTOR
                                                  BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-11-02 09:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1147
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-11-02 09:21:44