Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

Goniądz: Dostawa paliw płynnych, do pojazdów i sprzetu mechanicznego dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Biebrzańskim Parku Narodowym
Numer ogłoszenia: 48812 - 2009; data zamieszczenia: 04.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gospodarstwo Pomocnicze przy Biebrzańskim Parku Narodowym , Osowiec - Twierdza 8, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 0-85 738 0620, faks 0-85 738 30 21.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: biebrza.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych, do pojazdów i sprzetu mechanicznego dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Biebrzańskim Parku Narodowym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na tankowaniu paliwa: benzyny bezołowiowej Pb-95, oleju napędowego ON, gazu LPG do samochód służbowych Zamawiającego na terenie województwa podlaskiego, w co najmniej jednej miejscowości: Mońki lub Goniądz dla pierwszej części zamówienia o ilości szacunkowej nie przekraczającej: benzyny bezołowiowej Pb - 21000 litrów, olej napędowy ON - 9150 litrów, gaz LPG - 9000 litrów. Druga część zamówienia obejmuje tankowanie paliwa na terenie, co najmniej jednej miejscowości: Grajewo lub Rajgród lub Bargłów Kościelny w ilości nieprzekraczającej: benzyny bezołowiowej Pb - 2200 litrów, olej napędowy ON - 1400 litrów, gaz LPG - 3000 litrów. Zamówienie może być realizowane w 2 częściach i obejmuje dostawę paliwa od dnia podpisania umowy do 31grudnia.2009r. Tankowanie w/w paliw odbywać się będą bezgotówkowo i każdorazowo dokumentowane wpisem w asygnacie paliwowej na stacji paliw i w karcie paliwowej Zamawiającego wystawionej na numer rejestracyjny pojazdu oraz imię i nazwisko o użytkownika. Rozliczenie transakcji odbywać się będzie za pomocą wystawionych faktur VAT wystawianych nie częściej niż dwa razy w miesiącu z dołączoną asygnatą paliwową, termin płatności nie krótszy niż 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury. Wykonawca zapewni pełny monitoring transakcji: data, miejsce, ilość, cena jednego litra paliwa, wartość zakupionego paliwa po uwzględnieniu oferowanego rabatu z wyszczególnieniem nr rejestracyjnego oraz nazwiska kierowcy. CZĘŚĆ I Benzyna bezołowiowa Pb 95 spełniająca wymagania PN-EN 228:2005(U) - 21000 L Olej napędowy ON spełniający wymagania PN-EN 228:2005 (U) - 9150 L Gaz LPG - 9000 L CZEŚĆ II Benzyna bezołowiowa Pb 95 spełniająca wymagania PN-EN 228:2005(U) - 2200 L Olej napędowy ON spełniający wymagania PN-EN 228:2005 (U) - 1400 L Gaz LPG - 3000 L.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 09.12.00.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 pkt1 - 4 oraz niewykluczeni zamówień postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. 1. Posiadają uprawnienie do określonej działalności obejmującej przedmiot zamówienia w zakresie obrotu paliwami ciekłymi oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp ( warunek ten potwierdzają dokumenty w niniejszym rozdziale SIWZ pkt. VI pakt. 1, 2,3,4). 2. Posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie do wykonywania zamówienia tj. dysponują na terenie województwa podlaskiego stacjami paliwowymi w co najmniej jednej miejscowości: Mońki Goniądz dla pierwszej części zamówienia, natomiast dla drugiej części zamówienia Grajewo, Rajgród, Bargłów Kościelny ( warunek ten potwierdzają dokumentami wymienionymi w niniejszym rozdziale SIWZ pkt. VI ppkt. 5 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/ nie spełnia . Z treści załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki spełnia. 3. Oferta musi być zgodna ze wszystkimi wymaganiami SIWZ oraz ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póż. zmianami) - załącznik nr 3 i 4 do SIWZ. 2.Koncesji, zezwolenia lub licencji w zakresie objętym zamówieniem publicznym. 3.Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 4.Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5.Wykaz stacji paliwowych o których mowa w niniejszym rozdziale pkt V ppkt.2. Ponadto na ofertę powinny się składać następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Wypełniony formularz ofertowy, którego wzóry stanowią załączniki nr 1 dla I cześci zamówienia oraz załącznik nr 2 dla II części zamówienia dołączone do SIWZ..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biebrza.org.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Osowiec Twierdza 8, 19-110 Goniądz.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.03.2009 godzina 10:00, miejsce: Biebrzański Park Narodowy Osowiec Twierdza 8 19-110 Goniądz, sekretariat -pokój nr 14.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na tankowaniu paliwa: benzyny bezołowiowej Pb-95, oleju napędowego ON, gazu LPG do samochód służbowych Zamawiającego na terenie województwa podlaskiego, w co najmniej jednej miejscowości: Mońki lub Goniądz..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: benzyna bezołowiowa Pb - 21000 litrów, olej napędowy ON - 9150 litrów, gaz LPG - 9000 litrów..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 09.12.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

   

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na tankowaniu paliwa: benzyny bezołowiowej Pb-95, oleju napędowego ON, gazu LPG do samochód służbowych Zamawiającego na terenie województwa podlaskiego w co najmniej jednej miejscowości :Grajewo lub Rajgród lub Bargłów Kościelny..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: benzyna bezołowiowa Pb - 2200 litrów, olej napędowy ON - 1400 litrów, gaz LPG - 3000 litrów..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 09.12.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

Metryka

 • data wytworzenia: 2009-03-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-03-04 11:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-28 09:37

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-03-04 12:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1322
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-04-28 09:37:14