Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

 Goniądz: Wykonanie prac dotyczących ochrony czynnej 4 gatunków roślin na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego wraz z obsługą administracyjno-finansową projektu.
Numer ogłoszenia: 314372 - 2012; data zamieszczenia: 24.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 I. 1) NAZWA I ADRES: Biebrzański Park Narodowy , Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 85 738 0620, faks 85 738 30 21.

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.biebrza.org.pl

 I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa osoba prawna.

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac dotyczących ochrony czynnej 4 gatunków roślin na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego wraz z obsługą administracyjno-finansową projektu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonanie prac dotyczących ochrony czynnej 4 gatunków roślin na terenie BbPN wraz z obsługą administracyjno-finansową projektu. Wyżej wymieniona usługa obejmuje następujące prace: 1.0 Ochronę roślin: dotyczy następujących gatunków występujących na mineralnych wyspach (grądach) w Dolnym i Środkowym Basenie Biebrzy na terenie BbPN: obuwik pospolity (Cypripedium calceolus), buławnik czerwony (Cephalanthera rubra), kosaciec bezlistny (Iris aphylla), goryczuszka gorzkawa (Gentianella amarella). Prace należy przeprowadzić na 9 znanych grądach (Zabudnik 1, Marachy, Pogorzały, Oparzelisko 1, Oparzelisko 2, Góra Załazie, Parking, Długi Grąd, Lisie Nory) oraz 10 nowych wytypowanych w ramach prowadzonych prac. Dokładna lokalizacja 9 powyższych grądów zostanie udostępniona przez zamawiającego. 1.1 Zwiększanie liczebności populacji dzwonków na obszarach występowania buławnika czerwonego. Na grądach, na których występują populacje buławnika czerwonego należy posadzić łącznie 200 osobników powszechnie występujących gatunków dzwonków (np. dzwonek rozpierzchły, dzwonek pokrzywolistny, dzwonek brzoskwiniolistny). Zabieg należy przeprowadzić w dwóch sezonach wegetacyjnych wysiewając jednocześnie nasiona sadzonych gatunków. 1.2 Inwentaryzacja nowych wysp mineralnych, wytypowanie docelowych siedlisk, przesadzanie na nowe stanowiska osobników gatunków objętych projektem. W ramach tego zadania należy wykonać inwentaryzację 30 nowych (innych niż wymienione powyżej) grądów w Dolnym i Środkowym Basenie Biebrzy na terenie BbPN. Na każdym z nich trzeba ocenić warunki siedliskowe w celu wytypowania 10 najbardziej odpowiednich do tworzenia nowych stanowisk 4 gatunków roślin. Na wytypowane grądy zostaną przeniesione osobniki 3 gatunków (za wyjątkiem goryczuszki gorzkawej która jest rośliną jednoroczną). Należy dwukrotnie (w dwóch sezonach wegetacyjnych) przesadzić po 5 osobników każdego gatunku na 3 nowe stanowiska i zabezpieczyć miejsca przesadzenia metalową siatką. W przypadku stwierdzenia innych gatunków roślin prawnie chronionych w Polsce należy podać ich lokalizacja, liczebność oraz kondycja ocenioną na podstawie udziału osobników kwitnących i obecności osobników młodych. Dodatkowo należy sporządzić mapy cyfrowe zawierające następujące informacje: lokalizacja inwentaryzowanych grądów, lokalizacja chronionych gatunków roślin, lokalizacja nowo utworzonych stanowisk. 1.3 Tworzenie nowych miejsc lęgowych dla pszczolinek Na każdym z wybranych grądów należy wykonać kilkumetrowej powierzchni odsłonięcia piaszczystego podłoża. Łącznie utworzonych zostanie 12 takich miejsc. 1.4 Sztuczne zapylanie kwiatów gatunków objętych projektem Zabieg należy wykonać w dwóch sezonach wegetacyjnych łącznie dla 700 kwiatów. 1.5 Monitorowanie populacji gatunków objętych projektem Na 9 znanych grądach należy przeprowadzić monitoring populacji 4 gatunków w dwóch sezonach wegetacyjnych. W czasie monitoringu oceniona zostanie liczebność populacji, poziom kwitnienia i owocowania, śmiertelność i rozrodczość w populacjach. 1.6 Zbiór, selekcja i wysiewanie nasion gatunków objętych projektem oraz zbiór materiału przeznaczonego do ochrony zasobów genowych Na grądach, na których będą sadzone rośliny należy również wysiać ich nasiona - łącznie 2000 nasion w dwóch sezonach wegetacyjnych. Zebrane do wysiewu nasiona muszą zostać wcześniej wyselekcjonowane - wysiane będą tylko te nasiona, które będą miały dobrze wykształcone zarodki. Należy również zebrać i wyselekcjonować 500 nasion w celu ich przekazania do Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie. 1.7 Sporządzenie programu ochrony mineralnych wysp w Biebrzańskim Parku Narodowym Program ochrony ma dotyczyć wszystkich wysp mineralnych (grądów) w Dolnym i Środkowym Basenie Biebrzy na terenie BbPN. 2.0 Zakres obsługi administracyjno-finansowej projektu obejmuje: 2.1 Zatrudnienie wykonawców posiadających odpowiednie kompetencje i doświadczenie 2.2 Organizacja i nadzór prac objętych zamówieniem 2.3 Prowadzenie dokumentacji wykonanych prac terenowych 2.4 Monitorowanie wskaźników projektu 2.5 Sporządzanie części merytorycznej wniosków o płatność do CKPŚ 2.6 Wykonanie części merytorycznej sprawozdania końcowego z realizacji projektu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.72.17.00-4, 90.71.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.000 PLN. Wadium wnosi się w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 37 1130 1059 0017 3397 2620 0005 z dopiskiem na przelewie Wadium w postępowaniu na usługę polegającą na: wykonaniu prac dotyczących ochrony czynnej 4 gatunków roślin na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego wraz z obsługą administracyjno-finansową projektu. Natomiast dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie z dopiskiem Wadium w postępowaniu na usługę polegającą na pod nazwą jak wyżej natomiast kopię zamieścić w ofercie.

 

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej 3 zadań czynnej ochrony przyrody i co najmniej 1 monitoring i 1 inwentaryzację przyrodniczą oraz zarządzanie co najmniej 2 projektami finansowanymi z UE.

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 2 osobami o doświadczeniach i kwalifikacjach wymienionych poniżej: 1) Ekspert z dziedziny botaniki i ekologii roślin 2) Ekspert ds. działań ochronnych Za doświadczenie wystarczające do wykonania zamówienia uznaje się: a) w przypadku Eksperta z dziedziny botaniki i ekologii roślin Zamawiający rozumie samodzielnego pracownika naukowego legitymującego się co najmniej dyplomem doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych lub przyrodniczych w zakresie biologii lub ekologii roślin. Wymagane jest wieloletnie doświadczenie na obszarach chronionych w szczególności na mineralnych wyspach (grądach). Dorobek naukowy musi dotyczyć badań populacyjnych rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków roślin, w tym uwzględnionych w projekcie, z zastosowaniem metodyki zaplanowanej w projekcie. Osiągnięcia muszą być udokumentowane w postaci przynajmniej 5 prac naukowych w tym zakresie, opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Wymagane jest wykonanie lub recenzja co najmniej 1 operatu ochrony i doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi. b) w przypadku Eksperta ds. działań ochronnych Zamawiający rozumie Osobę legitymująca się co najmniej dyplomem doktora nauk biologicznych lub przyrodniczych w dziedzinie biologii. Wymagana jest bardzo dobra, udokumentowana znajomość terenu, na którym realizowany będzie projekt oraz wieloletnie doświadczenie obszarach chronionych w szczególności na mineralnych wyspach (grądach). Ekspert musi wykazać się udziałem w minimum 5 projektach lub ekspertyzach przyrodniczych.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 1)Wykaz wykonanych usług odpowiadający niniejszemu zamówieniu w zakresie co najmniej 3 zadań czynnej ochrony przyrody i co najmniej 1 monitoringu i 1 inwentaryzacji przyrodniczej oraz wykaże że zarządzał co najmniej 2 projektami finansowanymi z UE w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ. Wraz z tym wykazem Zamawiający żąda załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencji lub podpisanych bez zastrzeżeń protokołów odbioru - oryginałów lub kopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 2)Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia tj. (należy wymienić tytuł zawodowy, min. 5 prac naukowych opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz wykonanie lub recenzja co najmniej 1 operatu ochrony i doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi udziałem w minimum 5 projektach lub ekspertyzach przyrodniczych), niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na zasadach określonych we wzorze umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biebrza.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8,19-110 Goniądz, pokój nr 23 - I piętro..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.09.2012 godzina 09:00, miejsce: Biebrzański Park Narodowy Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz sekretariaciat pokój nr 14..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie prowadzone jest w ramach realizacji projektu nr POIS.05.01.00-00-374/12 Ochrona zagrożonych gatunków roślin na mineralnych wyspach w Biebrzańskim Parku Narodowym.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-24 19:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-08-27 10:10

SIWZ

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-24 19:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1393
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-08-27 10:10:46