Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

Goniądz:

Koszenie ręczne łąk bagiennych z częściowym uprzątnięciem biomasy w basenie środkowym Biebrzańskiego Parku Narodowego w ramach projektu LIFE08 NATPL000511 Zabezpieczenie populacji orlika grubodziobego Aquila clanga w Polsce: opracowanie Krajowego Planu Ochrony oraz podstawowe działania ochronne
Numer ogłoszenia: 195720 - 2012; data zamieszczenia: 11.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biebrzański Park Narodowy , Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 85 738 0620, faks 85 738 30 21.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Koszenie ręczne łąk bagiennych z częściowym uprzątnięciem biomasy w basenie środkowym Biebrzańskiego Parku Narodowego w ramach projektu LIFE08 NATPL000511 Zabezpieczenie populacji orlika grubodziobego Aquila clanga w Polsce: opracowanie Krajowego Planu Ochrony oraz podstawowe działania ochronne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykoszeniu ręcznym łąk bagiennych z częściowym uprzątnięciem biomasy w basenie środkowym Biebrzańskiego Parku Narodowego. Poprzez koszenie ręczne Zamawiający rozumie koszenie przy pomocy kosy ręcznej bez napędu bądź kosy, wykaszarki spalinowej ,elektrycznej,akumulatorowej przez operatora danego narzędzia,urządzenia. Skoszoną biomasę należy częściowo uprzątnąć tzn. przesuszoną biomasę należy zgrabić w stogi lub kopy. Na 1 ha koszonej powierzchni może znajdować się 4-8 stogów,kop. Grabienie biomasy w stogi lub kopy powinno odbywać się około 3 dni po skoszeniu, ale nie później niż 2 tygodnie po pokosie. Dopuszczalne jest zbieranie biomasy później niż 2 tygodnie po pokosie, ale jedynie w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (deszcze). Na wykaszanych powierzchniach należy pozostawić pojedyncze wyższe drzewa lub kępy zakrzaczeń, jednak nie mogą one przekraczać około 5% całości pojedynczego kompleksu w danej części. Kosić należy na wysokości około 5-15 cm ponad powierzchnią gruntu, natomiast w przypadku kępiastych zbiorowisk roślinności należy kosić 5-15 cm ponad kępami. W terminie od dnia podpisania umowy do 15 lipca należy kosić wyłącznie kosami ręcznymi bez napędu, natomiast w terminie od 16 lipca do 31 sierpnia dopuszczalne jest koszenie kosą, wykaszarką spalinową, elektryczną, akumulatorową. Niektóre kompleksy należy wyjątkowo kosić w innych terminach (załącznik nr 7 do SIWZ). Wyżej wskazane zalecenia względem terminów koszenia wynikają z fenologii lęgów ptaków, a koszenie wykaszarkami we wcześniejszym terminie niepokoiłoby ptaki w ich ostojach. Koszenie ręczne wykonane zostanie w ramach projektu LIFE08 NAT/PL/000511 Zabezpieczenie populacji orlika grubodziobego Aquila clanga w Polsce: opracowanie Krajowego Planu Ochrony oraz podstawowe działania ochronne, którego Biebrzański Park Narodowy jest partnerem. Zamówienie podzielone jest na 10 części, z uwagi na znaczny zakres prac i optymalny dla tego rodzaju zabiegów ochronnych krótki termin koszenia. Załącznik nr 7 stanowi tabela podziału zamówienia na części, gdzie w obrębie każdej z części podano podział na kompleksy, lokalizację (Obwód Ochronny) i powierzchnię (ha) do wykoszenia oraz wskazano terminy, w których w danym kompleksie należy usługę wykonać. Załączniki 8.1-8.10 stanowią mapy z zaznaczoną schematycznie lokalizacją poszczególnych kompleksów do celu przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej. Lokalizacje przedstawiono na mapach schematycznie z uwagi na dużą różnorodność wskazanych obszarów - możliwość występowania zakrzaczeń czy typowych trzcinowisk. W przypadku kiedy w danym kompleksie obecne będą zakrzaczenia powyżej 1 metra wysokości i stanowiły one będą znaczną powierzchnię kompleksu Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, wykosi obszar przylegający. Istotne jest aby powierzchnia (ha) do wykoszenia w danej części, wskazana w tabeli, była tożsama z łączną powierzchnią wykoszoną przez Wykonawcę..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium. Wysokość wadium dla każdej z 10-ciu części podano w załączniku nr 7 do SIWZ Tabela podziału zamówienia na części. Wadium wnosi się w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 37 1130 1059 0017 3397 2620 0005 z dopiskiem na przelewie Wadium w postępowaniu na usługę pn. Koszenie ręczne łąk bagiennych z częściowym uprzątnięciem biomasy w basenie środkowym Biebrzańskiego Parku Narodowego w ramach projektu LIFE08 NATPL000511 Zabezpieczenie populacji orlika grubodziobego Aquila clanga w Polsce: opracowanie Krajowego Planu Ochrony oraz podstawowe działania ochronne. Natomiast dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w innej formie niż pieniężna (oryginał dokumentu) należy dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie z dopiskiem Wadium w postępowaniu na usługę pn. jak wyżej, natomiast kopię zamieścić w ofercie.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunkówudziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych , według wzoru - Załącznik nr 2.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie w warunkami, które zawarto we wzorze umowy, załącznik nr 5 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biebrza.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biebrzański Park Narodowy Osowiec-Twierdza 8 19-110 Goniądz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz I piętro w sekretariacie pokoj nr 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: LIFE08 NATPL000511 Zabezpieczenie populacji orlika grubodziobego Aquila clanga w Polsce: opracowanie Krajowego Planu Ochrony oraz podstawowe działania ochronne..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: CZĘŚĆ - A.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tabela podziału zamówienia -załacznik nr 7 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
   

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: CZĘŚĆ B.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tabela podziału zamówienia -załacznik nr 7 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: CZĘŚĆ -C.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tabela podziału zamówienia -załacznik nr 7 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: CZĘŚĆ - D.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tabela podziału zamówienia -załacznik nr 7 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: CZĘŚĆ - E.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tabela podziału zamówienia -załacznik nr 7 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: CZĘŚĆ - F.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tabela podziału zamówienia -załacznik nr 7 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: CZĘŚĆ - G.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tabela podziału zamówienia -załacznik nr 7 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: CZĘŚĆ - H.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tabela podziału zamówienia -załacznik nr 7 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: CZĘŚĆ - I.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tabela podziału zamówienia -załacznik nr 7 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: CZĘŚĆ - J.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tabela podziału zamówienia -załacznik nr 7 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-06-11 14:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-11 14:55

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-06-11 14:40

Pytania i odpowiedzi

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-06-15 14:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1636
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-06-15 14:06:15