Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

Goniądz: Wykonanie prac polegających na wycięciu drzew i krzewów oraz koszeniu w ekosystemach nieleśnych Biebrzańskiego Parku Narodowego
Numer ogłoszenia: 208008 - 2011; data zamieszczenia: 20.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biebrzański Park Narodowy , Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 0-85 738 0620, faks 0-85 738 30 21.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biebrza.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Jednostka Administracyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac polegających na wycięciu drzew i krzewów oraz koszeniu w ekosystemach nieleśnych Biebrzańskiego Parku Narodowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na Wykonaniu prac polegających na wycięciu drzew i krzewów oraz koszeniu w ekosystemach nieleśnych Biebrzańskiego Parku Narodowego 1.Wycięcie drzew i krzewów Zamawiający poprzez wycięcie drzew i krzewów rozumie częściowe wycięcie (ok. 50% obsady na danej powierzchni prac) drzew i krzewów i złożenie wyciętego materiału w stosy na powierzchni prac lub w ich pobliżu. Materiał drzewny pozostawiony zostanie do naturalnego rozkładu. Wykaz powierzchni przeznaczonych do wycięcia drzew i krzewów: L.p. Oznaczenie pow. Zakres prac (ha) 1 O.1 3,95 2 O.2 6,76 3 O.3 2,62 4 O.4 18,87 5 O.5 4,43 6 O.6 7,80 7 O.7 3,57 Łącznie 48 2.Koszenie Zamawiający przez koszenie rozumie jednokrotne mechaniczne wykoszenie powierzchni np. przy użyciu ciągnika z kosiarką rotacyjną, listwową lub podobnym sprzętem. Wymagana wysokość koszenia 5 - 15 cm, w miejscach występowania kęp koszenie powinno odbywać się nad nimi, tak aby ich nie uszkodzić. Zabrania się koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni. Pozyskaną biomasę należy zebrać i wywieźć do miejsc wskazanych przez leśniczego danego Obwodu Ochronnego. Wykaz powierzchni przeznaczonych do koszenia: L.p. Oznaczenie pow. Zakres prac (ha) 1 K.1 3,54 2 K.2 0,53 3 K.3 3,09 4 K.4 33,04 5 K.5 5,12 6 K.6 2,89 7 K.7 2,64 8 K.8 1,41 9 K.9 71,74 10 K.10 16,38 11 K.11 21,72 12 K.12 1,10 13 K.13 1,79 14 K.14 29,01 Łącznie 194.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunku w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej w/w oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunku w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej w/w oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania potencjałem technicznym jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunku w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej w/w oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunku w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej w/w oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunku w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej w/w oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biebrza.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Biebrzańskiego Parku Narodowego Osowiec-Twierdza 8 19-110 Goniądz pokj nr 21.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.08.2011 godzina 09:00, miejsce: Siedziba Biebrzańskiego Parku Narodowego Osowiec-Twierdza 8 19-110 Goniądz pokj nr 14(sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-07-20 13:38
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-20 13:40

Załączniki

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-07-20 13:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1419
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-20 13:45:43