Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

Goniądz: Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie operatów szacunkowych, podziałów geodezyjnych, wznowień znaków lub wyznaczenie punktów granicznych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, realizowanych w ramach projektu LIFE09 NAT/PL/000258 .
Numer ogłoszenia: 33246 - 2011; data zamieszczenia: 01.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biebrzański Park Narodowy , Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 0-85 738 0620, faks 0-85 738 30 21.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie operatów szacunkowych, podziałów geodezyjnych, wznowień znaków lub wyznaczenie punktów granicznych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, realizowanych w ramach projektu LIFE09 NAT/PL/000258 ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.Przedmiotem postępowania jest wyłonienie maksymalnie 6 wykonawców na wszystkie części przedmiotu zamówienia, z którymi zostaną zawarte umowy ramowe, dotyczące usług polegających na wykonaniu :

1.1 maksymalnie 25 operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zakupu przez Zamawiającego. Operaty szacunkowe winny być wykonane zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.) oraz standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych wydanymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

1.2 maksymalnie 60 podziałów geodezyjnych nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (tj. m.in.): - sporządzenie wstępnego projektu podziału oraz jego uzgodnienie z właścicielem gruntu i Zamawiającym, - badanie hipoteczne księgi wieczystej w Sądzie Rejonowym, - sporządzenie projektu podziału działki wraz z dokumentami geodezyjnymi obligatoryjnymi dla właściwego Starostwa Powiatowego, - sporządzenie wniosku i pozyskanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału z właściwego urzędu gminy, - przekazanie wszystkich materiałów (wyrysy, wykaz zmian gruntowych) potrzebnych Zamawiającemu do działań formalno-prawnych, - trwałą stabilizację punktów granicznych, - okazanie granic nowowydzielonych działek na wniosek Zamawiającego.

1.3 maksymalnie 60 wznowień znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych nieruchomości gruntowych niezabudowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Miejsce realizacji zamówień objętych umową ramową: a) Gmina Grajewo, obręby Kapice, Sojczyn Grądowy i Ruda, b) Gmina Rajgród, obręb Kuligi, c) Gmina Goniądz, obręb Wólka Piaseczna - Łąki Różnych Wsi..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 22.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi:

  • 1. Wykaz co najmniej trzech usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.

  • 2.Dokumenty potwierdzające, że usługi wykazane w załączniku nr 6 do SIWZ zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższe warunki za spełnione, jeżeli wykonawca wykaże, że:

  • 1. dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą:

  • a) uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, tj. uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości

  • b) doświadczenie polegające na wykonaniu - w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania mającego na celu zawarcie umowy ramowej, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - minimum 10 operatów szacunkowych wyceny nieruchomości.

  • 2. dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą:

  • a) uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczania i podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych zgodnie z ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne,

  • b) doświadczenie polegające na wykonaniu - w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania mającego na celu zawarcie umowy ramowej, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - minimum 10 podziałów nieruchomości i 10 prac polegających na wznowieniu znaków granicznych lub wyznaczeniu punktów granicznych. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biebrza.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz Projekt Renaturyzacja.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.03.2011 godzina 12:00, miejsce: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8; 19-110 Goniądz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane w ramach projektu LIFE09 NAT/PL/000258 Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap I., współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE Wspólnoty Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-01 23:01

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-01 23:02

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Nr 39546 - 2011 z dn. 09.03.2011 o zmianie ogłoszenia 33246 - 2011 z dn. 1.03.2011r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-09 21:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1809
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-03-09 21:59:34