Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

Usunięcie krzewów i drzew na obszarach przeznaczonych do ekstensywnego użytkowania kośnego w Basenie Dolnym Biebrzańskiego Parku Narodowego
Numer ogłoszenia: 356940 - 2010; data zamieszczenia: 04.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biebrzański Park Narodowy , Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 0-85 738 0620, faks 0-85 738 30 21.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usunięcie krzewów i drzew na obszarach przeznaczonych do ekstensywnego użytkowania kośnego w Basenie Dolnym Biebrzańskiego Parku Narodowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na usunięciu krzewów i drzew na obszarach przeznaczonych do ekstensywnego użytkowania kośnego w Basenie Dolnym Biebrzańskiego Parku Narodowego Zamawiający przez usunięcie krzewów i drzew rozumie zredukowanie powierzchni zakrzaczonej do wskazanego poziomu pokrycia (w ha) poprzez mechaniczne usunięcie części nadziemnych (nie wyżej niż 10 cm nad ziemią) krzewów i podrostów drzew (tj. osobników o wysokości do 6 m). Wycięte części krzewów i drzew muszą zostać uprzątnięte z powierzchni, ułożone w stosy, a następnie wywiezione z terenu Biebrzańskiego Parku Narodowego lub bezpośrednio wywiezione z terenu Parku. Za zgodą leśniczego odpowiedzialnego za dany teren możliwe jest inne postępowanie z biomasą np. wykorzystanie jej do budowy dróg, składowanie poza powierzchnią w sposób nieszkodzący przyrodzie. Powierzchnia po zabiegu powinna być przygotowana tak by możliwe było jej wykoszenie mechaniczne w roku następnym. Zamówienie jest podzielone na następujące części: Część A-16,50 ha - powierzchnia zredukowana (w ha) zabiegu odkrzaczania Część B-15,80 ha - powierzchnia zredukowana (w ha) zabiegu odkrzaczania Część C-16,10 ha - powierzchnia zredukowana (w ha) zabiegu odkrzaczania Część D-16,90 ha - powierzchnia zredukowana (w ha) zabiegu odkrzaczania Część E-16,70 ha - powierzchnia zredukowana (w ha) zabiegu odkrzaczania Część F-15,50 ha - powierzchnia zredukowana (w ha) zabiegu odkrzaczania Część G-11,90 ha - powierzchnia zredukowana (w ha) zabiegu odkrzaczania Część H-14,60 ha - powierzchnia zredukowana (w ha) zabiegu odkrzaczania Część I-13,00 ha - powierzchnia zredukowana (w ha) zabiegu odkrzaczania Część J-13,00 ha - powierzchnia zredukowana (w ha) zabiegu odkrzaczania.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia w/w warunek składając oświadczenie staonowiące załacznik nr 2 do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia w/w warunek składając oświadczenie staonowiące załacznik nr 2 do SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia w/w warunek składając oświadczenie staonowiące załacznik nr 2 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia w/w warunek składając oświadczenie staonowiące załacznik nr 2 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia w/w warunek składając oświadczenie staonowiące załacznik nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biebrza.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biebrzański Park Narodowy Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, pokój nr. 26..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.11.2010 godzina 08:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Biebrzański Park Narodowy Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz na I pietrze w sekretariacie pokój nr. 14..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: CZĘŚĆ -A.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na usunięciu krzewów i drzew na obszarach przeznaczonych do ekstensywnego użytkowania kośnego w Basenie Dolnym Biebrzańskiego Parku Narodowego Zamawiający przez usunięcie krzewów i drzew rozumie zredukowanie powierzchni zakrzaczonej do wskazanego poziomu pokrycia (w ha) poprzez mechaniczne usunięcie części nadziemnych (nie wyżej niż 10 cm nad ziemią) krzewów i podrostów drzew (tj. osobników o wysokości do 6 m). Wycięte części krzewów i drzew muszą zostać uprzątnięte z powierzchni, ułożone w stosy, a następnie wywiezione z terenu Biebrzańskiego Parku Narodowego lub bezpośrednio wywiezione z terenu Parku. Za zgodą leśniczego odpowiedzialnego za dany teren możliwe jest inne postępowanie z biomasą np. wykorzystanie jej do budowy dróg, składowanie poza powierzchnią w sposób nieszkodzący przyrodzie. Powierzchnia po zabiegu powinna być przygotowana tak by możliwe było jej wykoszenie mechaniczne w roku następnym. Część A - 16,50 ha powierzchnia zredukowana (w ha) zabiegu odkrzaczania.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2010.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: CZĘŚĆ - B.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na usunięciu krzewów i drzew na obszarach przeznaczonych do ekstensywnego użytkowania kośnego w Basenie Dolnym Biebrzańskiego Parku Narodowego Zamawiający przez usunięcie krzewów i drzew rozumie zredukowanie powierzchni zakrzaczonej do wskazanego poziomu pokrycia (w ha) poprzez mechaniczne usunięcie części nadziemnych (nie wyżej niż 10 cm nad ziemią) krzewów i podrostów drzew (tj. osobników o wysokości do 6 m). Wycięte części krzewów i drzew muszą zostać uprzątnięte z powierzchni, ułożone w stosy, a następnie wywiezione z terenu Biebrzańskiego Parku Narodowego lub bezpośrednio wywiezione z terenu Parku. Za zgodą leśniczego odpowiedzialnego za dany teren możliwe jest inne postępowanie z biomasą np. wykorzystanie jej do budowy dróg, składowanie poza powierzchnią w sposób nieszkodzący przyrodzie. Powierzchnia po zabiegu powinna być przygotowana tak by możliwe było jej wykoszenie mechaniczne w roku następnym. Część B - 15,80 ha powierzchnia zredukowana (w ha) zabiegu odkrzaczania.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2010.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: CZĘŚĆ - C.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na usunięciu krzewów i drzew na obszarach przeznaczonych do ekstensywnego użytkowania kośnego w Basenie Dolnym Biebrzańskiego Parku Narodowego Zamawiający przez usunięcie krzewów i drzew rozumie zredukowanie powierzchni zakrzaczonej do wskazanego poziomu pokrycia (w ha) poprzez mechaniczne usunięcie części nadziemnych (nie wyżej niż 10 cm nad ziemią) krzewów i podrostów drzew (tj. osobników o wysokości do 6 m). Wycięte części krzewów i drzew muszą zostać uprzątnięte z powierzchni, ułożone w stosy, a następnie wywiezione z terenu Biebrzańskiego Parku Narodowego lub bezpośrednio wywiezione z terenu Parku. Za zgodą leśniczego odpowiedzialnego za dany teren możliwe jest inne postępowanie z biomasą np. wykorzystanie jej do budowy dróg, składowanie poza powierzchnią w sposób nieszkodzący przyrodzie. Powierzchnia po zabiegu powinna być przygotowana tak by możliwe było jej wykoszenie mechaniczne w roku następnym. Część C - 16,10 ha powierzchnia zredukowana (w ha) zabiegu odkrzaczania.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2010.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: CZĘŚĆ - D.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na usunięciu krzewów i drzew na obszarach przeznaczonych do ekstensywnego użytkowania kośnego w Basenie Dolnym Biebrzańskiego Parku Narodowego Zamawiający przez usunięcie krzewów i drzew rozumie zredukowanie powierzchni zakrzaczonej do wskazanego poziomu pokrycia (w ha) poprzez mechaniczne usunięcie części nadziemnych (nie wyżej niż 10 cm nad ziemią) krzewów i podrostów drzew (tj. osobników o wysokości do 6 m). Wycięte części krzewów i drzew muszą zostać uprzątnięte z powierzchni, ułożone w stosy, a następnie wywiezione z terenu Biebrzańskiego Parku Narodowego lub bezpośrednio wywiezione z terenu Parku. Za zgodą leśniczego odpowiedzialnego za dany teren możliwe jest inne postępowanie z biomasą np. wykorzystanie jej do budowy dróg, składowanie poza powierzchnią w sposób nieszkodzący przyrodzie. Powierzchnia po zabiegu powinna być przygotowana tak by możliwe było jej wykoszenie mechaniczne w roku następnym. Część D - 16,90 ha powierzchnia zredukowana (w ha) zabiegu odkrzaczania.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2010.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: CZĘŚĆ - E.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na usunięciu krzewów i drzew na obszarach przeznaczonych do ekstensywnego użytkowania kośnego w Basenie Dolnym Biebrzańskiego Parku Narodowego Zamawiający przez usunięcie krzewów i drzew rozumie zredukowanie powierzchni zakrzaczonej do wskazanego poziomu pokrycia (w ha) poprzez mechaniczne usunięcie części nadziemnych (nie wyżej niż 10 cm nad ziemią) krzewów i podrostów drzew (tj. osobników o wysokości do 6 m). Wycięte części krzewów i drzew muszą zostać uprzątnięte z powierzchni, ułożone w stosy, a następnie wywiezione z terenu Biebrzańskiego Parku Narodowego lub bezpośrednio wywiezione z terenu Parku. Za zgodą leśniczego odpowiedzialnego za dany teren możliwe jest inne postępowanie z biomasą np. wykorzystanie jej do budowy dróg, składowanie poza powierzchnią w sposób nieszkodzący przyrodzie. Powierzchnia po zabiegu powinna być przygotowana tak by możliwe było jej wykoszenie mechaniczne w roku następnym. Część E - 16,70 ha powierzchnia zredukowana (w ha) zabiegu odkrzaczania.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2010.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: CZĘŚĆ -F.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na usunięciu krzewów i drzew na obszarach przeznaczonych do ekstensywnego użytkowania kośnego w Basenie Dolnym Biebrzańskiego Parku Narodowego Zamawiający przez usunięcie krzewów i drzew rozumie zredukowanie powierzchni zakrzaczonej do wskazanego poziomu pokrycia (w ha) poprzez mechaniczne usunięcie części nadziemnych (nie wyżej niż 10 cm nad ziemią) krzewów i podrostów drzew (tj. osobników o wysokości do 6 m). Wycięte części krzewów i drzew muszą zostać uprzątnięte z powierzchni, ułożone w stosy, a następnie wywiezione z terenu Biebrzańskiego Parku Narodowego lub bezpośrednio wywiezione z terenu Parku. Za zgodą leśniczego odpowiedzialnego za dany teren możliwe jest inne postępowanie z biomasą np. wykorzystanie jej do budowy dróg, składowanie poza powierzchnią w sposób nieszkodzący przyrodzie. Powierzchnia po zabiegu powinna być przygotowana tak by możliwe było jej wykoszenie mechaniczne w roku następnym. Część F - 15,50 ha powierzchnia zredukowana (w ha) zabiegu odkrzaczania.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2010.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: CZĘŚĆ-G.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na usunięciu krzewów i drzew na obszarach przeznaczonych do ekstensywnego użytkowania kośnego w Basenie Dolnym Biebrzańskiego Parku Narodowego Zamawiający przez usunięcie krzewów i drzew rozumie zredukowanie powierzchni zakrzaczonej do wskazanego poziomu pokrycia (w ha) poprzez mechaniczne usunięcie części nadziemnych (nie wyżej niż 10 cm nad ziemią) krzewów i podrostów drzew (tj. osobników o wysokości do 6 m). Wycięte części krzewów i drzew muszą zostać uprzątnięte z powierzchni, ułożone w stosy, a następnie wywiezione z terenu Biebrzańskiego Parku Narodowego lub bezpośrednio wywiezione z terenu Parku. Za zgodą leśniczego odpowiedzialnego za dany teren możliwe jest inne postępowanie z biomasą np. wykorzystanie jej do budowy dróg, składowanie poza powierzchnią w sposób nieszkodzący przyrodzie. Powierzchnia po zabiegu powinna być przygotowana tak by możliwe było jej wykoszenie mechaniczne w roku następnym. Część G - 11,90 ha powierzchnia zredukowana (w ha) zabiegu odkrzaczania.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2010.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: CZĘŚĆ - H.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na usunięciu krzewów i drzew na obszarach przeznaczonych do ekstensywnego użytkowania kośnego w Basenie Dolnym Biebrzańskiego Parku Narodowego Zamawiający przez usunięcie krzewów i drzew rozumie zredukowanie powierzchni zakrzaczonej do wskazanego poziomu pokrycia (w ha) poprzez mechaniczne usunięcie części nadziemnych (nie wyżej niż 10 cm nad ziemią) krzewów i podrostów drzew (tj. osobników o wysokości do 6 m). Wycięte części krzewów i drzew muszą zostać uprzątnięte z powierzchni, ułożone w stosy, a następnie wywiezione z terenu Biebrzańskiego Parku Narodowego lub bezpośrednio wywiezione z terenu Parku. Za zgodą leśniczego odpowiedzialnego za dany teren możliwe jest inne postępowanie z biomasą np. wykorzystanie jej do budowy dróg, składowanie poza powierzchnią w sposób nieszkodzący przyrodzie. Powierzchnia po zabiegu powinna być przygotowana tak by możliwe było jej wykoszenie mechaniczne w roku następnym. Część H - 14,60 ha powierzchnia zredukowana (w ha) zabiegu odkrzaczania.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2010.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: CZĘŚĆ -I.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na usunięciu krzewów i drzew na obszarach przeznaczonych do ekstensywnego użytkowania kośnego w Basenie Dolnym Biebrzańskiego Parku Narodowego Zamawiający przez usunięcie krzewów i drzew rozumie zredukowanie powierzchni zakrzaczonej do wskazanego poziomu pokrycia (w ha) poprzez mechaniczne usunięcie części nadziemnych (nie wyżej niż 10 cm nad ziemią) krzewów i podrostów drzew (tj. osobników o wysokości do 6 m). Wycięte części krzewów i drzew muszą zostać uprzątnięte z powierzchni, ułożone w stosy, a następnie wywiezione z terenu Biebrzańskiego Parku Narodowego lub bezpośrednio wywiezione z terenu Parku. Za zgodą leśniczego odpowiedzialnego za dany teren możliwe jest inne postępowanie z biomasą np. wykorzystanie jej do budowy dróg, składowanie poza powierzchnią w sposób nieszkodzący przyrodzie. Powierzchnia po zabiegu powinna być przygotowana tak by możliwe było jej wykoszenie mechaniczne w roku następnym. Część I - 13,00 ha powierzchnia zredukowana (w ha) zabiegu odkrzaczania.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2010.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: CZEŚĆ - J.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na usunięciu krzewów i drzew na obszarach przeznaczonych do ekstensywnego użytkowania kośnego w Basenie Dolnym Biebrzańskiego Parku Narodowego Zamawiający przez usunięcie krzewów i drzew rozumie zredukowanie powierzchni zakrzaczonej do wskazanego poziomu pokrycia (w ha) poprzez mechaniczne usunięcie części nadziemnych (nie wyżej niż 10 cm nad ziemią) krzewów i podrostów drzew (tj. osobników o wysokości do 6 m). Wycięte części krzewów i drzew muszą zostać uprzątnięte z powierzchni, ułożone w stosy, a następnie wywiezione z terenu Biebrzańskiego Parku Narodowego lub bezpośrednio wywiezione z terenu Parku. Za zgodą leśniczego odpowiedzialnego za dany teren możliwe jest inne postępowanie z biomasą np. wykorzystanie jej do budowy dróg, składowanie poza powierzchnią w sposób nieszkodzący przyrodzie. Powierzchnia po zabiegu powinna być przygotowana tak by możliwe było jej wykoszenie mechaniczne w roku następnym. Część J - 13,00 ha powierzchnia zredukowana (w ha) zabiegu odkrzaczania.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2010.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-11-04 12:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1280
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-11-04 14:16:09