Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

Wykonanie prac w ekosystemach nieleśnych Biebrzańskiego Parku Narodowego w Obwodzie Ochronnym Kopytkowo i Werykle w 2010 r. Numer ogłoszenia: 188618 - 2010; data zamieszczenia: 30.06.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gospodarstwo Pomocnicze przy Biebrzańskim Parku Narodowym , Osowiec - Twierdza 8, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 0-85 738 0620, faks 0-85 738 30 21.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac w ekosystemach nieleśnych Biebrzańskiego Parku Narodowego w Obwodzie Ochronnym Kopytkowo i Werykle w 2010 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są prace w ekosystemach nieleśnych Biebrzańskiego PN w Obwodach ochronnych Kopytkowo i Werykle, polegające na koszeniu mechanicznym - łącznie 88, 69 ha w dwóch pakietach i obejmujące: - jednokrotne koszenie mechaniczne, które odbywać się będzie przy użyciu lekkiego sprzętu ( takiego, który podczas zabiegów uprawowych nie pozostawia wyraźnych śladów zniszczeń górnej warstwy użytków rolnych) oraz zebraniu i wywiezieniu biomasy w ciągu do 2 tygodni od skoszenia. Koszenie odbywać się będzie od środka do zewnątrz po uprzednio zastosowanym wypłaszaczu. Wysokość koszenia od 5do 15 cm. Pozyskana biomasa zostanie usunięta poza granice działki w miejscach wskazanych przez leśniczego na danym obwodzie ochronnym BPN. - lokalizacja 1. Obwód ochronny Kopytkowo - 64,79 ha - Pakiet 1 2. Obwód ochronny Werykle - 23,90 ha - Pakiet 2.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunku w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunku w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunku w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunku w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunku w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biebrza.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz siedziba Biebrzańskiego Parku Narodowego pokój 21 lub 22..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu -Twierdzy 8, 19-110 Goniądz, pokój nr 14..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie prac w ekosystemach nieleśnych Biebrzańskiego Parku Narodowego w Obwodzie Ochronnym Kopytkowo.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są prace w ekosystemach nieleśnych Biebrzańskiego PN w Obwodzie Ochronnych Kopytkowo na powierzchni 64,79 ha - Pakiet 1, polegające na - jednokrotnym koszeniu mechanicznym, które odbywać się będzie przy użyciu lekkiego sprzętu ( takiego, który podczas zabiegów uprawowych nie pozostawia wyraźnych śladów zniszczeń górnej warstwy użytków rolnych) oraz zebraniu i wywiezieniu biomasy w ciągu do 2 tygodni od skoszenia. Koszenie odbywać się będzie od środka do zewnątrz po uprzednio zastosowanym wypłaszaczu. Wysokość koszenia od 5do 15 cm. Pozyskana biomasa zostanie usunięta poza granice działki w miejscach wskazanych przez leśniczego na danym obwodzie ochronnym BPN. Szczegółowa specyfikacja techniczna w załączeniu Załącznik nr 6.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2010.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie prac w ekosystemach nieleśnych Biebrzańskiego Parku Narodowego w Obwodzie Ochronnym Werykle..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są prace w ekosystemach nieleśnych Biebrzańskiego PN w Obwodzie Ochronnych Werykle na powierzchni 23,90 ha - Pakiet 2, polegające na - jednokrotnym koszeniu mechanicznym, które odbywać się będzie przy użyciu lekkiego sprzętu ( takiego, który podczas zabiegów uprawowych nie pozostawia wyraźnych śladów zniszczeń górnej warstwy użytków rolnych) oraz zebraniu i wywiezieniu biomasy w ciągu do 2 tygodni od skoszenia. Koszenie odbywać się będzie od środka do zewnątrz po uprzednio zastosowanym wypłaszaczu. Wysokość koszenia od 5do 15 cm. Pozyskana biomasa zostanie usunięta poza granice działki w miejscach wskazanych przez leśniczego na danym obwodzie ochronnym BPN. Szczegółowa specyfikacja techniczna w załączeniu Załącznik nr 6.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2010.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-06-30 10:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-06-30 10:31

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-06-30 10:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1164
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-06-30 11:51:46