Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

Numer ogłoszenia: 156168 - 2013; data zamieszczenia: 19.04.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 53973 - 2013 data 10.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 85 738 0620, fax. 85 738 30 21.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II 1.4.
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie automatycznej stacji meteorologicznej wraz z systemem przekazu danych na dedykowaną stronę www oraz prezentacją danych ze stacji na stronie www Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia podzielona jest na etapy: I etap obejmuje: 1) Dostawę oraz montaż automatycznej stacji meteorologicznej w miejscowości Szuszalewo, Gm. Dąbrowa Białostocka, woj. podlaskie, w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego (lokalizacja przedstawiona na mapie - Załącznik nr 6). Stacja będzie posadowiona na gruntach nienośnych (wysoko uwodnione torfy o głębokości nie mniejszej niż 4 metry). 2) Stacja meteorologiczna - będąca przedmiotem zamówienia musi być wyposażona w: a. czujniki pomiarowe: - czujnik temperatury i wilgotności względnej powietrza na wysokości 2 m (czujnik zintegrowany lub indywidualne czujniki temperatury i wilgotności), - czujnik temperatury powietrza na wysokości 5 cm nad powierzchnią gruntu, - zintegrowane czujniki temperatury gleby na głębokościach (5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm i 100 cm), - czujnik kierunku i prędkości wiatru zainstalowane na wysokości 4 m, - czujnik wielkości opadu na wysokości 1 m, - czujnik usłonecznienia, - czujnik ciśnienia atmosferycznego, b. rejestrator cyfrowy c. moduł transmisji danych pomiarowych GPRS/EDGE d. układ zasilania rezerwowego - z ogniwa słonecznego e. maszt pomiarowy o lekkiej aluminiowej konstrukcji - o wysokości 4 m f. ogrodzenie o wymiarach 15x15m i wysokości 1,5 metra wraz z zamykaną na klucz bramką g. elementy konstrukcyjne: podstawę pod czujnik opadu atmosferycznego - deszczomierz, klatkę meteorologiczną wraz z podstawą i schodami, wszystkie niezbędne uchwyty umożliwiające instalację czujników h. kanalizację kablową wraz z studzienkami inspekcyjnymi (dla linii zasilającej i poletka pomiarowego-wg specyfikacji-Załącznik 5). 3) W ramach I etapu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także do: a. wykonania kalibracji względnej kompletnej stacji, celem sprawdzenia poprawności wskazań, niezawodności pracy urządzeń oraz sporządzenia opracowania poprawności wskazań czujników stacji meteorologicznej b. uruchomienia transmisji danych pomiarowych na dedykowaną stronę www c. uruchomienie prezentacji wyników pomiarów na dedykowanej stronie www d. w uzgodnieniu z Zamawiającym uruchomienia prezentacji wybranych przez Zamawiającego danych pomiarowych ze stacji na stronie www Zamawiającego e. wybudowania niezbędnej infrastruktury stacji meteorologicznej (ogrodzenia, maszt, podstawy pod czujniki i klatkę meteorologiczną) f. wykonania zasilania stacji meteorologicznej - doprowadzenie linii energetycznej od budynku do stacji długość: 150 metrów g. instalacji stacji meteorologicznej, jej uruchomienia h. wykonania oprogramowania umożliwiającego tworzenie zestawień, porównań i analiz danych pomiarowych bezpośrednio na dedykowanej stronie www. i. przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi aparatury, jej serwisu i konserwacji. II etap obejmuje: 1) Zapewnienie transmisji danych pomiarowych na dedykowaną stronę WWW 2) Bieżące utrzymanie strony prezentującej wyniki pomiarów 3) Zapewnienie prezentacji danych pomiarowych ze stacji, na stronie www Zamawiającego 4) Wykonywanie comiesięcznych kopii danych pomiarowych i ich przesłania w formie elektronicznej lub na płycie CD/DVD do 10 dnia każdego miesiąca 5) W ramach II etapu zamówienia, w ostatnim miesiącu okresu trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest także do: a. Uruchomienia, transmisji danych ze stacji meteorologicznej na wskazany przez Zamawiającego komputer b. Cesji praw do karty SIM obsługującej stację meteorologiczną na rzecz Zamawiającego i zestawienie łącza pomiędzy operatorem karty SIM, a Zamawiającym...
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie automatycznej stacji meteorologicznej wraz z systemem przekazu danych na dedykowaną stronę www oraz prezentacją danych ze stacji na stronie www Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia podzielona jest na etapy:I etap obejmuje: 1) Dostawę oraz montaż automatycznej stacji meteorologicznej w miejscowości Szuszalewo, Gm. Dąbrowa Białostocka, woj. podlaskie, w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego (lokalizacja przedstawiona na mapie - Załącznik nr 6). Stacja będzie posadowiona na gruntach nienośnych (wysoko uwodnione torfy o głębokości nie mniejszej niż 4 metry).2) Stacja meteorologiczna - będąca przedmiotem zamówienia musi być wyposażona w:czujniki pomiarowe:czujnik temperatury i wilgotności względnej powietrza na wysokości 2 m (czujnik zintegrowany lub indywidualne czujniki temperatury i wilgotności) czujnik temperatury powietrza na wysokości 5 cm nad powierzchnią gruntu zintegrowane czujniki temperatury gleby na głębokościach (5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm i 100 cm) czujnik kierunku i prędkości wiatru zainstalowane na wysokości 4 m czujnik wielkości opadu na wysokości 1 m czujnik usłonecznienia czujnik ciśnienia atmosferycznego rejestrator cyfrowy moduł transmisji danych pomiarowych GPRS/EDGE układ zasilania rezerwowego - z ogniwa słonecznego maszt pomiarowy o lekkiej aluminiowej konstrukcji - o wysokości 4 m ogrodzenie o wymiarach 10x10m i wysokości 1,5 metra wraz z zamykaną na klucz bramką elementy konstrukcyjne: podstawę pod czujnik opadu atmosferycznego - deszczomierz, klatkę meteorologiczną wraz z podstawą i schodami, wszystkie niezbędne uchwyty umożliwiające instalację czujników kanalizację kablową wraz z studzienkami inspekcyjnymi (dla linii zasilającej i poletka pomiarowego - wg specyfikacji - Załącznik 5). W ramach I etapu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także do:wykonania kalibracji względnej kompletnej stacji, celem sprawdzenia poprawności wskazań, niezawodności pracy urządzeń oraz sporządzenia opracowania poprawności wskazań czujników stacji meteorologicznej uruchomienia transmisji danych pomiarowych na dedykowaną stronę WWW uruchomienie prezentacji wyników pomiarów na dedykowanej stronie www w uzgodnieniu z Zamawiającym uruchomienia prezentacji wybranych przez Zamawiającego danych pomiarowych ze stacji na stronie WWW Zamawiającego wybudowania niezbędnej infrastruktury stacji meteorologicznej (ogrodzenia, maszt, podstawy pod czujniki i klatkę meteorologiczną) wykonania zasilania stacji meteorologicznej - doprowadzenie linii energetycznej od budynku do stacji długość: 150 metrów instalacji stacji meteorologicznej, jej uruchomienia wykonania oprogramowania umożliwiającego tworzenie zestawień, porównań i analiz danych pomiarowych bezpośrednio na dedykowanej stronie www przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi aparatury, jej serwisu i konserwacji. II etap obejmuje: Zapewnienie transmisji danych pomiarowych na dedykowaną stronę WWW Bieżące utrzymanie strony prezentującej wyniki pomiarów Zapewnienie prezentacji danych pomiarowych ze stacji, na stronie www Zamawiającego Wykonywanie comiesięcznych kopii danych pomiarowych i ich przesłania w formie elektronicznej lub na płycie CD/DVD do 10 dnia każdego miesiąca W ramach II etapu zamówienia, w ostatnim miesiącu okresu trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest także do:Uruchomienia, transmisji danych ze stacji meteorologicznej na wskazany przez Zamawiającego komputer Cesji praw do karty SIM obsługującej stację meteorologiczną na rzecz Zamawiającego i zestawienie łącza pomiędzy operatorem karty SIM, a Zamawiającym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający elementy składowe i ilości, a także minimalne parametry i wymagania techniczne oraz funkcjonalne w odniesieniu do zamówienia, znajduje się w Załączniku nr 5.Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.Oferowane urządzenia muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację zgodności CE, zainstalowane niezbędne oprogramowania do obsługi stacji i transmisji danych z dożywotnią licencją. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, w ilościach i asortymencie wymaganym przez Zamawiającego. Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego.Wraz z urządzeniami zostanie dostarczona instrukcja obsługi użytkowania, serwisu i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.Zamawiający wymaga aby Wykonawca świadczył serwis gwarancyjny lub wskazał w ofercie punkty serwisowe na terenie Polski, realizujące zobowiązania gwarancyjne Wykonawcy oraz pełniące funkcję serwisu pogwarancyjnego. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie dokładnych nazw i adresów tych punktów serwisowych.Wykonawca przeprowadzi instruktaż stanowiskowy co najmniej 4 pracowników w zakresie obsługi, serwisu i konserwacji sprzętu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przed sporządzeniem oferty zalecane jest dokonanie wizji lokalnej miejsca przewidzianego przez Zamawiającego do montażu przedmiotu zamówienia celem prawidłowego sporządzenia oferty..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV. 4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.04.2013 godzina 12:00, miejsce: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec Twierdza 8, 19-110 Goniądz, sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec Twierdza 8, 19-110 Goniądz, sekretariat do dnia 29-04-2013r. do godz. 12:00..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.
 • W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40..
 • W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60..

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-19 13:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2115
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-04-19 13:28:56