Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

Goniądz: Dostawa i instalacja urządzeń automatycznej stacji meteorologicznej - 1 kpl
Numer ogłoszenia: 53973 - 2013; data zamieszczenia: 10.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biebrzański Park Narodowy , Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 85 738 0620, faks 85 738 30 21.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biebrza.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i instalacja urządzeń automatycznej stacji meteorologicznej - 1 kpl.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie automatycznej stacji meteorologicznej wraz z systemem przekazu danych na dedykowaną stronę www oraz prezentacją danych ze stacji na stronie www Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia podzielona jest na etapy: I etap obejmuje: 1) Dostawę oraz montaż automatycznej stacji meteorologicznej w miejscowości Szuszalewo, Gm. Dąbrowa Białostocka, woj. podlaskie, w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego (lokalizacja przedstawiona na mapie - Załącznik nr 6). Stacja będzie posadowiona na gruntach nienośnych (wysoko uwodnione torfy o głębokości nie mniejszej niż 4 metry). 2) Stacja meteorologiczna - będąca przedmiotem zamówienia musi być wyposażona w: a. czujniki pomiarowe: - czujnik temperatury i wilgotności względnej powietrza na wysokości 2 m (czujnik zintegrowany lub indywidualne czujniki temperatury i wilgotności), - czujnik temperatury powietrza na wysokości 5 cm nad powierzchnią gruntu, - zintegrowane czujniki temperatury gleby na głębokościach (5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm i 100 cm), - czujnik kierunku i prędkości wiatru zainstalowane na wysokości 4 m, - czujnik wielkości opadu na wysokości 1 m, - czujnik usłonecznienia, - czujnik ciśnienia atmosferycznego, b. rejestrator cyfrowy c. moduł transmisji danych pomiarowych GPRS/EDGE d. układ zasilania rezerwowego - z ogniwa słonecznego e. maszt pomiarowy o lekkiej aluminiowej konstrukcji - o wysokości 4 m f. ogrodzenie o wymiarach 15x15m i wysokości 1,5 metra wraz z zamykaną na klucz bramką g. elementy konstrukcyjne: podstawę pod czujnik opadu atmosferycznego - deszczomierz, klatkę meteorologiczną wraz z podstawą i schodami, wszystkie niezbędne uchwyty umożliwiające instalację czujników h. kanalizację kablową wraz z studzienkami inspekcyjnymi (dla linii zasilającej i poletka pomiarowego-wg specyfikacji-Załącznik 5). 3) W ramach I etapu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także do: a. wykonania kalibracji względnej kompletnej stacji, celem sprawdzenia poprawności wskazań, niezawodności pracy urządzeń oraz sporządzenia opracowania poprawności wskazań czujników stacji meteorologicznej b. uruchomienia transmisji danych pomiarowych na dedykowaną stronę www c. uruchomienie prezentacji wyników pomiarów na dedykowanej stronie www d. w uzgodnieniu z Zamawiającym uruchomienia prezentacji wybranych przez Zamawiającego danych pomiarowych ze stacji na stronie www Zamawiającego e. wybudowania niezbędnej infrastruktury stacji meteorologicznej (ogrodzenia, maszt, podstawy pod czujniki i klatkę meteorologiczną) f. wykonania zasilania stacji meteorologicznej - doprowadzenie linii energetycznej od budynku do stacji długość: 150 metrów g. instalacji stacji meteorologicznej, jej uruchomienia h. wykonania oprogramowania umożliwiającego tworzenie zestawień, porównań i analiz danych pomiarowych bezpośrednio na dedykowanej stronie www. i. przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi aparatury, jej serwisu i konserwacji. II etap obejmuje: 1) Zapewnienie transmisji danych pomiarowych na dedykowaną stronę WWW 2) Bieżące utrzymanie strony prezentującej wyniki pomiarów 3) Zapewnienie prezentacji danych pomiarowych ze stacji, na stronie www Zamawiającego 4) Wykonywanie comiesięcznych kopii danych pomiarowych i ich przesłania w formie elektronicznej lub na płycie CD/DVD do 10 dnia każdego miesiąca 5) W ramach II etapu zamówienia, w ostatnim miesiącu okresu trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest także do: a. Uruchomienia, transmisji danych ze stacji meteorologicznej na wskazany przez Zamawiającego komputer b. Cesji praw do karty SIM obsługującej stację meteorologiczną na rzecz Zamawiającego i zestawienie łącza pomiędzy operatorem karty SIM, a Zamawiającym..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.12.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W celu potwierdzenia powyższego warunku należy wypełnić załącznik nr 2 do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia - dostarczyli, zainstalowali i uruchomili w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej cztery automatyczne stacje meteorologiczne o łącznej wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto lub co najmniej dwie automatyczne stacje meteorologiczne o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł każda. W celu potwierdzenia powyższego warunku należy wypełnić załącznik nr 2 oraz załącznik nr 4 do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnienie tego warunku oznacza, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany ustawowej stawki podatku VAT, zmiana ta będzie konsekwencją zmiany stawek podatku VAT. 2) konieczności zmiany umowy w zakresie ograniczenia rzeczowego zamówienia do wysokości środków, którymi dysponuje Zamawiający. Zmiana nastąpi w chwili odstąpienia od części robót z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o treść złożonej oferty. 3) konieczności zmiany terminu zakończenia wykonania zamówienia, wskazanego we wzorze umowy, spowodowanego wstrzymaniem realizacji zamówienia ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy, zmiana terminu nastąpi o okres występowania okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót; 4) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia lub terminów płatności będących następstwem zaistnienia siły wyższej, zmiana ta nastąpi o okres występowania okoliczności uniemożliwiających wykonywanie zamówienia; 5) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy o zamówienie publiczne, spowodowanych działaniem osób trzecich; 6) konieczności zmiany terminów związanej z zapewnieniem finansowania zamówienia; 7) konieczności wprowadzenia zmian, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego, zmiany umowy nastąpią odpowiednio z uwzględnieniem obniżenia wartości wynagrodzenia wykonawcy;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biebrza.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biebrzański Park Narodowy z siedzibą w Osowcu Twierdzy Adres: Osowiec - Twierdza 8, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.04.2013 godzina 12:00, miejsce: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec Twierdza 8, 19-110 Goniądz, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie udzielane w ramach Projektu LIFE11 NAT/PL/422 pn. Ochrona Siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy, współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE Wspólnoty Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Biebrzański Park Narodowy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-10 13:41
 • SIWZ (DOC) 3165kB
  (dodano: 2013-04-10 13:46, ostatnia modyfikacja: 2013-04-10 13:47)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-10 13:43

Pytania i odpowiedzi

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-19 14:23

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 156168 - 2013; data zamieszczenia: 19.04.2013
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu 53973 - 2013 data 10.04.2013 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-19 14:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-04-19 14:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2715
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-04-19 14:34:51