Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

Goniądz: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury turystycznej i remont dróg technologicznych
Numer ogłoszenia: 109736 - 2013; data zamieszczenia: 19.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biebrzański Park Narodowy , Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 85 738 0620, faks 85 738 30 21.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.biebrza.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa osoba prawna.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury turystycznej i remont dróg technologicznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla działań obejmujących: a.Wybudowanie infrastruktury turystycznej : 5 wież widokowych, ok. 2200 mb kładek turystycznych oraz 6 wiat turystycznych typu L o powierzchni zabudowy do 45m2 b.Wybudowanie małej infrastruktury turystycznej: 12 zadaszeń turystycznych z ławkami. c.Remont dróg technologicznych i brodów o łącznej długości ok. 4000mb. d.Budowę brodów przejazdowych na rowach (około 9 sztuk) w lokalizacji Jastrzębna - Krasnybór wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii, postanowień, decyzji, pozwoleń, zgłoszeń itp. w celu zgłoszenia budowy lub uzyskania pozwolenia na budowę dla poszczególnych zadań. Wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne będą zlokalizowane w obszarze sieci Natura 2000: Dolina Biebrzy (PLH 200008), OSO Ostoja Biebrzańska (PLB 200006). Dokładna i ostateczna lokalizacja poszczególnych działań technicznych, dla których sporządzana będzie dokumentacja wynikać będzie z procesu ustalania i zatwierdzania tych lokalizacji przez Zamawiającego. Wykonawca powinien uzgadniać z Zamawiającym poszczególne części dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia. Planowaną lokalizację projektowanych przedsięwzięć wskazano w załączniku do SIWZ - Załącznik nr 10. 2. W efekcie realizacji zamówienia konieczne jest dostarczenie Zamawiającemu: 1. Dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę wież widokowych (5kpl.), 2. Dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę kładek turystycznych (1kpl.) 3. Dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę wiat turystycznych (6kpl.) 4. Dokumentacji remontu dróg technologicznych (dla 3 lokalizacji) i brodów przejazdowych na rowach (dla 1 lokalizacji) - po 1 kpl. dokumentacji dla każdej z lokalizacji 5. Dokumentacji wraz z kosztorysem zadaszeń turystycznych z ławkami - 1 kpl. Dla przedsięwzięć wymagających pozwolenia na budowę za komplet dokumentacji Zamawiający uznaje: a.projekt budowlany w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału. b.projekt wykonawczy w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału c.kosztorys inwestorski w ilości 3 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału d.przedmiar robót w ilości 3 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału e.specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w ilości 3 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału f.prawomocne decyzje administracyjne g.wersja elektroniczna wszystkich powyższych dokumentów zapisana na nośniku elektronicznym w formacie PDF, natomiast kosztorys inwestorski i przedmiar robót w formacie ath. Dla przedsięwzięć nie wymagających pozwolenia na budowę za komplet dokumentacji Zamawiający uznaje: a.projekt wykonawczy w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału b.kosztorys inwestorski w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału c.przedmiar robót w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału d.specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału e.wersja elektroniczna wszystkich powyższych dokumentów zapisana na nośniku elektronicznym w formacie PDF, natomiast kosztorys inwestorski i przedmiar robót w formacie ath. 3. Parametry i charakterystyka a) wież widokowych: konstrukcja drewniana, dostępność dla osób w wieku od 7 lat, wysokość do kalenicy - 9,5 m, powierzchnia zabudowy - ok. 24m2, schody zabezpieczone poręczami z wejściem na podest, dach z elementów konstrukcyjnych drewnianych, elementy wykończeniowe: balustrady, podesty, schody, podłogi - drewniane, posadowienie wieży na stopach fundamentowych. Położenie wież - obszar NATURA 2000. Projektowane wieże powinny charakteryzować się estetycznym wyglądem dostosowanym do krajobrazu i regionu. b) kładek turystycznych - drewniane o długości około 2200 mb przebiegać będą na gruntach nienośnych o zmiennym uwilgotnieniu - grunty torfowe o głębokości do 6 m. Kładki o szerokości max. do 1,4 m będą posiadały punkty przystankowe o powierzchni do 10m2 każdy. Konstrukcja kładki musi uwzględniać okresowe zmiany wilgotności gruntu i pęcznienia podłoża torfowego, mające wpływ na warunki jej użytkowania i posadowienia. c) wiat turystycznych w kształcie litery L wykonane z drewna. Powierzchnia każdej wiaty wynosić będzie max. do 45 m2. Pod wiatą należy zaplanować drewniany stół oraz ławki trwale posadowione w gruncie. Projektowane wiaty powinny charakteryzować się prostotą oraz estetycznym wyglądem dostosowanym do krajobrazu i regionu. d) zadaszeń turystycznych z ławkami - wykonane z drewna, zadaszenia dwuspadowe, posadowione na słupkach wysokości około 3 m, cechujące się architekturą dopasowanej do krajobrazu i regionu. W obrys zadaszenia wkomponowana będzie ławka - trwale posadowiona w gruncie, bez oparć. e) remontu dróg technologicznych wewnętrznych i brodów: w 4 lokalizacjach o łącznej długości około 4000mb. Remont dotyczy dróg gruntowych - dojazdowych do łąk, położonych na gruntach nienośnych. f) 9 brodów przejazdowych na rowach w lokalizacji Jastrzębna - Krasnybór (w widłach rzek Lebiedzianki i Biebrzy). Projekt powinien zakładać ich wykonanie z materiałów naturalnych: faszyna, kamienie, żwir. 4. Dokumentacja powinna spełniać wymagane obowiązującymi przepisami normy, warunki techniczne, posiadać niezbędne uzgodnienia i dokumenty z punktu widzenia celu, któremu ma służyć -tj.- uzyskania na rzecz Biebrzańskiego Parku Narodowego z siedzibą w Osowcu Twierdzy zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia prac wykonawczych. 5. Zakres opracowania obejmuje wykonanie niezbędnych badań, pomiarów i map, a także innych prac poprzedzających projektowanie oraz wykonanie łącznie z instrukcjami, specyfikacjami, przedmiarami, kosztorysami wynikającymi z wymogów, w szczególności: -ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z poźn. zm.), -ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z późn. zm.), -ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.), a w szczególności art.118 ust.1 w zakresie uzyskania -ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), -ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 r. poz. 647 ze zm.) -ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.), oraz obowiązujących rozporządzeń i innych przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie ww. ustaw, a w szczególności: -Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 , poz. 1133), -Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389); - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) uwzględniającą specyfikę projektowanych robót; -Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U.Nr 202,poz.2072 ze zm.) 6.Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wszystkie przepisy obowiązujące na dzień jego przekazania Zamawiającemu. W przypadku zmian w przepisach, pociągających za sobą potrzebę uzyskania nowych decyzji bądź uzgodnień, Wykonawca ma obowiązek ich uzyskania. 7.Dokumentacja winna być opracowaniem: - sprawdzonym; - kompletnym pod względem formalnoprawnym z punku widzenia celu, któremu ma służyć; - dostosowanym do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i obowiązujących norm - nadającym się do realizacji; - posiadającym wymagane przepisami opinie i uzgodnienia z właściwymi jednostkami..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1, 74.22.21.00-2, 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

 • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W celu potwierdzenia powyższego warunku należy wypełnić załącznik nr 2 do SIWZ.

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia - wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej pięć dokumentacji projektowych , odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 90.000 zł brutto każda.W celu potwierdzenia powyższego warunku należy wypełnić załącznik nr 2 oraz załączik nr 4 do SIWZ.

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponują co najmniej: jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie, uprawniającym do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz dwiema osobami - głównym projektantem oraz sprawdzającym - posiadającymi uprawnienia bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie obejmującą projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - specjalizacja obiekty budowlane melioracji wodnych lub odpowiednie uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wyżej wymienione osoby powinny posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r., Nr 5, poz.42 z późniejszymi zmianami.). W celu potwierdzenia powyższego warunku należy wypełnić załącznik nr 2 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru - Załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w ww. wykazie) posiadają wymagane uprawnienia, o których mowa jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień- według wzoru Załącznik nr 7 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna  i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnienie tego warunku oznacza, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - tj. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy o przedmiotowe zamówienie publiczne w trybie przewidzianym art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych w sytuacji: 1.zmiany wynagrodzenia wykonawcy na skutek zmiany ustawowej stawki podatku VAT, zmiana ta będzie konsekwencją zmiany stawek podatku VAT. 2.Konieczności zmiany umowy w zakresie ograniczenia rzeczowego zamówienia do wysokości środków, którymi dysponuje Zamawiający. Zmiana nastąpi w chwili odstąpienia od części robót z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia wykonawcy w oparciu o treść złożonej oferty. 3.Konieczności zmiany terminu zakończenia wykonania zamówienia, wskazanego we wzorze umowy, spowodowanego wstrzymaniem realizacji zamówienia ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy, zmiana terminu nastąpi o okres występowania okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót; 4.Konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia lub terminów płatności będących następstwem zaistnienia siły wyższej, zmiana ta nastąpi o okres występowania okoliczności uniemożliwiających wykonywanie zamówienia; 5.Zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy o zamówienie publiczne, spowodowanych działaniem osób trzecich; 6.Konieczności zmiany terminów związanej z zapewnieniem finansowania zamówienia; 7.Konieczności wprowadzenia zmian, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego, zmiany umowy nastąpią odpowiednio z uwzględnieniem obniżenia wartości wynagrodzenia wykonawcy;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biebrza.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biebrzański Park Narodowy z siedzibą w Osowcu Twierdzy Adres: Osowiec - Twierdza 8, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.03.2013 godzina 12:00, miejsce: Biebrzański Park Narodowy z siedzibą w Osowcu Twierdzy Adres: Osowiec - Twierdza 8, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie udzielane w ramach Projektu LIFE11 NAT/PL/422 pn. Ochrona Siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy, współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE Wspólnoty Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Biebrzański Park Narodowy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-19 20:46

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-19 20:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-19 20:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5709
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-03-19 20:55:10