Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

Goniądz: Dostawa aparatury naukowo - badawczej do monitoringu stanów wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich jakości
Numer ogłoszenia: 105454 - 2013; data zamieszczenia: 15.03.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biebrzański Park Narodowy , Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 85 738 0620, faks 85 738 30 21.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.biebrza.org.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.biebrza.org.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa aparatury naukowo - badawczej do monitoringu stanów wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich jakości.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa aparatury naukowo - badawczej do monitoringu stanów wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich jakości. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Część I zamówienia - Dostawa automatycznych rejestratorów zmian poziomu zwierciadła wody. Część II zamówienia - Dostawa aparatury do terenowego pomiaru pH, przewodności, tlenu rozpuszczonego, potencjału redox i twardości wody - 1 kpl. 1) Część I przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę automatycznych rejestratorów zmian poziomu zwierciadła wody, na którą składają się: - urządzenia do automatycznej rejestracji zmian poziomu i temperatury wód podziemnych i powierzchniowych - 39 szt. - urządzenie do automatycznej rejestracji zmian ciśnienia atmosferycznego w piezometrach typu Barodiver - 1 szt. - urządzenie wraz z oprogramowaniem do sczytywania i analizy danych z w/w czujników - 1 kpl. 2) Część II przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę aparatury do terenowego pomiaru pH, przewodności, tlenu rozpuszczonego, potencjału redox i twardości wody (1 kpl.), na którą składają się: - przenośny wieloparametrowy miernik ze zintegrowanym akumulatorem i zasilaczem do pomiaru parametrów chemicznych wód powierzchniowych i gruntowych: pH, przewodności, tlenu rozpuszczonego, potencjału redox, - jonoselektywna sonda do pomiaru wapnia, - walizeczka przystosowana do wymiarów aparatury, służąca do bezpiecznego przechowywania i transportu miernika, jonoselektywnej sondy oraz niezbędnych akcesoriów. 3) Szczegółowy opis poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierający elementy składowe i ilości o minimalnych parametrach i wymaganiach technicznych oraz funkcjonalnych w odniesieniu do zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 5. 4) Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 5) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, w ilościach i asortymencie wymaganym przez Zamawiającego. 6) Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. 7) Wraz z urządzeniami zostanie dostarczona instrukcja obsługi użytkowania i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. 8) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca świadczył serwis gwarancyjny, lub wskazał w ofercie punkt serwisowy( dokładny jego adres),który będzie realizował zobowiązania gwarancyjne Wykonawcy, a następnie będzie pełnił funkcję serwisu pogwarancyjnego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.29.00.00-4, 38.50.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 06.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia - dostarczyli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: a) pięć urządzeń automatycznie rejestrujących wahania poziomu wody w piezometrach wraz z urządzeniem do sczytywania danych z tych rejestratorów o łącznej wartości nie mniejszej niż 12.500,00 zł brutto (dotyczy części I zamówienia). b) trzy komplety przenośnych wieloparametrowych mierników do pomiaru parametrów chemicznych wód powierzchniowych i gruntowych o wartości nie mniejszej niż 25.000,00 zł brutto każdy (dotyczy części II zamówienia) Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia na podstawie wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych głównych dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały one wykonane oraz załączeniem poświadczenia potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - według wzoru - Załącznik nr 4 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w Części V SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informacje o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: a) Zmiany wynagrodzenia wykonawcy na skutek zmiany ustawowej stawki podatku VAT, zmiana ta będzie konsekwencją zmiany stawek podatku VAT. b) Konieczności zmiany umowy w zakresie ograniczenia rzeczowego zamówienia do wysokości środków, którymi dysponuje Zamawiający. Zmiana nastąpi w chwili odstąpienia od części robót z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia wykonawcy w oparciu o treść złożonej oferty. c) Konieczności zmiany terminu zakończenia wykonania zamówienia, wskazanego we wzorze umowy, spowodowanego wstrzymaniem realizacji zamówienia ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy, zmiana terminu nastąpi o okres występowania okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót; d) Konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia lub terminów płatności będących następstwem zaistnienia siły wyższej, zmiana ta nastąpi o okres występowania okoliczności uniemożliwiających wykonywanie zamówienia; e) Zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy o zamówienie publiczne, spowodowanych działaniem osób trzecich; f) Konieczności zmiany terminów związanej z zapewnieniem finansowania zamówienia; g) Konieczności wprowadzenia zmian, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego, zmiany umowy nastąpią odpowiednio z uwzględnieniem obniżenia wartości wynagrodzenia wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biebrza.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.biebrza.org.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.03.2013 godzina 12:00, miejsce: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec Twierdza 8, 19-110 Goniądz, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie udzielane w ramach Projektu LIFE11 NAT/PL/422 pn. Ochrona Siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy, współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE Wspólnoty Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Biebrzański Park Narodowy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa automatycznych rejestratorów zmian poziomu zwierciadła wody.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę automatycznych rejestratorów zmian poziomu zwierciadła wody, na którą składają się: - urządzenia do automatycznej rejestracji zmian poziomu i temperatury wód podziemnych i powierzchniowych - 39 szt. - urządzenie do automatycznej rejestracji zmian ciśnienia atmosferycznego w piezometrach typu Barodiver - 1 szt. - urządzenie wraz z oprogramowaniem do sczytywania i analizy danych z w/w czujników - 1 kpl..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.29.00.00-4, 38.50.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 06.05.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa aparatury do terenowego pomiaru pH, przewodności, tlenu rozpuszczonego, potencjału redox i twardości wody - 1 kpl..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część II przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę aparatury do terenowego pomiaru pH, przewodności, tlenu rozpuszczonego, potencjału redox i twardości wody (1 kpl.), na którą składają się: - przenośny wieloparametrowy miernik ze zintegrowanym akumulatorem i zasilaczem do pomiaru parametrów chemicznych wód powierzchniowych i gruntowych: pH, przewodności, tlenu rozpuszczonego, potencjału redox, - jonoselektywna sonda do pomiaru wapnia, - walizeczka przystosowana do wymiarów aparatury, służąca do bezpiecznego przechowywania i transportu miernika, jonoselektywnej sondy oraz niezbędnych akcesoriów..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.29.00.00-4, 38.50.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 06.05.2013.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1. Cena - 0.8
2. Okres gwarancji na wieloparametrowy miernik - 0.1
3. Okres gwarancji na czujniki i sondy pomiarowe - 0.1
 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-15 18:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-15 19:03

Numer ogłoszenia: 105716 - 2013; data zamieszczenia: 15.03.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 105454 - 2013 data 15.03.2013 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 85 738 0620, fax. 85 738 30 21.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 29.03.2013.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28.03.2013.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-15 18:59

Załączniki

 • SIWZ (DOC)
  (dodano: 2013-03-15 18:55)
 • Zmiana w treści SIWZ (PDF) 142.75kB
  (dodano: 2013-03-20 20:36)

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Siłakowski
   data wytworzenia: 2013-03-20
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-03-20 20:36

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-15 18:53

Odpowiedzi na pytania

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-19 12:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1743
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-03-20 20:41:02