Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

Goniądz: zawarcie umowy ramowej na wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych niezabudowanych i leśnych
Numer ogłoszenia: 71836 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biebrzański Park Narodowy , Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 85 738 0620, faks 85 738 30 21.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.biebrza.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Osoba Prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zawarcie umowy ramowej na wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych niezabudowanych i leśnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem postępowania jest wyłonienie 3 wykonawców, z którymi zostaną zawarte umowy ramowe, dotyczące usług polegających na wykonaniu : 1.1 maksymalnie 288 operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowych i leśnych przeznaczonych do zakupu przez Zamawiającego. Operaty szacunkowe winny być wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r.,Nr 102,poz.651 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.) oraz standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych i innymi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. . 2. Miejsce położenia nieruchomości podlegających wycenie : a) Gmina Dąbrowa Białostocka, obręb geodezyjny: Harasimowicze, Szuszalewo, Nowa Kamienna, Stara Kamienna, Małowista, Kropiwno, Trzyrzeczki; b) Gmina Lipsk, obręb geodezyjny: Lipsk, Lipsk Miasto, Jałowo, Nowy Rogożyn, Stary Rogożyn, Rogożynek; c) Gmina Nowy Dwór, obręb geodezyjny: Chilmony, Koniuszki; d) Gmina Suchowola, obręb geodezyjny: Domuraty; e) Gmina Sztabin, obręb geodezyjny: Jasionowo k. Krasnegoboru, Jastrzębna Majątek, Jastrzębna Pierwsza, Komaszówka, Krasnoborki, Krasnybór, Ostrowie, Sztabin, Wolne. 3. Zamawiający zawrze umowę realizacyjną- udzieli zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową, wykonawcom, z którymi zawarł umowę ramową, zapraszając ich do składania ofert, kiedy zaistnieje potrzeba oszacowania nieruchomości przeznaczonej do zakupu przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy ramowej. Oferta składana w wyniku zaproszenia nie może być mniej korzystna od oferty złożonej w niniejszym postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1 posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w Rozdziale VII SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w punkcie 1. powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą , która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się doświadczeniem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia i kwalifikacjami zawodowymi w zakresie szacowania nieruchomości uzyskanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r.,Nr 102,poz.651 z późn. zm.) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w Rozdziale VII SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w punkcie 1. powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą , która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się doświadczeniem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia i kwalifikacjami zawodowymi w zakresie szacowania nieruchomości uzyskanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r.,Nr 102,poz.651 z późn. zm.) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w Rozdziale VII SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w punkcie 1. powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w Rozdziale VII SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w punkcie 1. powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w Rozdziale VII SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w punkcie 1. powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biebrza.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biebrzański Park Narodowy Osowiec Twierdza 8 19-110 Goniądz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.02.2013 godzina 12:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Biebrzański Park Narodowy 19-110 Goniądz, Osowiec Twierdza 8, pokój nr 14 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane w ramach projektu LIFE11 NATPL422 Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy, współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE+ Wspólnoty Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Biebrzański Park Narodowy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-19 22:56

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-19 22:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1852
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-02-19 22:57:39