Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 492734-2012 z dnia 2012-12-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Goniądz
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu terenowego z napędem 4x4 wraz z przyczepką. Zadanie jest realizowane w ramach Zamówienie udzielane w ramach Projektu LIFE11 NATPL422 pn. Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy,...
Termin składania ofert: 2012-12-14

Goniądz: Dostawa samochodu terenowego 4x4 z przyczepką
Numer ogłoszenia: 523846 - 2012; data zamieszczenia: 21.12.2012


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 492734 - 2012r.

 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 85 738 0620, faks 85 738 30 21.

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu terenowego 4x4 z przyczepką.

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Samochód terenowy ze stałym napędem 4x4, mechanizmem różnicowym oraz blokadą wraz z przyczepką dwuosiową o DMC 750 kg.

 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.30.00-2, 34.22.33.10-2.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: LIFE11 NATPL422 Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE+ Wspólnoty Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Biebrzański Park Narodowy..

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2012.

 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

 • Auto-Kras Sp. Z o.o., ul. Orzechowa 42, 15-822 Białystok, 15-822 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 108861,78 PLN.

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 

 • Cena wybranej oferty: 133900,00

 • Oferta z najniższą ceną: 133900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 133900,00

 • Waluta: PLN.

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-12-21 22:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-21 22:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1441
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-12-21 22:04:50