Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

Koszenie i odkrzaczenie łąk bagiennych z uprzątnięciem biomasy

Goniądz: Koszenie i odkrzaczenie łąk bagiennych z uprzątnięciem biomasy w basenie dolnym Biebrzańskiego Parku Narodowego w ramach projektu LIFE09 NATPL000263 Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych - odtwarzanie siedlisk i ograniczenie wpływu inwazyjnych gatunków
Numer ogłoszenia: 391994 - 2012; data zamieszczenia: 10.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biebrzański Park Narodowy , Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 85 738 0620, faks 85 738 30 21.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.biebrza.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa osoba prawna.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Koszenie i odkrzaczenie łąk bagiennych z uprzątnięciem biomasy w basenie dolnym Biebrzańskiego Parku Narodowego w ramach projektu LIFE09 NATPL000263 Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych - odtwarzanie siedlisk i ograniczenie wpływu inwazyjnych gatunków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na koszeniu i odkrzaczeniu ręcznym lub mechanicznym łąk bagiennych z uprzątnięciem biomasy w basenie dolnym w Biebrzańskim Parku Narodowym. Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwie części A i B o łącznej powierzchni Koszenie - 24,49ha, Odkrzaczanie- 1,43ha. Poprzez koszenie ręczne Zamawiający rozumie koszenie przy pomocy kosy ręcznej bez napędu bądź kosy,wykaszarki spalinowej, elektrycznej/akumulatorowej przez operatora danego narzędzia,urządzenia. Poprzez koszenie mechaniczne Zamawiający rozumie koszenie przy pomocy ciągnika z kosiarką rotacyjną lub ratraka dostosowanego do koszenia łąk bagiennych wyposażonego w urządzenie koszące. Zamawiający dopuszcza koszenie w sezonie zimowym wówczas gdy grunt jest dobrze zamarznięty a pokrywa śniegu nie przekracza 30 cm, że umożliwia skoszenie i zebranie biomasy. Kosić należy na wysokości 5-15 cm ponad powierzchnią gruntu. Jedynie w przypadku zbiorowisk roślin kępowych wysokość koszenia należy zmodyfikować i kosić 5-15 cm ponad kępami. Koszenie należy tak wykonać by nie uszkodzić istotnie wierzchniej warstwy gruntu. Poprzez uszkodzić istotnie rozumie się zniszczenie wierzchniej warstwy roślin, zerwanie pła mszystego, odkrycie gleby torfowej przekraczające 5% całkowitej powierzchni objętej zabiegiem na danej działce ewidencyjnej. Skoszoną biomasę należy zebrać, tzn. zgrabić w stogi lub kopy. Jednocześnie dopuszcza się stosowanie belarek lub innych urządzeń tego typu jednak ich stosowanie należy ograniczyć do okresu o niskim poziomie wód w dolnym basenie Biebrzy. Zbiór biomasy powinien odbywać się około 3 dni po skoszeniu, ale nie później niż 2 tygodnie po pokosie. Dopuszczalne jest zbieranie biomasy później niż 2 tygodnie po pokosie, w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wjazd sprzętem mechanicznym na skoszone powierzchnie, tj. wystąpieniem wód gruntowych ponad 10 cm nad powierzchnię gruntu. Zebraną biomasę należy wywieść poza obszar BbPN, miejsce składowania biomasy należy wskazać na etapie składania oferty. Informacja ta powinna zawierać nr. działki, obręb, nazwę gminy, szkic działki z zaznaczonym miejscem składowania oraz dokument potwierdzający tytuł prawny władania, wskazanej działki. Miejsce składowania biomasy może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Zamawiającego. Pozyskana biomasa z koszenia i odkrzaczania będzie stanowić własność Wykonawcy. Trasa poruszania się po terenie BbPN musi zostać uzgodniona i zatwierdzona na piśmie przez koordynatora BbPN Projektu Polskie Ostoje Ptaków przed rozpoczęciem wszelkich prac terenowych. BbPN zastrzega sobie siedmiodniowy termin ustosunkowania się do propozycji tras przedstawionych przez Wykonawcę. Termin prowadzenia robót oraz wywozu biomasy należy zgłosić właściwemu przedstawicielowi służb terenowych BbPN odpowiedzialnemu za nadzorowanie jakości wykonywanych czynności na 5 dni przed planowanymi pracami. Przedstawiciel służb terenowych może nakazać natychmiastowe wstrzymanie prac lub je ograniczyć jeśli zajdą przesłanki wskazujące na ryzyko wystąpienia szkód przyrodniczych wynikających z prowadzonych działań. Ograniczenia te będą obowiązywały do czasu poprawy jakości świadczonej usługi. Dane kontaktowe w/w pracownika zostaną podane przy podpisywaniu umowy z Wykonawcą. Jeśli Wykonawca nie zgadza się z decyzją w/w przedstawiciela Parku powinien niezwłocznie zwrócić się na piśmie do Dyrektora BbPN o ponowne rozpatrzenie zaistniałej sytuacji. Usuwanie zarośli przeznaczonych do wycinki, zgodnie z załączoną w rozdziale 6 Tabelą nr 1 i 2 niniejszej SIWZ, należy przeprowadzić w tym samym terminie co koszenia, a powstałą biomasę zagospodarować jak powyżej. Drogi, termin wywozu biomasy oraz miejsce jej składowania należy uzgodnić z przedstawicielami BbPN, analogicznie jak w przypadku koszenia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.02.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

 

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w SIWZ wykonawca musi załączyć do oferty Informację na temat miejsca składania biomasy poza granicami Biebrzańskiego Parku Narodowego. Informacja ta powinna zawierać co najmniej: numer działki, obręb, nazwę gminy, szkic działki z zaznaczonym miejscem składowania oraz dokument potwierdzający tytuł prawny władania, użytkowania wskazanej działki. Wyżej wymienione dokumenty powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zgodnie z załacząnym do SIWZ projektem umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biebrza.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, pokój nr 23 - I piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Biebrzańskim Parku Narodowym w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz na I piętrze w sekretariacie w pokoju nr 14..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: LIFE09 NAT PL 000263 Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych - odtwarzanie siedlisk i ograniczenie wpływu inwazyjnych gatunków.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: CZĘŚĆ A.

1)  Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Koszenie - 9,8 ha, Odkrzaczanie- 0,29 ha wg Tabeli nr 1 rozdział 6 SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.02.2013.

4)  Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: CZĘŚĆ B.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Koszenie - 14,69 ha, Odkrzaczanie- 1,14 ha wg Tabeli nr 2 rozdział 6 SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.02.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-10-10 20:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-10 20:06

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-10-10 20:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1836
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-10-10 20:24:36