Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 294674-2012 z dnia 2012-08-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Goniądz
Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) poniżej kwot określonych...
Termin składania ofert: 2012-08-24


 

Goniądz: Remont drewnianego mostu na rzece Jegrzni
Numer ogłoszenia: 335334 - 2012; data zamieszczenia: 06.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 294674 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 85 738 0620, faks 85 738 30 21.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drewnianego mostu na rzece Jegrzni.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych określonych dokumentacją projektową związanych z Remontem drewnianego mostu na rzece Jegrzni w miejscowości Kuligi w gm. Rajgród. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu mostu stalowego z pomostem drewnianym w k. miejscowości Kuligi gmina Goniądz powiat Moniecki w ciągu drogi gminnej Kuligi -gr. Gminy. Zadanie jest realizowane w ramach projektu LIFE09 NAT/PL/00258 Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap I., współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE Wspólnoty Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 1. Zamówienie obejmuje swym zakresem remont pomostu drewnianego i polega w szczególności na następujących działaniach: a) wykonanie robót rozbiórkowych: - rozebranie barierek ochronnych drewnianych - rozebranie pomostu drewnianego (pokład dolny i pokład górny), b) wykonanie robót montażowych i budowlanych: - montaż pomostu drewnianego/pokład dolny i pokład górny, c) rozbiórka chodnika i poręczy. 2. Charakterystyka podstawowych elementów przedmiotu zamówienia. 2.1. Roboty rozbiórkowe. W zakres robót rozbiórkowych wchodzi: a) rozbiórka pokładu górnego b) rozbiórka pokładu dolnego c) rozbiórka chodnika i poręczy. 2.2. Zamawiający nie przewiduje odzysku drewna z rozbiórki do ponownego wbudowania. Materiał z rozbiórki staje się własnością Wykonawcy robót. Materiał z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest usunąć z placu budowy, przy czym koszty transportu i utylizacji ponosi Wykonawca. 2.3. Roboty montażowe. W zakres prac montażowych wchodzi: a) wbudowanie w miejscu chodników, poprzecznic wykonanych bali płazowych wysokości 16 cm x 30 długości 77 cm układanych co 95 cm, b) wbudowanie pokładu dolnego wykonanego z krawędziaków 10 x 20 układanych co 2 - 3 cm, c) wbudowanie pokładu górnego wykonanego z desek 6 x 15 cm, d) wbudowanie chodników z: - krawędziaków 10 x 21 cm układanych co poprzecznice - krawędziaków 10 x 15 cm układanych po długości; e) wbudowanie poręczy z - krawędziaków 15 x 15 cm - słupki i pochwyt poręczy - krawędziaków 12 x 12 cm - zastrzałów - krawędziaków 10 x 5 cm - listwy podporęczowe. 3. Wszystkie prace remontowe należy wykonać przy zamkniętym ruchu. Na czas robót wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni projekt tymczasowej organizacji ruchu. 4. Charakterystyka podstawowych materiałów, dodatkowe wymagania, określa dokumentacja projektowa. 5. Wszystkie materiały zastosowane podczas remontu mostu muszą posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności z PN lub aprobatę techniczną. 6. Rodzaj i ilość robót przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia zostały podane w tabeli przedmiaru robót. 7. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. 8. Wykonanie robót budowlanych nastąpi zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu zgodnie z przepisami prawa. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót. 10. O ile w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub przedmiarach robót stanowiących opis przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub określenia wskazujące na określone pochodzenie produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń materiałów lub rozwiązań technologicznych należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe, a oznaczeniom tym towarzyszą słowa: wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane w treści programu funkcjonalno użytkowego i koncepcji architektonicznej przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalnym rozwiązania oferowanego. 11. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia (równoważnych), które to winny być wykazane na etapie składania oferty przetargowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający w oparciu o art.30 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga złożenia w treści oferty stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów technicznych i jakościowych, dobór rodzaj i formę dokumentów potwierdzających równoważność rozwiązań Zamawiający pozostawia do decyzji Wykonawcy. 12. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, na okres 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zadania. 13. Wykonawca przyjmuje na siebie między innymi następujące obowiązki: 13.1 Pełnienie funkcji koordynujących w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców, którym powierzył wykonanie części zamówienia; 13.2 Prowadzenie przez osoby pełniące samodzielne funkcje wpisów w Dzienniku budowy wymaganych ustawą Prawo budowlane; 13.3 Informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikowych; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego na własny koszt. Wykonawca jest zwolniony od ponoszenia kosztów, jeżeli Zamawiający nie odbierze tych robót w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia; 13.4 W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych elementów, ich części lub urządzeń w toku realizacji robót budowlanych - naprawiania ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt; 13.5 Wykonywania dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień z autorem projektu; 13.6 Wykonania instrukcji obsługi i eksploatacji obiektów w zakresie wykonanych robót; 13.7 Zakupu materiałów, transport elementów i materiałów budowlanych; 13.8 Wywiezienia materiałów pochodzących z rozbiórki i ich utylizacji; 13.9 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót i utrzymania terenu budowy w zakresie mu powierzonym, wykonania obiektów tymczasowego zaplecza budowy oraz ich rozbiórki po zakończeniu budowy w uzgodnieniu z Zamawiającym; 13.10 Wykonania projektu zagospodarowania placu budowy; 13.11 Sporządzenia planu BIOZ; 13.12 Wykonania projektu zabezpieczenia BHP; 13.13 Wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z dokonaniem stosownych uzgodnień; 13.14 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym porządku dróg dojazdowych do placu budowy; 13.15 Zapewnienia dozoru, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż; 13.16 Udzielania wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych przez jednostki finansujące przy realizacji i rozliczeniu inwestycji; 13.17 Wykonania dokumentacji fotograficznej z realizacji przedmiotu umowy. Dokumentację fotograficzną Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni po upływie każdego miesiąca; 13.18 Doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy po wykonaniu robót; 13.19 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem robót do wysokości 10.000,00 zł. 14. Wykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwołanych przez Zamawiającego. Zaleca się by Wykonawca zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i prawidłowego wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia z uwzględnieniem wszelkich utrudnień oraz kosztów mogących wpłynąć na cenę składanej oferty..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.24.11-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany z funduszy unijnych w ramach programu: inwestycja jest przedsięwzięciem współfinansowanym ze środków Projektu LIFE09 NAT/PL/000258 pn. Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy Etap I, współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE Wspólnoty Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Udział tych środków w wartości zamówienia wynosi: 49 %..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Mój Dom z Drewna Tomasz Waszkiewicz, Jaziewo 103 B, 16-310 Sztabin, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56436,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 68800,95

  • Oferta z najniższą ceną: 68800,95 / Oferta z najwyższą ceną: 168244,04

  • Waluta: PLN.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2012-09-07 10:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1543
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-09-07 10:22:02