Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

Osowiec-Twierdza, dn. 21.12.2011

Biebrzański Park Narodowy

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

Tel.: (85) 738 30 00

Fax.: (85) 738 30 21

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

 Zapytanie ofertowe

 I. ZAMAWIAJĄCY:

Biebrzański Park Narodowy

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

NIP: 719-10-12-761, REGON: 001393349

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sporządzeniu Programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pod nazwą: Budowa obiektów małej retencji na Rowie spod Polkowa w basenie środkowym Biebrzańskiego Parku Narodowego w ramach projektu LIFE08 NAT/PL/000511 „Zabezpieczenie populacji orlika grubodziobego: opracowanie Krajowego Planu Ochrony oraz podstawowe działania ochronne”

2. Przedmiotowy Program funkcjonalno-użytkowy będzie stanowił załącznik do SIWZ w przetargu na realizację inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj.

3. Program funkcjonalno-użytkowy powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.)

4. Biebrzański Park Narodowy do celów realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia udostępni Wykonawcy następujące opracowania: Koncepcja budowy obiektów małej retencji na Rowie spod Polkowa; Opracowanie profilu Rowu spod Polkowa w zakresie uporządkowania danych pomiarowych i wykreślenia przekroju podłużnego; Opracowanie profilu rowu spod Polkowa w zakresie wykreślenia przekroi poprzecznych i opracowania dokumentacji fotograficznej; Opracowanie profilu Rowu spod Polkowa w zakresie pomiarów geodezyjnych.

 

III. MINIMALNE WYMAGANE DOŚWIADCZENIE:

Wykonanie co najmniej 2 Programów Funkcjonalno-Użytkowych w ciągu ostatnich 5 lat (dla projektów o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł.), w tym min. 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy wykonany dla inwestycji obiektu hydrotechnicznego lub melioracyjnego wraz z referencjami.

 

IV. KRYTERIUM OCENY OFERTY: Cena (50%) oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia (50%).

 

V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferent powinien stworzyć ofertę do niniejszego zapytania. Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu i faxu oraz numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@biebrza.org.pl, faksem na nr: (85) 738 30 21, poczty, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: Biebrzański Park Narodowy Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz do dnia 30.12.2011 do godziny 10.00.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w ogłoszeniach na stronie www.biebrza.org.pl.


 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-12-21 12:27
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2011-12-21 12:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1842
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-12-21 12:30:45