Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

Osowiec-Twierdza, 28.09.2011r.

Biebrzański Park Narodowy
Osowiec-Twierdza8, 19-110 Goniądz
tel. + 48 85 738 3000
fax + 48 85 738 3021
sekretariat@biebrza.org.pl  
www.biebrza.org.pl


Zapytanie ofertowe
(dotyczy zamówienia rekultywacji przyrodniczej użytków zielonych)


I. ZAMAWIAJĄCY
Biebrzański Park Narodowy
Oswoieec-Twierdza8, 19-110 Goniądz
NIP: 719-10-12-761, REGON: 001393349

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykoszeniu oraz odkrzaczeniu użytków zielonych zakupionych na potrzeby realizacji projektu LIFE09 NAT/PL/000263 „Polskie Ostoje Ptaków”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu LIFE+ oraz współfinansowanego ze środków NFOŚiGW.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- wykoszenie 9,5 ha łąk w dolnym basenie doliny Biebrzy w granicach działek oznaczonych nr 377/1, 320, 318, 121 obręb Nowa Wieś Bagno Ławki oraz nr 1661 obręb Giełczyn gm. Trzcianne,
- wysokość koszenia – 15 cm,
- zleceniodawca nie narzuca sposobu koszenia, zabieg ma zostać tak wykonany by nie dokonać zniszczenia struktury kępkowo-dolinkowej oraz zniszczenia warstwy mszystej na powierzchni poddanej zabiegom,
- skoszoną biomasę należy zebrać i zutylizować,
- miejsce składowania zebranej biomasy nie może być zlokalizowane w bagiennej dolinie Biebrzy,
- usuniecie nalotu drzew na powierzchni 0,5 ha na działkach nr 377/1, 320, 318, 316, 274, 121 obręb Nowa Wieś Bagno Ławki, gm. Trzcianne.

3. Szczegółową lokalizację terenów przeznaczonych do rekultywacji przyrodniczej zawiera załącznik nr 1 – Mapa lokalizacji działek przeznaczonych do rekultywacji przyrodniczej w 2011 r. w ramach projektu LIFE09 NAT/PL/000263.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 05.12.2011 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać:
- pieczątkę firmową,
- datę sporządzenia,
- adres siedziby oferenta, numer telefonu, numer NIP, ewentualnie adres e-mail,
- cenę ofertową, która zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (VAT, akcyza, itp.)
- czytelny podpis wykonawcy.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@biebrza.org.pl  faksem na nr: 85 738 3021, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8. 19-110 Goniądz do dnia 10.10.2011 r. z dopiskiem „LIFE09 Nat/PL/000263”. Do oferty należy załączyć kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 11.10.2011 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz na stronie internetowej pod adresem http://bip.biebrza.org.pl/index.php?strona=217 .
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://bip.biebrza.org.pl/index.php?strona=216
 

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 80%
2 – Rodzaj, sposób koszenia 20%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem http://bip.biebrza.org.pl/index.php?strona=217 .

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Urszula Biereżnoj pod numerem telefonu 85 738 3000 oraz adresem email: ubiereznoj@biebrza.org.pl .

IX. ZAŁĄCZNIKI
Mapa lokalizacji działek przeznaczonych do rekultywacji przyrodniczej w 2011 r. w ramach projektu LIFE09 NAT/PL/000263

 

DYREKTOR
BIEBRZAŃSKIEGO PN
Wojciech Dudziuk

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-09-28 12:08
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-28 12:11

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-09-28 12:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1789
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-09-28 12:13:22