Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Nr 155152-2011 z dn. 13.06.2011

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 109948-2011 z dnia 2011-05-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Goniądz
Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja i uzupełnienie istniejącej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: Renaturyzacja układu wodnego rzeka Ełk - Kanał Rudzki (przebudowa i rozbudowa węzła urządzeń wodnych Modzelówka z...
Termin składania ofert: 2011-05-24


 Goniądz: LIFE09 NAT/PL/000258-Aktualizacja i uzupełnienie istniejącej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: Renaturyzacja układu wodnego rzeka Ełk - Kanał Rudzki
Numer ogłoszenia: 155152 - 2011; data zamieszczenia: 13.06.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 109948 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 0-85 738 0620, faks 0-85 738 30 21.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: LIFE09 NAT/PL/000258-Aktualizacja i uzupełnienie istniejącej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: Renaturyzacja układu wodnego rzeka Ełk - Kanał Rudzki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja i uzupełnienie istniejącej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: Renaturyzacja układu wodnego rzeka Ełk - Kanał Rudzki (przebudowa i rozbudowa węzła urządzeń wodnych Modzelówka z modernizacją istniejącego jazu, udrożnienie rzeki Ełk, budowa mostu na rzece Ełk w rej. urocz. Dębiec). Dokumentacja projektowa dotyczy obszarów NATURA 2000 SOO Dolina Biebrzy (PLH 200008) i OSO Ostoja Biebrzańska (PLB 200006). Zakres opracowania obejmuje wykonanie niezbędnych badań, pomiarów i map, raportu ooś a także innych prac poprzedzających projektowanie oraz wykonanie aktualizacji i uzupełnienia istniejącej dokumentacji projektowej łącznie z operatem wodnoprawnym, instrukcjami, specyfikacjami, przedmiarami, kosztorysami oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Biebrzańskiego Parku Narodowego zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia prac wykonawczych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie jest realizowane w ramach projektu LIFE09 NAT/PL/000258 Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap I współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE Wspólnoty Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Specjalistyczna Pracownia Projektowa WAGA-BART Zbigniew Bartosik, ul. Wojciechowskiego 17, Warszawa, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 400000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 389000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 389000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 389000,00

 • Waluta: PLN.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-13 13:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-13 13:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1649
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-13 13:35:54