Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

Goniądz: LIFE09 NAT/PL/000258 - usługi Inżyniera Nadzoru
Numer ogłoszenia: 70030 - 2011; data zamieszczenia: 07.04.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 66001 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 0-85 738 0620, faks 0-85 738 30 21.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: LIFE09 NAT/PL/000258 - usługi Inżyniera Nadzoru.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego wielobranżowego, wynikających z potrzeb i wymagań koniecznych do: a) analizy poprawności rozwiązań technicznych i funkcjonalnych w kontekście wpływu projektowanych zadań inwestycyjnych na środowisko przyrodnicze i celu projektu, tj. stworzenie warunków do zahamowania procesu degradacji siedlisk bagiennych w rejonie cieków: K. Rudzki - rz. Ełk - rz. Jegrznia - K. Woźnawiejski b) odbioru dokumentacji projektowej przedsięwzięć inwestycyjnych dla renaturyzacji układu wodnego rz. Jegrznia - Kanał Woźnawiejski i rz. Ełk - Kanał Rudzki, c) wykonania i odbioru inwestycji z zakresu budownictwa wodnego i drogowego, realizowanych w ramach renaturyzacji układu wodnego rz. Jegrznia - Kanał Woźnawiejski. Inżynier Nadzoru działa w imieniu Zamawiającego i odpowiada za: a) jakość dokumentacji projektowej pełniąc nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej, tj. zgodnością przebiegu prac z Planem Zapewnienia Jakości Prac Projektowych, zgodnością dokumentacji z przepisami prawa i normami technicznymi, oraz doradztwo Zespołom Projektowym w zakresie programowania zasad gospodarowania wodą. b) opracowanie prognozy zmian w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych projektu i ich wpływ na środowisko jako elementu zapewnienia jakości dokumentacji projektowej, c) pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym ustawą Prawo budowlane..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.80.00-8, 71.63.13.00-3, 71.31.00.00-4, 71.31.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: LIFE09 NAT/PL/000258 Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • AJM-INWEST A.Maciorowski Zakład Usług Budowlanych i Obsługi Inwestycji, 15-337 Białystok, ul.Pułaskiego 129/18, 15-337 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 365000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 240000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 240000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 240000,00

  • Waluta: PLN.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-04-07 23:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1565
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-04-07 23:22:17