Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Numer ogłoszenia: 46124 - 2011; data zamieszczenia: 16.03.2011

Goniądz: LIFE09 NAT/PL/000258 - Aktualizacja i uzupełnienie istniejącej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: Renaturyzacja układu wodnego rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski
Numer ogłoszenia: 46124 - 2011;
data zamieszczenia: 16.03.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 64151 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 0-85 738 0620, faks 0-85 738 30 21.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: LIFE09 NAT/PL/000258 - Aktualizacja i uzupełnienie istniejącej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: Renaturyzacja układu wodnego rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja i uzupełnienie istniejącej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego: Renaturyzacja układu wodnego rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski (budowa zespołu urządzeń wodnych dla układu wodnego rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski) w obrębie Biebrzańskiego Parku Narodowego, gmina Rajgród i Goniądz. Dokumentacja projektowa dotyczy obszarów NATURA 2000 SOO Dolina Biebrzy (PLH 200008) i OSO Ostoja Biebrzańska (PLB 200006)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie jest realizowane w ramach projektu LIFE09 NAT/PL/000258 Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap I., współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE Wspólnoty Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej..
 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Specjalistyczna Pracownia Projektowa WAGA-BART Zbigniew Bartosik z siedzibą w Warszawie, ul.Wojciechowskiego 17, 02-495 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 153500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 153500,00

Oferta z najniższą ceną: 153500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 153500,00

Waluta: PLN.
 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-03-16 21:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1662
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-03-16 21:03:16