Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

 Goniądz: LIFE09 NAT/PL/000258 - usługi Inżyniera Nadzoru
Numer ogłoszenia: 66001 - 2011; data zamieszczenia: 25.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biebrzański Park Narodowy , Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 0-85 738 0620, faks 0-85 738 30 21.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biebrza.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: LIFE09 NAT/PL/000258 - usługi Inżyniera Nadzoru.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego wielobranżowego, wynikających z potrzeb i wymagań koniecznych do: a) analizy poprawności rozwiązań technicznych i funkcjonalnych w kontekście wpływu projektowanych zadań inwestycyjnych na środowisko przyrodnicze i celu projektu, tj. stworzenie warunków do zahamowania procesu degradacji siedlisk bagiennych w rejonie cieków: K. Rudzki - rz. Ełk - rz. Jegrznia - K. Woźnawiejski b) odbioru dokumentacji projektowej przedsięwzięć inwestycyjnych dla renaturyzacji układu wodnego rz. Jegrznia - Kanał Woźnawiejski i rz. Ełk - Kanał Rudzki, c) wykonania i odbioru inwestycji z zakresu budownictwa wodnego i drogowego, realizowanych w ramach renaturyzacji układu wodnego rz. Jegrznia - Kanał Woźnawiejski. Inżynier Nadzoru działa w imieniu Zamawiającego i odpowiada za: a) jakość dokumentacji projektowej pełniąc nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej, tj. zgodnością przebiegu prac z Planem Zapewnienia Jakości Prac Projektowych, zgodnością dokumentacji z przepisami prawa i normami technicznymi, oraz doradztwo Zespołom Projektowym w zakresie programowania zasad gospodarowania wodą. b) opracowanie prognozy zmian w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych projektu i ich wpływ na środowisko jako elementu zapewnienia jakości dokumentacji projektowej, c) pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym ustawą Prawo budowlane,.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.80.00-8, 71.63.13.00-3, 71.31.00.00-4, 71.31.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 58.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: zrealizował (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat, licząc do dnia upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) minimum trzy zamówienia, podobne do zamówienia objętego niniejszym postępowaniem (potwierdzone referencjami, że usługa została wykonana należycie). Za usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia uważa się pełnienie funkcji, kierownika budowy, inżyniera kontraktu lub inspektora nadzoru sprawującego nadzór nad realizacją robót budowlanych oraz prowadzącego rozliczenia i sprawozdawczość inwestycji z zakresu budownictwa o wartości kontraktu bądź nadzorowanych robót powyżej 1 mln zł każda.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zespół powinien posiadać wiedzę, umiejętności, zapewniające przygotowanie rozwiązań projektowych poprawnych technicznie i spełniających współczesne wymagania ochrony środowiska przyrodniczego w programowaniu inwestycji wodnych i wodno-melioracyjnych oraz doświadczenie w kierowaniu, lub nadzorowaniu, lub zarządzaniu projektami przedsięwzięć budowlanych. W szczególności Zespół projektanta powinien posiadać: - szeroką wiedzę i wysokie kompetencje z zakresu kształtowania się rzek, w szczególności dotyczące procesu ich renaturyzacji, zapewniające opracowanie optymalnych rozwiązań technicznych i funkcjonalnych; - kompetencje w zakresie ocen oddziaływania na środowisko - kompetencje z zakresu Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennej (GIS) umożliwiające wykorzystanie informacyjnej bazy danych dotyczącej stanu środowiska Biebrzańskiego Parku Narodowego, - Kompetencje w zakresie nadzorowania bądź kierowania przedsięwzięciami budowlanymi, - kompetencje w zakresie kosztorysowania robót wykonawczych realizacyjnych opracowania harmonogramów realizacyjnych, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: Członkowie Zespołu Inżyniera Nadzoru muszą posiadać udokumentowane doświadczenie i wiedzę, wymagane prawem uprawnienia do nadzorowania i rozliczania robot wg poniższego zestawienia : a) Inżynier Nadzoru - reprezentujący Zespoł Nadzoru, którym kieruje i za pracę którego odpowiada powinien posiadać: wykształcenie wyższe techniczne, co najmniej 10 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami lub (i) nadzorowaniu robót lub (i) zarządzaniu projektami, b) Inspektor nadzoru - posiadającego uprawnienia inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, co najmniej 10 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami lub (i) nadzorowaniu robót, c) inspektor nadzoru w zakresie obiektów budowlanych melioracji wodnych z uprawnieniami do kierowania robotami w zakresie budownictwa wodnego , co najmniej 5 letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub wykonawstwie, d) specjalista do spraw rozliczeń z minimum 5 letnią praktyką zawodową w rozliczaniu inwestycji budowlanych. Pod warunkiem spełnienia wyżej określonych wymagań funkcje te mogą być pełnione łącznie. Ponadto dysponuje co najmniej 3 ekspertami w zakresie umożliwiającym właściwe przeprowadzenie analiz i prognoz zjawisk oddziałujących na środowisko wskutek projektowanych zadań inwestycyjnych, w specjalnościach: a) hydrolog, b) geobotanik, c) specjalista z zakresu Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennej. Wraz z ofertą należy złożyć wykaz recenzowanych publikacji naukowych, wykonanych założeń przyrodniczo - technicznych lub ekspertyz z zakresu ocen oddziaływania na środowisku, potwierdzających spełnienie warunku przez każdego z ekspertów. Liczba wykonanych prac przez każdego z ekspertów nie powinna być mniejsza niż 5.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biebrza.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 19-110 Goniądz Osowiec Twierdza 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.03.2011 godzina 12:00, miejsce: Biebrzański Park Narodowy 19-110 Goniądz Osowiec Twierdza 8.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane w ramach projektu LIFE09 NAT/PL/000258 Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap I, współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE Wspólnoty Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-25 15:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-25 15:01

Załączniki

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-25 15:04

Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia nr 66001 - 2011

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-03 19:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-03-03 19:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1643
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-03-03 19:58:47