Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 19110-2011 z dnia 2011-02-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Goniądz
Aktualizacja i uzupełnienie istniejacej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: Renaturyzacja układu wodnego rzeki Jegrznia - Kanał Woźnawiejski - (budowa zespołu urządzeń układu wodnego rzeka rzegrznia -...
Termin składania ofert: 2011-02-22

--------------------------------------------------------------------------------
Numer ogłoszenia: 19330 - 2011; data zamieszczenia: 10.02.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 19110 - 2011 data 09.02.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 0-85 738 0620, fax. 0-85 738 30 21.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1.
W ogłoszeniu jest: o cena - 60 % termin przekazania kompletnej dokumentacji budowlanej na wszystkie zadania inwestycyjne umożliwjającej uzyskania decyzji pozwolenia na budowę mierzony w dniach - 40 %.
W ogłoszeniu powinno być: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ..
 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
W ogłoszeniu jest: o Nie dotyczy.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: - zrealizował (zakończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy zamówienia (potwierdzone dokumentami, że usługa została wykonana należycie), odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, każda o wartości nie mniejszej niż 40 tys. Euro, polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej dotyczącej: budownictwa melioracyjnego, budownictwa hydrotechnicznego..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3.
W ogłoszeniu jest: nie dotyczy.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.
W ogłoszeniu jest: o 1. Cena ryczałtowa określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w okresie realizacji zamówienia. 2. Cena oferty ma być wyznaczona z dokładnością do jednego grosza. 3. Wykonawca w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, określi cenę ryczałtową za całość zamówienia, w złotych polskich (PLN), w rozbiciu na netto, podatek VAT, brutto (cyfrowo i słownie) na załączniku Nr 1 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca skalkuluje inną stawkę podatku VAT, zobowiązany jest podać w ofercie podstawę prawną takiego działania..
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: Osoby, wchodzące w skład zespołu posiadają uprawnienia zawodowe potwierdzone stosownymi świadectwami a kompetencje zawodowe i naukowe wykazem opracowań studialnych, projektowych, ekspertyz lub publikacji naukowych. UWAGA 3! Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394)..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.2.
W ogłoszeniu jest: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
W ogłoszeniu powinno być:

1.4 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

1.4.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (załącznik nr 4 do SIWZ).

1.5 Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

1.6 Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w rozdz. VIII pkt 2, 3,4,5 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 1.5 nn. rozdziału, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1.4 nn. rozdziału.

1.7 Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

1.8 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. IX pkt 1.4 .2 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

1.9 Dokument, o którym mowa w rozdz. IX pkt 1.8, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.10 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. IX pkt 1.8 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis rozdz. IX pkt 1.9. SIWZ stosuje się odpowiednio.

1.11 Zgodnie z art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty:

1.11.1 Wymienione w pkt 1.1. , 1.4. - wszyscy Wykonawcy wspólnie;

1.11.2 dokumenty wymienione w pkt.1.4.2- każdy z wykonawców samodzielnie

1.11.3 Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.11.4 Dokumenty, o których mowa w pkt 1.2. winien złożyć przynajmniej jeden wykonawca, wymienione w pkt. 1.3. - wszyscy wykonawcy wspólnie.

1.12 W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, dokumenty o których mowa w pkt 1.1., 1.4. dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki.

1.13 W przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, którzy zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, będą podmiotami udostępniającymi zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, musi załączyć do oferty dokumenty tych podmiotów, wymienione w pkt 1.4. nn. rozdziału..
 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-02-10 12:10
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2011-02-10 12:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1707
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-02-10 12:24:58