Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Biebrzański Park Narodowy z siedzibą w Osowcu-Twierdzy zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2003
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2009-03

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności wymieniono poniżej.

Treści niedostępne

Treści lub funkcje wymienione poniżej są niedostępne z powodów:

Niezgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 • część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo, nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów,
 • część infografik nie posiada tekstu alternatywnego,
 • nie wszystkie elementy, które tego wymagają, mają poprawnie zdefiniowane nagłówki,
 • część tekstu nie spełnia minimalnych wymagań dla wielkości czcionki;

Treści nie wchodzące w zakres mających zastosowanie przepisów:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie przygotowano dnia: 2021-08-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na bieżąco przeglądamy i aktualizujemy treści serwisu, dostosowując je do wytycznych  dla dostępności. W przypadku stwierdzenia problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o powiadomienie.

Osobą odpowiedzialną za dostępność stron internetowych jest Bogusława Siłakowska, nr tel. 85 738 30 47, e-mail: dostepnosc@biebrza.org.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku niezrealizowania żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Skargę można złożyć w Biebrzańskim Parku Narodowym:

 • pisemnie na adres: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz,
 • elektronicznie poprzez platformę e-PUAP, Elektroniczna skrzynka podawcza: y9984euxhw\SkrytkaESP,
 • e-mailem na adres: sekretariat@biebrza.org.pl,
 • lub telefonicznie dzwoniąc do sekretariatu, nr tel. 85 738 30 00.

W przypadku niezadowalającego załatwienia sprawy skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Metryka

 • data wytworzenia: 2021-08-10
 • opublikował: Bogusława Siłakowska
  data publikacji: 2021-08-10 20:53
 • zmodyfikował: Bogusława Siłakowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-10 22:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4419