Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Ochrona danych osobowych

Biebrzański Park Narodowy realizuje wymogi wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Biebrzański Park Narodowy, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz,  kontakt tel. 85 7383000 lub e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl,

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt e-mail: iod@biebrza.org.pl

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu:

realizacji ustawowych zadań Biebrzańskiego Parku Narodowego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

Obowiązki prawne ciążące na administratorze wynikają z przepisów:

       Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 j.t.)

 • art. 4 i 5 pkt 14 i 29 dotyczący uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz uzgodnień lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • art. 8e ust. 2 dotyczy postępowań w sprawach o wykroczenia z zakresu ochrony przyrody
 • art. 10 ust. 6 dotyczący uzgodnień projektów miejscowych planów oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • art. 15 ust. 3 dotyczący odstępstw  o zakazów o których mowa w ust. 1
 • art. 56 ust. 2b dotyczący zezwoleń w stosunku do gatunków objętych ochroną
 • art. 83a ust. 3 dotyczący wycinki drzew i krzewów na obszarach ochrony krajobrazowej na gruntach nieleśnych
 • art. 108 ust. 1 i 5 dotyczący zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody wykonywanych przez funkcjonariuszy Straży Parku
 • art. 126 ust. 1 i 3 dotyczący odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie, bobry

       a także innych przepisów prawa, które administrator ma obowiązek stosować;

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania.

7) osoba, której dane są przetwarzane ma  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym jest obligatoryjne.

 

Biebrzański Park Narodowy może przetwarzać również dane osobowe na podstawie zgody w zakresie, celu i na warunkach określonych w treści zgody.

Klient ma prawo żądać od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych,  ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, cofnięcia zgody.

 • opublikował: Bogusława Siłakowska
  data publikacji: 2018-05-24 14:00
 • zmodyfikował: Bogusława Siłakowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-25 09:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 625
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-05-25 09:37

Biebrzański Park Narodowy

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

NIP: 546-139-07-05

REGON: 200667985

Rachunek przychodów i wydatków – skonsolidowany:

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku

10 1130 1059 0017 3397 2620 0006

Dane kontaktowe

tel: +48 85 738 06 20, 738 30 00,

fax: +48 85 738 30 21

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek

7.30-15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 458262
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-04 09:49

Stopka strony