Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.bip.biebrza.org.pl/redir,przetargi

Ogłoszenie nr 18429 - 2017 z dnia 2017-02-02 r.
Goniądz: Doposażenie i adaptacja bazy edukacyjnej Biebrzańskiego Parku Narodowego w siedzibie Parku: Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy 8
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie udzielane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 umowa: POIS.02.04.00-00-0007/16-00. „Doposażenie i adaptacja bazy edukacyjnej Biebrzańskiego Parku Narodowego w siedzibie Parku: Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy 8”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Biebrzański Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 20066798500000, ul. Osowiec-Twierdza  8, 19110   Goniądz, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 380 620, e-mail tomasz.powalko@biebrza.org.pl, faks 85 738 30 21.
Adres strony internetowej (URL): www.biebrza.org.pl
Adres profilu nabywcy: www.biebrza.org.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa osoba prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
http://www.bip.biebrza.org.pl/redir,przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie
http://www.bip.biebrza.org.pl/redir,przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Sidziba Zamawiającego - sekretariat Biebrzańskiego Parku Narodowego, Osowiec-Twierdza 8, 19 - 110 Goniądz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie i adaptacja bazy edukacyjnej Biebrzańskiego Parku Narodowego w siedzibie Parku: Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy 8
Numer referencyjny: ZP-26/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych (o charakterze remontu) w wybranych przestrzeniach budynku Centrum Edukacji i Zarządzania Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu-Twierdzy 8, oraz wyposażenie tych przestrzeni i doposażenie wskazanych dodatkowych pomieszczeń w obrębie ww. budynku w urządzenia i elementy służące adaptacji istniejącej bazy edukacyjnej BbPN do nowych potrzeb. Szkic sytuacyjny budynku i jego przestrzeni przeznaczonych do remontu i doposażenia znajdują się w Załączniku nr 9 do SIWZ. Prace budowlane zostaną przeprowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną oraz rzetelnie i zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą Załącznik nr 10 i Załącznik nr 11 do SIWZ oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiących Załącznik nr 12 do SIWZ. Przedmiar robót przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 13 do SIWZ. Parametry techniczne istniejących przestrzeni ulegną zmianie zgodnie z dokumentacją projektową ujętą ww. Załącznikach, ale funkcje pomieszczeń pozostaną niezmienione. Będą to przestrzenie o charakterze pomieszczeń użyteczności publicznej, spełniające funkcję miejsc do prowadzenia głównie edukacji przyrodniczej. Budynek jest murowany i wyposażony w przyłącza infrastruktury (prąd, woda, kanalizacja, telekomunikacja). Dojazd do budynku drogą utwardzoną (asfalt). Roboty mają charakter specjalistyczny, m.in. instalacyjne i programistyczne. Od jakości ich wykonania zależy później prawidłowe funkcjonowanie ekspozycji i urządzeń multimedialnych. Przewiduje się wykonanie przedmiotu zamówienia w kilku etapach obejmujących II i IV kwartał 2017 r. zgodnie z terminami ujętymi w Załączniku nr 13. Przedsięwzięcia przewidziane na II kwartał 2017 roku powinny zostać tak wykonane, aby w III kwartale wszystkie wyremontowane pomieszczenia mogły być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i spełniały warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa dla osób korzystających z pomieszczeń oraz nie powodować pogorszenia warunków pracy pracownikom BbPN. W IV kwartale 2017 r. nastąpi montaż umeblowania i kompletnych ekspozycji przyrodniczych oraz prace końcowe związane m.in. z oprogramowaniem różnych systemów, ich rozruchem i dokumentacją powykonawczą. Prace mogą być wykonywane w dni robocze ( bez świąt) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00. Efektem ostatecznym wykonania całego przedmiotu zamówienia ma być kompletnie doposażona i wyremontowana, zgodne z dokumentacją projektową (ww. Załączniki do SIWZ) baza edukacyjna BbPN. Pomieszczenia bazy powinny zostać oddane dla Zamawiającego w ustalonym w umowie terminie, w stanie uporządkowanym, gotowym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, spełniającym normy bezpieczeństwa dla pomieszczeń użyteczności publicznej i spełniającym parametry techniczne opisane w projektach wykonawczych (Załączniki nr 10, 11 i 13 do SIWZ). Wszystkie ekspozycje i urządzenia przedmiotu zamówienia powinny funkcjonować poprawnie, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego i spełniać warunki techniczne opisane w projektach wykonawczych (Załączniki nr 10, 11 i 13 do SIWZ).Wykonawca robót będzie musiał przez okres 2 miesięcy od dnia odbioru robót przedmiotu zamówienia wykonać bezpłatnie jeśli zajdzie taka potrzeba u Zamawiającego prace związane ze zmianami w zaprogramowaniu systemów elektronicznych tak, by ostatecznie spełnić oczekiwania Zamawiającego co do automatycznego funkcjonowania ekspozycji i multimediów. 2. Do wykonania wszelkich prac podlegających zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest do posiadania zdolności technicznej lub zawodowej oraz zespołu osób umożliwiających wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, opisane i wyszczególnione w załączonej dokumentacji projektowej, ponosi Wykonawca. Umowa będzie precyzowała okoliczności i warunki wykonania przedmiotu zamówienia. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. 3. Roboty będą prowadzone na obiektach istniejących. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że od dnia rozpoczęcia robót do ostatniego dnia udzielonej przez siebie gwarancji na te roboty, przejmuje na własny koszt i ryzyko odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w obiektach remontowanych oraz za ewentualne wady obiektów i robót budowlanych dotychczasowych wykonawców tych obiektów. 4. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 48 miesięcznej gwarancji na robotę budowlaną (materiały i robociznę) i co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na sprzęt-urządzenia dostawy (liczonej od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy) w Załączniku nr. 5 do SIWZ. 5. Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 32417000-9 Sieci multimedialne; 32322000-6 Urządzenia multimedialne. 6.Okazanie na gruncie (wizja osobista) budynku CEiZ BbPN oraz przestrzeni, na których będą prowadzone roboty budowlane nastąpi w terminie 10.02.2017 r. godzina 9:00. Wykonawcy planujący przystąpić do przetargu, którzy są zainteresowani okazaniem na gruncie ww. obiektów, zobowiązani są poinformować Zamawiającego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną o takiej potrzebie, nie później jednak niż na 7 dni przed terminem składania ofert. 7. Przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektowo-techniczną, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa. a) Wszystkie materiały oraz urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty techniczne, spełniać wymagane przepisami normy, posiadać wymagane dopuszczenia do obrotu gospodarczego. Dostarczone materiały muszą pochodzić z legalnego źródła pozyskania. Wykonawca zobowiązany będzie na każde żądanie dostarczyć wymagane atesty i certyfikaty. b) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń do wykonania robót. c) Wykonawca zobligowany będzie do wykonania inwentaryzacji powykonawczej oraz w razie potrzeby do dokonania rozbiórek, wynikłych z własnej winy, usunięcia materiałów z tych rozbiórek oraz jeżeli jest to wymagane przepisami prawa dokonania ich utylizacji na własny koszt i ryzyko. d) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu na dysku przenośnym typu pendrive lub na nośnikach CD lub DVD wszystkich utworów, np. zdjęcia, rysunki, filmy, aplikacje (z podaniem imion i nazwisk ich autorów), wytworzonych i opracowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy, wraz z pisemnym oświadczeniem, że przekazuje Zamawiającemu do wieczystego, wyłącznego i nieograniczonego terytorialnie użytkowania prawa autorskie majątkowe do tych utworów na wszystkich możliwych polach eksploatacji. 8. Informacje na temat rozwiązań równoważnych: a) W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych. b) Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych, oczekiwanych materiałów i urządzeń. c) Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych równoważnych z opisem wskazanym przez Zamawiającego. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalności niż określone w dokumentacji technicznej. d) Zaproponowane rozwiązania równoważne nie mogą powodować konieczności przeprojektowania załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej. e) Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 Pzp musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego. f) W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych dokumenty dołączone do oferty na potwierdzenie równoważności będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu „nierównoważności” zaproponowanych rozwiązań równoważnych. g) W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 9. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wszystkich robót budowlanych wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). W/w wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 45310000-3
Dodatkowe kody CPV:32417000-9, 32322000-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 15/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) Posiada w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę 400 000 zł, a także aby był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 400 000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 1)spełnia następujące warunki dotyczące zdolności technicznej tj. a)Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót związanych z przedmiotem zamówienia w zakresie remontu, budowy lub rozbudowy ośrodka ekspozycyjnego z urządzeniami multimedialnymi o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie w systemie spełnia – nie spełnia, na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnienie warunków. b)Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu zamówienia związanego z przedmiotem zamówienia w zakresie dostawy i montażu urządzeń multimedialnych o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto, zawierającej m.in.: tablicę/mapę interaktywną wyposażoną w czujniki pojemnościowe uruchamiające mapping z wideoprojektora oraz indywidualne stanowisko w formie tubusa o zmiennym kącie nachylenia, umożliwiające oglądanie obrazów 3D wyświetlanych na monitorze LCD bez potrzeby stosowania okularów 3D, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie w systemie spełnia – nie spełnia, na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnienie warunków. 2) spełnia następujące warunki dotyczące zdolności zawodowej tj.: a)Warunek spełni Wykonawca, który dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych. W stosunku do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1725 ), uprawnienia budowlane oznaczają również odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. W odniesieniu do obywateli państw Członkowskich zastosowanie będzie również miała ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). b)Wykonawca przedstawi oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie w systemie spełnia – nie spełnia, na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 2.4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru – Załącznik nr 2 do SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie 1.2. Zamawiający uzna, iż warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, zostanie spełniony jeśli Wykonawca: a) złoży wykaz robót związanych z przedmiotem zamówienia w zakresie remontu budowy lub rozbudowy ośrodka ekspozycyjnego z urządzeniami multimedialnymi, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z dowodami, że ww. roboty zostały wykonane należycie, zawierającymi informację o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b) złoży wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu zamówienia związanego z przedmiotem zamówienia w zakresie dostawy i montażu urządzeń multimedialnych o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto, zawierającej m.in.: tablicę/mapę interaktywną wyposażoną w czujniki pojemnościowe uruchamiające mapping z wideoprojektora oraz indywidualne stanowisko w formie tubusa o zmiennym kącie nachylenia, umożliwiające oglądanie obrazów 3D wyświetlanych na monitorze LCD bez potrzeby stosowania okularów 3D, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5a do SIWZ. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; c) złoży wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. 1.3 Zamawiający uzna, iż warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, zostanie spełniony jeśli Wykonawca: a) przedstawi informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę 400 000 zł, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert . b) wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 400 000 zł. 1.4. Wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. – Załącznik nr 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (tj. o kwocie jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firmy oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cenie, terminie wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunkach płatności zawartych w ofertach), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1) w pkt 2.2, 2.3, 2.4 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w części VII ust. 4 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument powinien być wystawiony w terminie, jak w części VII ust. 4 SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium wynosi: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu, 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy: 37 1130 1059 0017 3397 2620 0005 z dopiskiem: wadium w postępowaniu „Doposażenie i adaptacja bazy edukacyjnej Biebrzańskiego Parku Narodowego w siedzibie Parku: Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy 8” Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które znajdzie się na koncie bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formach niepieniężnych stosowny dokument wadialny (oryginał) należy załączyć do oferty. Okres ważności dokumentów wadialnych nie może być krótszy niż okres związania ofertą. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych musi wyraźnie określać, iż wniesione w takiej formie wadium podlega zatrzymaniu na rzecz Zamawiającego w okolicznościach podanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w art. 46 ust. l i ust. 2 ustawy, z zastrzeżeniem ust 4a . 6. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena ryczałtowa0.60
okres gwarancji0.40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z postanowieniami we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 17/02/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> j.polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Z powodu braku aktywności zostaniesz wylogowany za  sekund. Kliknij tu, aby pozostać na stronie..
Biebrzański Park Narodowy
Zamawiający
Pomiń łącza nawigacji
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Państwa ogłoszenie przesłane w dniu 2017-02-02 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2017-02-02 (numer ogłoszenia 18429-2017).
Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń prosimy kierować na biuletynzp@uzp.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych